طوطی کور

طوطی کور نیست از زندگی خویش امید دگرم که تو باز آئی و من در قدمت جان سپرم روز در دوری تو روز شمارم کائی…

Read More..

ای خاک وطن – عبدالرحمن پژواک

ای خاک وطن! دی پیر مغان چون نظری جانب ما کرد هر درد که دل داشت به یک جرعه دوا کرد نازیم به خود حادثه…

Read More..

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

مخمس عبدالرحمن پژواک بر غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح تا بکی چون ابر نیسان گریه بر عالم کنم روی نعش آدمیت شیون و ماتم کنم…

Read More..

غزل حبیب الله بلبل به استقبال از غزل عبدالرحمن پژواک

این غزل به استقبال غزل محترم عبدالرحمن پژواک، دیپلومات ورزیده و شاعر بلند پایه کشور سردوه شده و در نشریه های اتحاد بغلان و انیس…

Read More..