Abdul Karim Ayding

مخدومقلی در جستجوی عشق

مخدومقلی در جستجوی عشق

مخدومقلی در جستجوی عشق تهیه ونگارش از عبدالکریم «آیدینگ» در همه جا آرامش و خاموشی حکمفرمائی میکرد. شب رو به اختتام و سحرگاه نرمک نرمک سرگرم دمیدن بود. دولت محمد آزادی به خواب عمیق فرورفته بود. ناگهان بانک خروس به هوا بلندشد و دولت محمد آزادی از جای پرید و با احتیاط سر خود را بالای بالشت گذاشته و زیر... »

سنینگدیر

سنینگدیر

سنینگدیر وطن غوراغچی سی، قهرمان ســـر با ز مونگ آلقیشلار، غیزغین سلام سنینگدیر وصفه لایق، سنی نأ چــه ئوسنــــگ آز مرحبالار، شیرین کلام سنینگـــــد یر وطنی غوراماغــه ، بیلین برک باغــلان زاندی یامان دُشمان، جگرین داغـــلان صلح وآسوده لیق یولون سوراغـــلان وطن سؤیوجی لیک الهام سنینگد یـــر ایل- گون ... »

مُقدّس بـورج

مُقدّس بـورج

مُقدّس بـورج دنیا اُزره مُقدّس لیک بار بـــولســــــــــه وطنینگ خذمتی مُقدّس بورج دیـــــــر هرکیم بیلین غوشاپ چیندان یار بولســــه وطنینگ خذمتی مُقدّس بورج دیـــــــر وطن غوجاغیندا ئوسدونگ، اولالدینــگ آد-آبرای غازاندینگ، گؤزلره دولدنگ آیرا دُشن وقتینگ ، سارالدینگ، سولدونگ وطنینگ خذمتی مُقدّس بورج... »

تا به کی؟

تا به کی؟

تا به کی؟ جار وجنجال، خسته گی ها تا به کی؟ واسطه ، وابسته گی ها تا به کی؟ می کند رشد ونمو تخم نفـــــــاق در وطن چند دستگی ها تا به کی؟ هموطن بیدار شو، هشیار بـــــاش پخته شو، نورسته گی ها تابه کی؟ آنچه هستی برملا کن خویــش را بی جهت برجسته گی ها تا به کی؟ سعی کن در اعتلای کشورت تند باش ، آهسته گی ه... »

خطاب به میهن

خطاب به میهن

خطاب به میهن! ای خدا! این ملک را معمور دار از گزند روزگاران دور دار ای به زیبائی و گنج وافرت گشته ئی برچشم دشمن همچو خار بهر چورت خائنان صف بسته اند مختلس، دزد و دغل، هر نابکار دل نسوزاند خسان برشوکتت خود فروشی، چاپلوسی نیست عار مردمت بیچاره و آواره اند مبتلاء بر درد و رنج بی شمار نیست آرامی و عرصه ... »

منینگ یا ریم – عبدالکریم آ یدینگ

منینگ یا ریم – عبدالکریم آ یدینگ

منینگ یا ریم گؤرمگی ، اورته قا متـــــلی قلبی آراسته ، صـــدا قتـلی وفـــــــا دار هم شرافتـــلی در دا نه د یـر منینگ یا ریم ر خسا رین منگز تـد یم گله سا چلا ری او غشــا ر سنبـله ارما نیم یوق یــــؤر سـم بیله بیر دا نـه د یر منینگ یـا ریم مهـــربا ن ، محبتـــلی دیـــر سؤزی شر بتـــدن دا تلی دیر جا ن... »

شا نلی آ تا تُرک – عبدالکریم آ یدینگ

شا نلی آ تا تُرک – عبدالکریم آ یدینگ

شا نلی آ تا تُرک غــــوا نا ر من کما ل پا شـــا آ دینــگا ارکینلیک نسخه سی ، شا نلی آ تا تـــرک نغمه لار دوزر من یا غتی یـا د یــنـــگا مشا هیر* ا یچینـــده ، سا نلی آ تا تـــــرک ترک خلقینی اویا ندیردینگ غفلت* دن استعمار وهمیندن* ، غوراپ کلفت* دن نجات بردینگ *یووردی غوغالی اوتدا ن ترک خلقینه چیـن پ... »

