گوهرِ نغزی بدخشانم تویی

گوهرِ نغزی بدخشانم تویی ای پـــــری رو مـــاهِ شغنانم تویی گوهـــــرِ نغــــــزی بدخشانم تویی دیـــــده ام بسیار خوبــــــانِ جهان آنکــــه بنمودست حیــــرانم …

قلبِ داغدار

قلبِ داغدار سرشکِ خون شده از چشمِ اشکبار من است دلِ شکستـــه بهـــر جـــا بوُدَ دیار من است ز گرم و ســـرد …

همیشه سروِ قدت استوار می گفتم

همیشه سروِ قدت استوار می گفتم همیشــــه ســــــروِ قدت استــــوار می گفتم شمیـــــم عطـــــر تنت نو بهــــــار می گفتم چمن، چمن گــل …

خـــدای من

خـــدای من اگر چه سخت دشوار است رنج ماه و سال آخر چرا مینــــالی ای دل میــــرسد روز وصال آخر ز بخت …

خواهی آمد

خواهی آمد مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل حضرت امیر خسرو بلخی دهلوی به خـــزان غم نشستـــم که بهار خواهی آمد شــــه …

مـــاهِ شغنانم

مـــاهِ شغنانم ای پـــــری رو مـــاهِ شغنانم تویی گوهـــــرِ نغــــــزی بدخشانم تویی دیـــــده ام بسیار خوبــــــانِ جهان آنکــــه بنمودست حیــــرانم تویی الفتـــم …

چشمِ اشکبار

چشمِ اشکبار سرشکِ خون شده از چشمِ اشکبار من است دلِ شکستـــه بهـــر جـــا بوُدَ دیار من است ز گرم و ســـرد …

لعـــل لبـت

لعـــل لبـت ای کـــه از لعـــل لبـت جـــامِ شرابِ نزدیم خویش را از چه سبب در تب و تابِ نزدیم عقــل از …

همیشــــه

همیشــــه همیشــــه ســــــروِ قدت استــــوار می گفتم شمیـــــم عطـــــر تنت نو بهــــــار می گفتم چمن، چمن گــل اخــلاص از تو می رویید …

آخر

آخر اگر چه سخت دشوار است رنج ماه و سال آخر چرا مینــــالی ای دل میــــرسد روز وصال آخر ز بخت تیــــره …

مخمس بر غزل عایل شبروز

مخمس بر غزل عایل شبروز چشـــــــم بر هستی و دارایـــــی دنیا نکنی فــــــــــکر آرامِ خــودت در پی سودا نکنی خلعت از نابکسان …

خنــــده ی مستانه

خنــــده ی مستانه وقتـــی بنـــاز خنــــده ی مستانه میکنی آتش بجـــانِ از خـــــود و بیگانه میکنی تا می نهی قـــــدم تو به …

داغِ هجران

داغِ هجران دلـــم در داغِ هجران میکند رقص سرم با تیــــغِ عریان میکند رقص شــــدم تا رهسپـــــارِ مکتبِ عشق غبــــــارم در بیـابان …

محبـــــــــت در دل

محبـــــــــت در دل محبـــــــــت در دل تنگ آفریدند بــــرای آشتـــــــی جنگ آفریدند برِ افهـــــــام و تفهیــــــــمِ خلایق لســــان و صوت وآهنگ آفریدند …

سر در رهــی تو

سر در رهــی تو سر در رهــی تو کشیدنم بهِ خون گشتــــه ام و تپیدنم بهِ ای چاشنی خـوار باده نوشم از …

اشکنه

اشکنه گشنــــــگان اینجـــــا نشسته انتظار اشکنه یارب امشب رزق مـــــا شد اختیار اشکنه ملتِ برخــــاست در تسخیــــر افلاک برین ملت غمگیــــن ما …

ترانـــــــه هـــــای دل

ترانـــــــه هـــــای دل ترانـــــــه هـــــای دل چاک میشوم آخر به پیش پــــای کســی خاک میشوم آخر ز تنـــــــگی نفس خویش نالــه میخیزم …

رفتــــار تو

رفتــــار تو به به چقــــــدر ســــــروِ دلآرای تو زیباست رفتــــار تو، کـــردار تو سیمای تو زیباست با یک نگه بــردی تو ز …

عاشقانه

عاشقانه تاکه خون در رگم جوانه کند عشق بــــــــارِ دگر بهانه کند تا غـــزل میشود به من الهام سینـــــــه ام بزمِ عاشقانه …

یار و محـــــــــرم

یار و محـــــــــرم امروز یار و محـــــــــرم اسرار نیست نیست باغ و بهــــــار و گلشن و گلزار نیست نیست خود را بســوز …

زندگی میگذرد

زندگی میگذرد بیـــــــــا که زنــــــدگی و، روزگار میگذرد نسیــــم و؛ گلشن و؛ بــــاغ و، بهار میگذرد به شــاخ و، برگِ گلِ عشق …