مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل مسعود خلیلی

مخمس: احمد محمود امپراطور  بر غزل: محترم مسعود خلیلی ********* ملال خویش ببینم، ولی ملال تو نی  به غیر عشق من، عشقِ دگر حلال تو…

Read More..

Brief Biography of Ahmad Mahmood Imperator

Ahmad Mahmood Imperator was born in 1984 in Kabul- Afghanistan. He is the son of Shir Ahmad Yawar Kangorchi and grandchild of Wakil Nizamuddin. Mahmood…

Read More..

جوانان وطن بی بال و پر شد – احمد محمود امپراطور

جوانان وطن بی بال و پر شد فغان و نــاله از هر جا بدر شد بسوزد مـــادران از داغ فرزند هزاران طفل میهن بی پدر…

Read More..

مخمس به غزل شاعر مستعد و ارجمند هلال فرشیدورد – احمد محمود امپراطور

مخمس احمد محمود امپراطور به غزل شاعر مستعد و ارجمند هلال فرشیدورد ***** شبرنگِ شب پرست و شب افروز و شان من گل غنچــــــــــه ی…

Read More..

تـــو مـــــــرا کــــــردی فراموش نمی دانستم – احمد محمود امپراطور

تـــو مـــــــرا کــــــردی فراموش نمی دانستم گشتــــــی با غیــــــــر هم آغوش نمی دانستم طالعــــم گشت، سیه روزی ســـرم سایه فکند بــا رقیبـــــان شـــــدی مــی نوش…

Read More..

میــــان جزر و مــدی موجِ آب می سوزم – احمد محمود امپراطور

میــــان جزر و مــدی موجِ آب می سوزم میــــان گلشــــن و عطرِ گلاب می سوزم شکنجـــه می شوم هر روز در غمِ کشور به کنـــج…

Read More..

گر شیشــــه ای قلب من شکستی خیر است – احمد محمود امپراطور

گر شیشــــه ای قلب من شکستی خیر است از چنگ رضـــــای عشق رستی خیر است همـــــــراهی رقیـــب من نشستی خیر است با من تـــــو اگر…

Read More..

تنها دروغ راست بـــر آمـــد در این وطن – احمد محمود امپراطور

تنها دروغ راست بـــر آمـــد در این وطن تنها شهیـــــد خفتـــه در این خاک بی کفن روییـــدن گل از بر این بـــاغ رخت بست شمشــاد…

Read More..

مخمس به غزل بانو لیلی حبیب – احمد محمود امپراطور

مخمس احمد محمود امپراطور به غزل بانو لیلی حبیب ***** بــــــاده از لعـلِ سخنگوی تو لبریزم کرد ادب و خصلتِ نیــــــکوی تو لبریزم کرد آتــــشِ…

Read More..

کاش میشد که کمــــــی با تو سخن می گفتم – احمد محمود امپراطور

کاش میشد که کمــــــی با تو سخن می گفتم از گل و یـــاسمن و رنـــــگِ چمن می گفتم در دلِ شب که به چشـــمِ تو…

Read More..

بشکستـــــــه اند شـــــان و شــکوه و غرور را – احمد محمود امپراطور

بشکستـــــــه اند شـــــان و شــکوه و غرور را بربـــــــاد داده انـــــــد زمـــــــــام امـــــــور را بر بستـــــــه اند چشمــــه ای خورشیـد و نور را بیمــــــــــار کـــــرده…

Read More..

مخمس به غزل حضرت امام خمینی ره – احمد محمود امپراطور

مخمس به غزل حضرت امام خمینی ره ***** تاکه شــــــور دو جهــــان از درِ دل بالا شد جمع مجنــــون شد و جمع دیــگری لیلا شد…

Read More..

صدای عشـــــــق صــدای بهــــــار می آید – احمد محمود امپراطور

صدای عشـــــــق صــدای بهــــــار می آید صدای در زدن دســـــــت یــــــــار می آید صدای خوب ترین واژگان شعــــر و سخن صدای طبـــــل و صــدای سی…

Read More..

تـو دعــــــا کن به لب حوصـــله آمیـن داریم – احمد محمود امپراطور

تـو دعــــــا کن به لب حوصـــله آمیـن داریم واژه ی عشق به هــر مصرع تضمین داریم بیت، بیت سخن از یــــــاد تــــو زرین داریم دیـــــده…

Read More..

