ایخدا – علی اصغر بشیر هروی

ایخدا باز فصل دهشت انگیز زمستان سررسید روزگارِ بی غمی آمد به پایان ، ایخدا فصل سرما آمد و اندیشه چوب و …