پروین بیلن طا هره – عبدالکریم آ یدینگ

پروین بیلن طا هره – عبدالکریم آ یدینگ

پروین بیلن طا هره بخت وســا غــلیـــق یار بو لســون ، پـــروین بیلن طا هــره تنـگــریم مـــددگار بــــو لســـون پــرویــن بیلن طا هـــره گؤرجـــک لـــری غـــوو لیــــق ، ایشـــلــری أورا ن رواج بول ایـــــرسغال تیــــار بولســــون پـروین بیــلن طا هــــره آ ت – آ بــــرایی یـــر بــه یــــر ، بیـر ب... »

ا نتــظــــا ر – عبدالکریم آ یدینگ

ا نتــظــــا ر – عبدالکریم آ یدینگ

ا نتــظــــا ر دا لی – پورخا ن دوری سوولی مر غا بیم آ ق ! تاو لا نیپ، سنگا ایــــل لر ا نتظار تیز آ قیشلی ، غوخدان دو لی مــــر غا بیم سنگا غـورا پ یا تان چــــول لر ا نتظا ر چشمه لرغوشولیپ سولدان – ساغلاردان گوزباشینگ آ لیارسن بییک داغلاردان آغیز – دیل لرده سن ، قد یم چاغلاردان گینگ صحرالار، خودان،... »

Ayding Sen Menİñ – Abdul Karim Ayding

Ayding Sen Menİñ – Abdul Karim Ayding

SEN MENİÑ Ömür hemram, hemdemim, “Zyba” nigarym sen meniñ Çyn guwanjym, söýgülim, gül ýüzlü ýarym sen meniñ Öý çyragym, bag bagçam, namys arym sen meniñ Bagt humaýym, näzenin, kül ygtyýarym sen meniñ Hem peri, peýker syfat, durmuşda hüýrim sen meniñ. Ähli uşşaklar kibi, mähiru- muhabbet sende bar Hü... »

Ayding Gerekdäl – Abdul Karim Ayding

Ayding Gerekdäl – Abdul Karim Ayding

GEREKDÄL Eý söýgülim! Sensiz bu jan gerekdäl Jan nämedir, belki jahan gerekdäl Seniñ söýgiñ maña aby haýatdyr Ondan artyk aby haýwan gerekdäl. Sowuk sözden ýanar janym lowurdap Wefaly bol, maña hijran gerekdäl Gülüp baksa seniñ manyly gözleñ Maña ýetik, başga jahan gerekdäl. Muhabbet- mähirde taýyñ ... »

گلــــــــن خــــط – عبدالکریم آ یدینگ

گلــــــــن خــــط – عبدالکریم آ یدینگ

گلــــــــن خــــط شا دلیق گتیریجی ا یسی، گؤنــدرمیشدیراول دلبـر منینگ ا وچیــــن یـارا مــلی، مثــــال آ ب کؤثـــر گــل پورکولمیش خطینـه، منگزار بوستــا ن یلینه فــرقتینـــدان من خـرا ب، مـدام ا یــلاپ دیــده تر گؤیا بهشت ایسی بـا ر، یــاردان گلن پیـــــــا مــدا قــلبینگ باغـــدک آ چیـلار، عــا لم... »

سر میدهیم – عبدالکریم آ یدینگ

سر میدهیم – عبدالکریم آ یدینگ

سر میدهیم ما به راه انقلاب ســر میــدهیم مال وجان از بهر کشــور میدهیم از برای حفظ خاک آ ماده ایم ملک خودرا شوکت وفر میدهیم حزب خودرا دوست میداریم ما عز وجا هش همچو اختر میدهیم ما به حزب خود وفاداری کنیـم دررهش جان جمله یکسر میدهیم حــزب ما پیــمــوده راه اتحـــاد دشمــنش را دیـــــده تر میدهیم حب م... »

