یارب مکـن از لطف پریشان ما را

هر روز من از روز پسين ياد کنم

روز محشر عاشقان را با قيامت کار نيست

در دوزخ اگر وصل تو در چنگ آید

الهي چون من کيست که اين کار را سزيدم

پیوسته دلم دم از رضای تو زند 1

الهی عبدالله عمر بکاست، اما عذر نخواست

من بنده عاصیم رضای تو كجاست

یارب زشراب عشق سر مستم کن خواجه عبدالله انصاری

درویش بروحق عبادت بگذار خواجه عبدالله انصاری

دانی که تراعشق چه می فرماید خواجه عبدالله انصاری

آن کس که به بندگی قرارش باشد خواجه عبدالله انصاری

ازبی ادبی کسی بجایی نرسید خواجه عبدالله انصاری

پیوسته دلم دم از رضای تو زند

آنجا که عنایت خدایی باشد

یارب اگر من گناه بی حد کردم

یارب تو چنان کن که پریشان نشوم

هر درد که زین دلم قدم بر گیرد

گر در ره شهوت و هوی خواهی رفت

شب خیز که عاشقان به شب راز کنند

دی آمد و نیامد از من کاری

در چشم منی روی بمن ننمایی

جویند تو همچو فردی باید

زندگی نامه و مناجات پیر هرات خواجه عبدالله انصاری رح

دانلود کتاب

The Friend Beside Me

O God You know why I am happy: It is because I seek Your company, not through my own efforts. O God, You decided and…

The one You kill

The one You kill, Lord, Does not smell of blood, And the one You burn Does not reek of smoke. He You burn laughs as…

I Came

From the un-manifest I came, And pitched my tent, in the Forest of Material existence. I passed through mineral and vegetable kingdoms, Then my mental…

Give Me

O Lord, give me a heart I can pour out in thanksgiving. Give me life So I can spend it Working for the salvation of…

A Path of Devotion

In this path the eye must cease to see, And the ear to hear, Save unto Him, and about Him. Be as dust on His…

Empty Me of Everything But Your Love

Lord, send me staggering with the wine Of Your love! Ring my feet With the chains of Your slavery! Empty me of everything but Your…

Devotion for Thee

Life in my body pulsates only for Thee, My heart beats in resignation to Thy will. If on my dust a tuft of grass were…

The Beauty of Oneness

Any eye filled with the vision of this world cannot see the attributes of the Hereafter, Any eye filled with the attributes of the Hereafter…

In Each Breath

O you who have departed from your own self, and who have not yet reached the Friend: do not be sad, for He is accompanying…

بی حکم تو چرخ یک زمانی نبود

ای ذات تو بر کل ممالک شده فرد

روزی که سرا پرده برون خواهی کرد

یارب اگر من گناه بی حد کردم