د احمد شاه بابا شعرونه

Read More..

بر مزار حضرت احمد شاه باباعلیه الرحمه مؤسس ملت افغانیه

بر مزار حضرت احمد شاه باباعلیه الرحمه مؤسس ملت افغانیه تربت آن خسرو روشن ضمیر از ضمیرش ملتی صورت پذیر گنبد او را حرم داند…

Read More..

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم احمد شاه ابدالی

Read More..

قافله د عشق راغلې د کوم خوا ده احمد شاه ابدالی

Read More..

شيرين عمر چي تيريږي دريغه دريغه احمد شاه ابدالی

Read More..

ستا د عشق له وينو ډک شو ځيګرونه احمد شاه ابدالی

Read More..

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم احمد شاه ابدالی

Read More..

زه که نن ورځې بادشاه يم احمد شاه ابدالی

Read More..

چي زما د ولايت فتحه روزي شوه احمد شاه ابدالی

Read More..

چي بر کړې مي خداى لاس په رقيبانو احمد شاه ابدالی

Read More..

په اشنا به خبر نه شم احمد شاه ابدالی

Read More..

ارغنداو د غرو لمنې احمد شاه ابدالی

Read More..

پښتانه دې ټوله لاس سره يو کاندي احمد شاه ابدالی

Read More..

Love Of A Nation

Love Of A Nation By blood, we are immersed in love of you. The youth lose their heads for your sake. I come to you…

Read More..

که ظاهر یم تر تا مشر – احمد شاه ابدالی

که ظاهر یم تر تا مشر یا له تا مې ډیر ولس دی که جګړی مې بر لاس لاندې یا ملت زما په وس دی…

Read More..

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم – احمد شاه ابدالی

نن بیا هسې د ګلزار په ننداره ځم چې له یاره سره خوښ هم کناره ځم چې بر کړی مې خدای لاس په رقیبانو ترو…

Read More..

ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه – احمد شاه ابدالی

ستا د عشق له مینو ډک شول ځیګرونه ستا په لاره کې بایلي ځلمي سرونه تاته راشمه زړګی زما فارغ شي بې له تا مې…

Read More..

د لوی خدای دا اراده وه – احمد شاه ابدالی

د لوی خدای دا اراده وه چې زه مشر کړمه ستاسو له همدغه مرسته غواړم غوښت مې دی په دواړو لاسو چې پښتون بیا را…

Read More..

بست به شي آباد له سره – احمد شاه ابدالی

بست به شي آباد له سره بیا به جوړې کنډوالی شي هرې خواته به روانی د سرو اوښو قافلی شي په څپو به هلمند راشي…

Read More..

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم – احمد شاه ابدالی

زه هر ګوره نن د لوړو په حصار ځم مثل نه لرم هیچیرې چې په شمار ځم که مې خپله بلندي موجوده نه وي لکه…

Read More..

ارغنداو د غرو لمنې – احمد شاه ابدالی

ارغنداو د غرو لمنې د غاټول په ګلو سرې شوې د دامان هوسۍ دي مستې زرغونې ورته دری شوې د باغو ونې ویښیږي د بلبلو…

Read More..

خدای دی وکي چې دوا شي – احمد شاه ابدالی

خدای دی وکي چې دوا شي ما هم دی غوښت دی دپاره چې خدمت د قام وطن کړي ځان کړي خوار په دغه لاره د…

Read More..

تخت و تاج دی مبارک شه – احمد شاه ابدالی

تخت و تاج دی مبارک شه د پښتون ټبر زلمیه دا ملت دی پر تا لوړ شي پر غلیم شوی بریالیه ستر واکمن شوې د…

Read More..

قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده – احمد شاه ابدالی

قافله د عشق راغلی له کوم خوا ده پر زړګي باندې مې شته که څه غوغا ده ټوله یو دي که غلجي که اودالي دي…

Read More..