Ahmad Shah Abdali

بر مزار حضرت احمد شاه باباعلیه الرحمه مؤسس ملت افغانیه

بر مزار حضرت احمد شاه باباعلیه الرحمه مؤسس ملت افغانیه تربت آن خسرو روشن ضمیر از ضمیرش ملتی صورت پذیر گنبد او را حرم داند سپهر با فروغ از طوف او سیمای مهر مثل فاتح آن امیر صف شکن سکه ئی زد هم به اقلیم سخن ملتی را داد ذوق جستجو قدسیان تسبیح خوان بر خاک او از دل و دست گهر ریزی که داشت سلطنت ها برد و ب... »

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم احمد شاه ابدالی

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم احمد شاه ابدالی

»

قافله د عشق راغلې د کوم خوا ده احمد شاه ابدالی

قافله د عشق راغلې د کوم خوا ده احمد شاه ابدالی

»

شيرين عمر چي تيريږي دريغه دريغه احمد شاه ابدالی

شيرين عمر چي تيريږي دريغه دريغه احمد شاه ابدالی

»

ستا د عشق له وينو ډک شو ځيګرونه احمد شاه ابدالی

ستا د عشق له وينو ډک شو ځيګرونه احمد شاه ابدالی

»

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم احمد شاه ابدالی

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم احمد شاه ابدالی

»

زه که نن ورځې بادشاه يم احمد شاه ابدالی

زه که نن ورځې بادشاه يم احمد شاه ابدالی

»

چي زما د ولايت فتحه روزي شوه احمد شاه ابدالی

چي زما د ولايت فتحه روزي شوه احمد شاه ابدالی

»

چي بر کړې مي خداى لاس په رقيبانو احمد شاه ابدالی

چي بر کړې مي خداى لاس په رقيبانو احمد شاه ابدالی

»

په اشنا به خبر نه شم احمد شاه ابدالی

په اشنا به خبر نه شم احمد شاه ابدالی

»

ارغنداو د غرو لمنې احمد شاه ابدالی

ارغنداو د غرو لمنې احمد شاه ابدالی

»

پښتانه دې ټوله لاس سره يو کاندي احمد شاه ابدالی

پښتانه دې ټوله لاس سره يو کاندي احمد شاه ابدالی

»

Love Of A Nation

Love Of A Nation

Love Of A Nation By blood, we are immersed in love of you. The youth lose their heads for your sake. I come to you and my heart finds rest. Away from you, grief clings to my heart like a snake. I forget the throne of Delhi when I remember the mountain tops of my Afghan land. If I must choose between... »

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم – احمد شاه ابدالی

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم – احمد شاه ابدالی

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم چې له یاره سره خوښ هم کناره ځم چې بر کړی مې خدای لاس په رقیبانو ترو به زه د هند پر لور په تماشه ځم چې د هند د ملکو فتحه مې روزي شوه نور ایران لره په توغ په نغاره ځم پر دا کړی داد د خدای نه شی پښیمانه تر نګین مې ایران لاندې شاهانه ځم معشوقې د ایران ډیرې ترکې شوخې خدای ... »

ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه – احمد شاه ابدالی

ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه – احمد شاه ابدالی

ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه ستا په لاره کې بایلي ځلمي سرونه تاته راشمه زړګی زما فارغ شي بې له تا مې اندیښنې د زړه مارونه که هر څه مې د دنیا ملکونه ډیر شي زما به هیر نه شي دا ستا ښکلي باغونه د ډیلي تخت هیرومه چې را یاد کړم زما د ښکلي پښتونخوا د غرو سرونه د رقیب د ژوند متاع به تار په تار کړم چې پ... »

د لوی خدای دا اراده وه – احمد شاه ابدالی

د لوی خدای دا اراده وه – احمد شاه ابدالی

د لوی خدای دا اراده وه چې زه مشر کړمه ستاسو له همدغه مرسته غواړم غوښت مې دی په دواړو لاسو چې پښتون بیا را ژوندې کړم لکه و چې هسې بیا سو ټوله یو لاس یو ولس سو بیګانه له ملکه باسو یو د بل په ژبه پوه شو چې موږ څه یو څه به شونه د ژوندون لارې دي کومې موږ به کومې خواته ځونه که موږ یو له بله پوه شو نور کار... »