مخمس بر غزل شاعر ارجمند برادر عزیزم خیام خموش – احمد محمود امپراطور

مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل شاعر ارجمند برادر عزیزم خیام خموش ***** مستی و عشــــــق شد کجا یار و رفیق باب کو مطــــرب بذله…

Read More..

عشق یک حادثه، یک غلغله، یک بحران است – احمد محمود امپراطور

عشق یک حادثه، یک غلغله، یک بحران است عشق یک فاصـــله مــــا بیــن دو تا انسان است عشق امــــواج تـــراژدیی احســــاس و جنــــون عشق فرسنگِ…

Read More..

آغـــــوش بـاز کــــرده بیـــــا نازنین من – احمد محمود امپراطور

آغـــــوش بـاز کــــرده بیـــــا نازنین من معشوقِ نازدانــــــه ی عشـق آفـرین من هر جا روی به جلوه قیــــامت به پا کنی هر جا تویــــی بهــــار…

Read More..

مخمس بر غزل شاعر والاگهر حضرت استاد یحیی جواهری صاحب – احمد محمود امپراطور

مخمس بر غزل شاعر والاگهر حضرت استاد یحیی جواهری صاحب ***** چقدر گمشــــده را بـــاز نه جُستن سخت است چقدر سینـــــه ای دلداده ای خستن…

Read More..

ز کوچــه بـــاغِ تـو امشب گذر نخواهم کرد – احمد محمود امپراطور

ز کوچــه بـــاغِ تـو امشب گذر نخواهم کرد خـــودم پـریش و تو را در بدر نخواهم کرد به عشق خـامِ تو من ترک سر نخواهم…

Read More..

ناله از دست تو کافــــــــر نکنم پس چه کنم – احمد محمود امپراطور

ناله از دست تو کافــــــــر نکنم پس چه کنم رو بــــه سوی تو ستمگر نکنم پس چه کنم خـاکِ زیــــرِ قــــدمت زر نکنم پس چه…

Read More..

دیشب کــــه تــــرا ندیده رفتم – احمد محمود امپراطور

دیشب کــــه تــــرا ندیده رفتم بــــا جلـــــوه ای آب دیده رفتم از زخـــــم زبـــان کینه توزان خـون خـــوردم و ناشنیده رفتم در حســــرت تو تمام…

Read More..

هنــــوز خـــونِ دل از دیدگان من جاریست – احمد محمود امپراطور

هنــــوز خـــونِ دل از دیدگان من جاریست هنــــوز طعــــمِ سخن در بیان من جاریست هنــــوز عشقِ کهـــن در نهان من جاریست هنــــوز عطـــرِ تنت در…

Read More..

دل خواست خدا خواست که یار تو شدم – احمد محمود امپراطور

دل خواست خدا خواست که یار تو شدم دیوانــــــه ای نـــرگسِ خمـــــار تو شدم پروانـــــه ای شمــــــعِ روزگـار تو شدم درمانــــــده ای عشق و بیقــرار…

Read More..

اسیــــری کنــجِ زندان تو باشم – احمد محمود امپراطور

اسیــــری کنــجِ زندان تو باشم شهیـــدی تیـــــر باران تو باشم در آتش میکشــی یا که در آبـم مطیع امــــــر و فرمان تو باشم بسوزد سینــه…

Read More..

در بحـــــر پـــــر تلاطـــــم هستی شنا زدم – احمد محمود امپراطور

در بحـــــر پـــــر تلاطـــــم هستی شنا زدم چنـــــدین ایـــــاغ تــــــازه ز آب بقــــا زدم دستـــــــی به سوی بــــارگهی کبـــریا زدم در سینــــــه بـــاز شیـــــون بانگ…

Read More..

نمی کنی – احمد محمود امپراطور

نمی کنی در این شبـــــانه روز دعـــایم نمی کنی؟ رفـــــــعِ کــــدورتِ به خطایم نمی کنی؟ تنهــــا ترین تـــرانه ی شهــــــر محبتم از این فـــراق و…

Read More..

دانـــــی دزدان بی وقــوف وطن – احمد محمود امپراطور

دانـــــی دزدان بی وقــوف وطن خویش عالـــی جنـــاب می دانند هر نــــوع ظلم و هر نوع بیداد کـــــردنش را ثـــــواب می دانند اشک چشم یتیــــــم…

Read More..