بـــــــهـــــــا ر – عبدالکریم آ یدینگ

بـــــــهـــــــا ر – عبدالکریم آ یدینگ

بـــــــهـــــــا ر ا ی یا را نلار ا یله سم من ، ا وشبو گون وصف بهار چا ر طرفـدا گل آ چیلغا ن، دشــت بو لغا ن لاله زار با غ ورا غ* دا آ چیلیپـدور گل لرینگ تر غنچه سی هر طرف مشـــک ومعــطر* مثل اول شیـرین نگا ر ا وتـدی غیش ، گلمیش یـرینه خوش ملایم گو نلری گل وطنـــده هم گؤزل دیـــر هم عجا یب دیـر بها... »

akymlydyr – Abdul Karim Ayding

akymlydyr – Abdul Karim Ayding

ÝAKYMLYDYR Ýakymlydyr günüñ dogup batyşy Ýakymlydyr onuñ ýalkym atyşy Howada ýakymly, näz nygmatlaram Ýakymlydyr ýaryñ gülüp bakyşy. Ýakymlydyr durmuş, bolçulyk bolsa Ýakymlydyr bolsa asman arassa Ýakymlydyr saña döwran dolansa Bol iýip bol tapsañ abraýyñ bolsa. Ýakymlydyr suwdan ganyp içmeklik Ýaky... »

Ayding Ölçeler – Abdul Karim Ayding

Ayding Ölçeler – Abdul Karim Ayding

Ölçeler Kän ýüwürtlerde hem-de dürli standa Ad – abraýyň teňňe bilen ölçeler Okan- okamadyk deň debistanda Eýer däl-de, gaňňa bilen ňlçeler Duýgy ýuk ýüwürdüň gadryn bilen ýok Adamlygygny bilip oýnap gülen ýok Garybyň halyndan habar alan ýok Adamkärçilik iňňe bilen ölçeler Sarpa goýulmaýar akyldyr- ... »

Ayding Fyragy Sen – Abdul Karim Ayding

Ayding Fyragy Sen – Abdul Karim Ayding

FYRAGY SEN Il içinde dürler saçyp Akyl bergen Fyragy sen Galam urup kitap açyp Ýol görkezgen Fyragy sen. Öz döwrüñniñ danasydyñ Şahyrlaryñ ragnasydyñ Adamlaryñ ýektasydyñ Tälim bergen Fyragy sen. Pir disemä pirden beýik Fer*, hümmetiñ şirden beýik Ylmyñ her bir ärden beýik Öwüt bergen Fyragy sen. Ba... »

ئولـــچــه لــــــر – عبدالکریم آ یدینگ

ئولـــچــه لــــــر – عبدالکریم آ یدینگ

ئولـــچــه لــــــر کـان یورتلرده همــده درلی ستـــــــــانــده آد – آبرایینگ تنگه بیلن ئولــچـــه لـر اوقـــــان – اوقامـادیـق دنــگ دبستــانــده ئه یر دأل ده ، غـانگه بیلن ئـولــچه لـر دویغی یوق ، یووردونگ قدرین بیلن یـوق آدم لیغنی بیلیپ اویناپ گــــولن یــوق غریبینگ حالینـــــــدان خبـــر آلان یـ... »

غو تلا غ – عبدالکریم آ یدینگ

غو تلا غ – عبدالکریم آ یدینگ

غو تـــــــلا غ !سنــــگا ا ی جـــا نیــــم أ نــــم !سنــــگا ای درمــانیــــم أ نــــم !سنـــگا ای مهــربـــــانیم أ نـم بولسون بو دگر لی گــون مبارک !سنــگا ای تــن ســــقــلا یجیسی !سنـــگا ای جــا ن غـو لدا یجیسی ا ی گؤوسـوندن آق سویت برن بـــولـــوپ حیـــیــا لارینـــگ*: ســحـــره قـدر ا وقی د... »

حــزبیــم سن – عبدالکریم آ یدینگ

حــزبیــم سن – عبدالکریم آ یدینگ

حــزبیــم سن قــــرق اوچـــــونجی ییـــلدا جدی آ ییندا خلق غمی اوچین دویبی غویولان حزبیم سن گــــؤرا شیپ ، چا لیشــــیپ یرلی جاییندا سوسیـــالیــــزم یـــولونی سایـلان حزبیم سن ایـــلکی غـــریب حقیــــن أ له گتیر مک فئــــو دال دیــر ظـــالم لاری ییتیــــر مـــک اولکا نی أوزگرتمک ، عرشــه گؤتر مک دی... »

