Abu Abdullah Bin Hassan Maarofi Balkhi

ابو عبدالله بن حسن معروفی بلخی

ابو عبدالله بن حسن معروفی بلخی

ابو عبدالله بن حسن معروفی بلخی ابو عبدالله بن حسن مشهور به معروفی در اواخر قرن سوم خورشیدی در بلخ به دنیا آمد. وی از شاعران مداح سامانی بود و هزل و هجو نیز می سرود و گویند مثنوی ای نیز داشته است . او در اواسط قرن چهارم خورشیدی وفات یافت. نمونه کلام: این رنج من هرآیینه یک روز بر دهد ایزد مرا بدان لب ... »