بست به شي آباد له سره – احمد شاه ابدالی

بست به شي آباد له سره – احمد شاه ابدالی

بست به شي آباد له سره بیا به جوړې کنډوالی شي هرې خواته به روانی د سرو اوښو قافلی شي په څپو به هلمند راشي هر طرف ډکې شیلې شي چې هلمند به په څپو کې دوی ته کړی زاړه نکلونه په ورو ورو به یې څرګند کړي خپل د زړه پټ ارمانونه شکر شکر خدایه تاته چې دی مشر راپیداکه اوس د دی زلمي مل شي خپله مرسته ور عطا که چې ... »

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم – احمد شاه ابدالی

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم – احمد شاه ابدالی

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم مثل نه لرم هیچیرې چې په شمار ځم که مې خپله بلندي موجوده نه وي لکه باد هسې د غرونو په کنار ځم له وحدته چې په امر را بیرون شوم د کثرت په ملکو هره خوا په ښکار ځم دا د مینې ملک مې خپل کړ سر تر پایه زه عاشق بندي د زلفو په هر تار ځم د ناسوت په وهم ورک شوې عندلیبه زه هغه ګل ... »

ارغنداو د غرو لمنې – احمد شاه ابدالی

ارغنداو د غرو لمنې – احمد شاه ابدالی

ارغنداو د غرو لمنې د غاټول په ګلو سرې شوې د دامان هوسۍ دي مستې زرغونې ورته دری شوې د باغو ونې ویښیږي د بلبلو پرې نارې شوې آسمان مځکه ټوله خاندي نوې نوې نندارې شوې واه، دا څه نوې ژوندون دی دا نسیم راغې له کومه چې یې نوی روح وطن ته وباسه له خپل قدمه به وا جوړ ملی اختر دی نجونو سره کړه خپل لاسونه په مل... »

خدای دی وکي چې دوا شي – احمد شاه ابدالی

خدای دی وکي چې دوا شي – احمد شاه ابدالی

خدای دی وکي چې دوا شي ما هم دی غوښت دی دپاره چې خدمت د قام وطن کړي ځان کړي خوار په دغه لاره د نیکونو نوم ژوندې کړي قام وژغوري له ناتاره د پښتون جنډی کړي پورته له خیبره تر خیساره زه به هله دی زوی بولم چې پاشلی ولس غونډ کړي د زمري زلمو پوځونه و هر لوری ته ورپنډ کړي ستاسی هم پالنه وکړي ومو ژغوري له خوا... »

تخت و تاج دی مبارک شه – احمد شاه ابدالی

تخت و تاج دی مبارک شه – احمد شاه ابدالی

تخت و تاج دی مبارک شه د پښتون ټبر زلمیه دا ملت دی پر تا لوړ شي پر غلیم شوی بریالیه ستر واکمن شوې د دی خاورې رب دی ستر لره زمریه د ولس په غم شریک شه ملت ویښ کړه ننګیالیه یو ګړۍ غفلت و نه کړې واک ستا سوله دی پسه په دردو یې ځان خبر کړه لاس دی مینځه له هوسه نور د هیڅ شي کمي نشته خو تنها چې تربیه شي په م... »

قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده – احمد شاه ابدالی

قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده – احمد شاه ابدالی

قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده پر زړګي باندې مې شته که څه غوغا ده ټوله یو دي که غلجي که اودالي دي ښه هغه چې یې د زړه شیشه صفا ده چې عمل یې د نیکۍ دي میړه هغه که اغوستې یې ګدله د خامتا ده پښتانه دې ټوله لاس سره یو کاندي چې مو نن غزا هر لوري شا و خوا ده بی زحمته راحت چیرې مونده نه شي د احمد ځکه په هر... »

که ظاهر یم تر تا مشر – احمد شاه ابدالی

که ظاهر یم تر تا مشر – احمد شاه ابدالی

که ظاهر یم تر تا مشر یا له تا مې ډیر ولس دی که جګړی مې بر لاس لاندې یا ملت زما په وس دی خو ډیر زور مې دی په لاس کې دا قدرت رالره بس دی مشر توب نه غواړم ځکه کشرتوب ته مې هوس دی نه چې پیښ رانه ورانی شي څه غبرګون به کړم په حثر یې منلی مې په سترګو زه یم کشر ته یې مشر »