أوس چاغه جیق – عبدالکریم آ یدینگ

أوس چاغه جیق – عبدالکریم آ یدینگ

أوس چاغه جیق أوس چاغه جیق ، أوس چاغــه جیق غــم – غصه لار ، بس چاغــه جییق بخــت گتیـــردی سنـــگا ا نقلاب بولماز سنینگ حا لینگ خــــرا ب پا را ختـــلیق یولــون ســـــورا پ أوس چاغه جیق ، أوس چاغه جیق غــــم – غصه لار ، بس چاغه جیق یــــا غتی دورا ن سنینگ کی دیــر شــوکت وشــــا ن سنینگ کی دیر ا فغا... »

Ayding Ýakymlydyr – Abdul Karim Ayding

Ayding Ýakymlydyr – Abdul Karim Ayding

ÝAKYMLYDYR Ýakymlydyr günüñ dogup batyşy Ýakymlydyr onuñ ýalkym atyşy Howada ýakymly, näz nygmatlaram Ýakymlydyr ýaryñ gülüp bakyşy. Ýakymlydyr durmuş, bolçulyk bolsa Ýakymlydyr bolsa asman arassa Ýakymlydyr saña döwran dolansa Bol iýip bol tapsañ abraýyñ bolsa. Ýakymlydyr suwdan ganyp içmeklik Ýaky... »

Ayding Köñlüm – Abdul Karim Ayding

Ayding Köñlüm – Abdul Karim Ayding

KÖÑLÜM Bir dilberiñ yşgynda, diwana bolan köñlüm Hesreti wysalyndan, saralyp solan köñlüm Dat eýleýip hijrinden, weýrana bolan köñlüm Şum täleýiñ işine, haýrana bolan köñlüm Mejnun kibi sähraga, seýrana bolan köñlüm. Neýleý ki meniñ ýarym, bir afety döwrandyr Hiç kim oña taý gelmez, ol söýgüli janan... »

Ayding Altynjy Çagamyz Ýene Gyz Boldy – Abdul Karim Ayding

Ayding Altynjy Çagamyz Ýene Gyz Boldy – Abdul Karim Ayding

Altynjy çagamyz ýene gyz boldy Dekabr aýynda wagt güýz boldy Dakik aýtsam segseninji milady “Ferişte jan” diýip dakdyk oña ady Adyna eýerip ulaldy galdy Ferişte syfatly gözlere doldy Zehinli, edermen hem-de görkana Alladan islärem, bolsa ol dana Okuwda baş boldy, işde hem şeýle Ene- ata mähriban bol... »

منینگ سؤیگولی یاریم – عبدالکریم آ یدینگ

منینگ سؤیگولی یاریم – عبدالکریم آ یدینگ

منینگ سؤیگولی یاریم جهــا نــه تـــای، اوادان منینگ سؤیگولی یاریم ملایـم ، نــــازک بــدن منینگ سؤیگولی یاریم کوثر ســـووندان دادان کؤنگلی اراسته هم شادان بی وفــا یــاردان یــادان منینگ سؤیگولی یــاریم بال دان شیرین سؤزلری مستانه دیـــر گــؤز لری نورانه، آق یــــــوز لری منینگ ســؤیگولی یاریم ادب ،... »

شـــــا عر – عبدالکریم آ یدینگ

شـــــا عر – عبدالکریم آ یدینگ

شـــــا عر «آغاگلدی » دینینگده ، گـــؤز ئونگونه گلر فهملی ، پا یخـــــاسلی ،نکته دان شاعر ادرمن ، ایــــل سؤیر ، خــلق قـــدرین بیلر زحمتکش ، اخـــلاصلی ، مهـربان شاعر اثــــر لـــر دؤره دن ، نغــمــــــه لار دزن دردانه ســـؤزلری ســـــــوزکدن سوزن بیرناچه کتاب لار ، رو مــــان لار یـــــازان سویجی ... »