نشــئــه ی می ز جامِ انگور است – احمد محمود امپراطور

نشــئــه ی می ز جامِ انگور است شهــــد گل در دهـــانِ زنبور است دل به زنــدانِ عشق مصبور است نامِ نیــــکو همیشــــه مشهور است آخـــرین…

Read More..

مخمس احمد محمود امپراطور به غزل حضرت امام خمینی ره

تاکه شــــــور دو جهــــان از درِ دل بالا شد جمع مجنــــون شد و جمع دیــگری لیلا شد از کمـــــال و هنـــــــرِ عشق بســی دانا شد…

Read More..

شـــــان و شــکوه – مخمس احمد محمود امپراطور

بشکستـــــــه اند شـــــان و شــکوه و غرور را بربـــــــاد داده انـــــــد زمـــــــــام امـــــــور را بر بستـــــــه اند چشمـــــه ای خورشیـد و نور بیمــــــــــار کـــــرده اند…

Read More..

شب نیست فقط بگویی امشب روز است احمد محمود امپراطور

Read More..

روی نگار و طبع خدا داد را سپاس احمد محمود امپراطور

Read More..

در عزت خدایی اسرار بیکران است احمد محمود امپراطور

Read More..

داغ دل مرگ پدر رنج نبود یاران احمد محمود امپراطور

Read More..

به گذشته احمد محمود امپراطور

Read More..

برای فهمیدن کوشا باش احمد محمود امپراطور

Read More..

آفاق شبان ستاره دارد احمد محمود امپراطور

Read More..

با درد و بلا سینه سپر شد زن افغان احمد محمود امپراطور

Read More..

وقتی بناز خنده ی مستانه میکنی احمد محمود امپراطور 1

Read More..

شهید عشقم و از برگ لاله است کفنم احمد محمود امپراطور 1

Read More..

چه جویم از دماغ خشک زاهد کعبه مطلب احمد محمود امپراطور

Read More..

ترا تا عالم پسندیده بودم احمد محمود امپراطور

Read More..

امروز که سال نو ز سر می آید احمد محمود امپراطور 1

Read More..

ترا تا به گرمی آفتاب میخواهم احمد محمود امپراطور

Read More..

افتخارات چه آزادی کجا صلح احمد محمود امپراطور

Read More..

آخر ز خدا بترس بیمار هستم احمد محمود امپراطور

Read More..

بعضی اوقات بر خلاف اندیشه ها بنویس احمد محمود امپراطور

Read More..

کی بود انصاف میگویند فلک را پایه نیست احمد محمود امپراطور

Read More..

مخمس بر غزل شاعر بی بدیل و معاصر میهن شاد روان مرحوم مغفور اسد الله عفیف باختری

مخمس بر غزل شاعر بی بدیل و معاصر میهنشاد روان مرحوم مغفور اسد الله عفیف باختری. *************** به کـــــــوی عشـــق مــــرا بیقرار بگذارید کنــــار جـــــاده…

Read More..

زندگی محمـــولـــــــــه ای آوارگی امپراطور

Read More..

بازوی قـــــدرت است که توان موج میزند امپراطور

Read More..

امـــــروز میهن مـــــا دارد هـــــوای خسته امپراطور

Read More..

اشک من از رحــمِ بسیار است و بس امپراطور

Read More..

از هجـــــــر یار سینـــــه ای من داد میزند امپراطور

Read More..

از گلشن تـــو با نگهـــي چـــار ميروم امپراطور

Read More..

آری امشـب آن شب دیجـور نیست امپراطور

Read More..

آرزو دارم از این پــس کــه تــــو یارم باشی امپراطور

Read More..

آرامــش عشق بینــــــــوایست

Read More..

گوهرِ نغزی بدخشانم تویی

گوهرِ نغزی بدخشانم تویی ای پـــــری رو مـــاهِ شغنانم تویی گوهـــــرِ نغــــــزی بدخشانم تویی دیـــــده ام بسیار خوبــــــانِ جهان آنکــــه بنمودست حیــــرانم تویی الفتـــم نبوُدَ…

Read More..

قلبِ داغدار

قلبِ داغدار سرشکِ خون شده از چشمِ اشکبار من است دلِ شکستـــه بهـــر جـــا بوُدَ دیار من است ز گرم و ســـرد جهانم مگوی و…

Read More..