نمی کنی – احمد محمود امپراطور

نمی کنی در این شبـــــانه روز دعـــایم نمی کنی؟ رفـــــــعِ کــــدورتِ به خطایم نمی کنی؟ تنهــــا ترین تـــرانه ی شهــــــر محبتم از …

گوهرِ نغزی بدخشانم تویی

گوهرِ نغزی بدخشانم تویی ای پـــــری رو مـــاهِ شغنانم تویی گوهـــــرِ نغــــــزی بدخشانم تویی دیـــــده ام بسیار خوبــــــانِ جهان آنکــــه بنمودست حیــــرانم …

قلبِ داغدار

قلبِ داغدار سرشکِ خون شده از چشمِ اشکبار من است دلِ شکستـــه بهـــر جـــا بوُدَ دیار من است ز گرم و ســـرد …