پا را ختلیق ایسله اوروش بولما سین – عبدالکریم آ یدینگ

پا را ختلیق ایسله اوروش بولما سین – عبدالکریم آ یدینگ

پا را ختلیق ایسله اوروش بولما سین آ دم اوغلی یاشار بولسا نگ را حتــــــده پا را ختلیق ایسله ، اوروش بو لما سین دوش غالمایین دیسنگ رنـــج ومحنت ده سن آبا دلیق ا یسله اوروش بو لما سین ا نـــه لر زیره نیپ غا لما سین حیــــران عا شقلا نگ گـؤزلری بولما سین گریان ا وبا لار ، شهــــر لر بولما سیـن ویــران ... »

آ لتینجی چا غــــــا میز ینه غیز بولـدی – عبدالکریم آ یدینگ

آ لتینجی چا غــــــا میز ینه غیز بولـدی – عبدالکریم آ یدینگ

آ لتینجی چا غــــــا میز ینه غیز بولـدی د سا مبر آ یینـــــدا وقت گویــــزبــولدی دقیـــق آ یتسا م سکسنیــنجی میـــلادی » فرشته جان » دییپ دا قـدیق اونگا آ دی آ د ینه ا یه ریپ اولا لــــدی ؛ غا لــدی فــــرشتــه صفتلی گــــؤزلره دو لــــدی ذ هینــلی ، ادر من همـــده گــؤرکا نه ا لله دان ا یســلارم ،... »

Ayding Sen Mähriban Bol Maña – Abdul Karim Ayding

Ayding Sen Mähriban Bol Maña – Abdul Karim Ayding

SEN MÄHRIBAN BOL MAÑA Uzyn boýly, humar gözli näzenin Rehim eýleýip, sen mähriban bol maña Inçe billi şirin sözli mähjebin Dünýäde hür bolsa sensiñ şol maña. Kirpigiñ ok, meni eýlär nyşana Sorsam lebleriñden men gana- gana Saçyñy ýaýaýsañ ot düşer jana Badam gabak, goýnuñdan ber ýol maña. Wysalyña g... »

Ayding Gelen Hat – Abdul Karim Ayding

Ayding Gelen Hat – Abdul Karim Ayding

GELEN HAT Şatlyk getiriji ysy, göndermişdir ol dilber Meniñ üçin ýaramly, misaly aby köwser Gül pürkülmiş hatyna, meñzär bostan ýeline Fyrakynda men harap, mydam eýläp dide ter Göýä behişt ysy bar, ýardan gelen peýamda Kalbyñ bag dek açylar, älem bolar münewwer* Haýsy müşk ysly bagdan, geläýdyka bu ... »

گـــــؤردوم – عبدالکریم آ یدینگ

گـــــؤردوم – عبدالکریم آ یدینگ

گـــــؤردوم مقـــد س ا مــــا م رضـــــا ده بیــر عجا یب حکمت گؤردوم شبـــهه یـــوق یتیــــشــر دا ده چــوخ بییک کرا مت گؤردوم سیغیــنـــد یم قــا در ا لله غــه غا یتا رغی د یــلا پ بــلا غــه غریـــب ا ما م بــول کؤ له گه من سنــد ن حما یــت گؤردوم د یلاگ ا تــد یم جان ساغلیغی روا جلیق ، آ برای ، ب... »

دورموش نامه – عبدالکریم آ یدینگ

دورموش نامه – عبدالکریم آ یدینگ

دورموش نامه دورموش ساغلیق، دورموش معنی هم گوراش دورموش دنگ لیک، دورموش صفا هم یراش دورموش سویگی، سویوپ، سویولیپ یاشامق آبرای بیــــلن، اوینــــاپ، گولیپ یاشــامــق دورموش اولــــدور، یتسه پیدانگ انســــانــه اینجیتمان هیچ کیمی، خــــوف سالمان جانه دورمـــــوش یاردام اتمک، آدم اوغـــلونــه انس برمـــ... »

