ایخدا – علی اصغر بشیر هروی

ایخدا باز فصل دهشت انگیز زمستان سررسید روزگارِ بی غمی آمد به پایان ، ایخدا فصل سرما آمد و اندیشه چوب و ذغال می کند…

Read More..

ذغالیه – علی اصغر بشیر هروی

ذغالیه باز از ما می کنی رخساره پنهان ، ای ذغال باز پهلو می زنی با آب حیوان ، ای ذغال ز اشتیاق و آرزوی…

Read More..

این دل منست – علی اصغر بشیر هروی

این دل منست ای بی خبر ز رسم وفا این دل منست آری دل من است یعنی همانکه هست تاپای جان برشتهء مهر تو پای…

Read More..

از کجا آورده ای – علی اصغر بشیر هروی

از کجا آورده ای؟ ای فقیر، ای قرص نانرا از کجا آورده ای؟ گر خریدی پول آنرا از کجا آورده ای ؟ برف می بارد…

Read More..

ای مرتجع – علی اصغر بشیر هروی

ای مرتجع سر زد از چرخ حقیقت آفتاب ای مرتجع ! هر چه میخواهی بزن خود را بخواب ای مرتجع ! هر چه خواهی خر…

Read More..