بر مانگا – عبدالکریم آ یدینگ

بر مانگا – عبدالکریم آ یدینگ

بر مانگا ساقیا ! خمـار من وجــــــــام بـــر مانــگا حالیم خراب وبیر ســلم آرام بــر مانـــگا کویدورمه منی ناز بیلن ، دلبــرودلــدار بیر پوسه بال دوداجیغینگدان وام برمانگا حسنونگ مثال آی دور وآواز مثـــل بلبل خوش سوزله ،شادلیغینگدان الهام برمانگا موبایلی بیهوده اویناماده ، رحم ات بو غریبه بیر پیام ج... »

Ayding Yşgynda Men – Abdul Karim Ayding

Ayding Yşgynda Men – Abdul Karim Ayding

YŞGYNDA MEN Ýazgaly müñ namalar, bir güluzar yşgynda men Hoş howau- ba safa , gülgün bahar yşgynda men Şem yşgynda köýer, perwana her ýan pyrlanyp Gül ýüzüñ perwanasy, hem alma- nar yşgynda men. Bir wepadar ýar üçin janyñ fida etseñ hem az Ýar gadyryn eýi bilen, çyn dost-ýar yşgynda men. Ser bilendu... »

Ayding Ody Ölçermäniñ Ýokdur Peýdasy – Abdul Karim Ayding

Ayding Ody Ölçermäniñ Ýokdur Peýdasy – Abdul Karim Ayding

Ody ölçermäniñ ýokdur peýdasy Bolmak gerek parahatlyk pidasy * * * Nadana hak sözüñ peýdasy bolmaz Pälinden gaýtmaz ol, yza dolanmaz * * * Dostluk seni, saadata ýar eder Agyz alalyk, uruş jahany dar eder * * * Kine, adawatdan* köp geler zyýan Sulh-u ýaraşykda haýyrdyr aýan * Duşmançylyk ( arabça) * ... »

Ayding Dileg Et Perwerdigärden – Abdul Karim Ayding

Ayding Dileg Et Perwerdigärden – Abdul Karim Ayding

DILEG ET PERWERDIGÄRDEN Aýra saldyñ zalym felek Meni jana- jan diýardan Gazab bilen etdiñ heläk Jüda eýläp ýary- ýardan. Kimleri eýlediñ Karun Kimiñ bagry mysaly hun Barçany eýleýip mejnun Kimi zordan kimi zardan. Yzarlaýyp tapmadym uç Diýdim saña ahyry puç Kimsä berip ummasyz güýç Kime orun berdiñ ... »

وطنسیز یاشا ماق أوران آغیرحال – عبدالکریم آ یدینگ

وطنسیز یاشا ماق أوران آغیرحال – عبدالکریم آ یدینگ

وطنسیز یاشا ماق أوران آغیرحال یتیـــم لیک آ تا سیـز – ا نـــــه سیـز لیک دا ل وطنسیز یـــا شـــا ما ق أوران آ غیـر حا ل دنگینگ دوشونگ یوقدوردوست ویارینگ هم مـــدام یورک کویسـاپ، ایسلیار وصا ل شـــا د وخــــرم لیغینـــگ بـولمـــاز مــزا سی دوغـدیق مکانینگ نینگ یتمــــــز اداسی اگـرده بولایسانگ باشـغـ... »

غالمادی – عبدالکریم آ یدینگ

غالمادی – عبدالکریم آ یدینگ

غالمادی یا غتی دوران گـــلدی اولکا ، شـــام ظلمت غـالمـادی تازه دوزگون یـــوزلنیپ ، اســـــکی مشقت غـالمـادی ارک یتدی ایشچی لرغه ، یــــــوق بولوپ ظالم تـوپار خلق اونگونده سد بولایجاق کهنه قـــــدرت غالمـادی کهنه دوزگون نینگ الیندن ، باغریمیـــــز بریان ایـدی انقلاب مرهم غویوپ ، هیچ بیر جـــــراحت غ... »

حا لیچی گؤزل – عبدالکریم آ یدینگ

حا لیچی گؤزل – عبدالکریم آ یدینگ

حا لیچی گؤزل أوزونــــــگ دردا نه سن در لر بتیر سن هنا ر بیــلن عقــل و هو شیــم ییتیر ســن یا ریــــــش بولسه همه لر دن أ و تیرسن غــووی دیر دوقا نینــگ حا لیچی گؤزل دولت آ با د ، چکیش ، ا ند خوی دیرلر اهلی ا یــــــل لرأوز حا لی سین ئوورلــر ا ستــــا د لیقـــدا ، بـاری سنگا اویار لار غــــووی دیر... »

أوزونگدن بولسون – عبدالکریم آ یدینگ

أوزونگدن بولسون – عبدالکریم آ یدینگ

أوزونگدن بولسون عزیز غرداش گه ین دونونگ تنینگده یامالی بولســـــه دا أوزونگدن بولسون صرف ادیلیان ئونو م ، أوز وطنینگــده هرتویسلی بولسه دا أوزونگدن بولسون دیمه کلبام خرابه دیر ، أویوم یــــوق یاراشیقلی گیر یــــالی گییم یــــــوق یاده یتر لیکلی ایچر – اییم یــــــوق بولانینه قانع بول أوزونگدن بـولسـ... »

Ayding Türkmeniñ – Abdul Karim Ayding

Ayding Türkmeniñ – Abdul Karim Ayding

TÜRKMENIÑ Jeýhun bilen bahri hazar arasy Çöl üstünden öwser, ýeli türkmeniñ Gül gunçasy, gara gözüm garasy Gara dagdan iner, sili türkmeniñ „Magtymguly“ Goşulyban Pyragynyñ sözüne Guwanyp türkmeniñ dagu düzüne Men hem goşýaryn şu sözleriñ izyna Nädip geçdi, keç ykbaly türkmeniñ? Duşman işläp bolmand... »

Ayding Kİtap – Abdul Karim Ayding

Ayding Kİtap – Abdul Karim Ayding

KİTAP Kitapdan eýi, jahanda ýar ýokdyr Gussaly zamanyñ , gamhor ýokdyr Kitap hemdem saña ta aharyn dem* Aýyrar ýüreklerden müñ gussau-gam Gysganman öwreder her dürli ylmy Durmuş rownok tapar,öwrenip bilimi Waraklary* ganat bolar uçmaga Täze byr älema, ruhuñ göçmäge Oldur seniñ maňgyz, fikriñ saz ede... »

Ayding Akylly Çaga – Abdul Karim Ayding

Ayding Akylly Çaga – Abdul Karim Ayding

AKYLLY ÇAGA Jigim meniñ akylly Öwrenýär her bir zady Höwesli öwrenmäge Çagalykdan sowady Ýaşlygyndan düşüpdir Tämizligiñ yşgyna Kir-kimir ýakyn gelmez El, ýüzüne, eşigine »

منــدن سنـگا – عبدالکریم آ یدینگ

منــدن سنـگا – عبدالکریم آ یدینگ

منــدن سنـگا منـــدن سنگا، شــیــله پیــام ! آغـام ، اینیم ، عــزیــز اویــــام تانا أوزونگنی ،آغزی بیـر بـول اویلان بو حقــده صبح وشـــام ســرات اولکه بـولدی ویــران بـول ایشـه عقـــــل لار حیــران کسه کأ یا لبــارمـــــه هـرگیـز ایـــاغه غال ، بولمـه گــــریـان ویـرا نلیـــغـه کیم گنـــه کـــار بو... »

سؤیگو لیم – عبدالکریم آ یدینگ

سؤیگو لیم – عبدالکریم آ یدینگ

سؤیگو لیم د نیــــا اوزره یـــکه گــؤزل با ر بو لسه بلکه شول یکه تاک سن سینگ سؤیگولیم شیــله هم بیر کمسیـز ســه ور یار بولسه آیدا بیلرین بی باک*،سن سینگ سؤیگولیم سؤیگینگ بیلن یر لشیپ سن یو رگیمه با شغه هیچ یاردا لــدیر، منینــگ گـرگیمـه گولومجیراپ گلسنگ منینگ سوراغیمه اوا دان، قلبی پـاک ، سـن سینگ س... »

بیرلشملی زما ن دیر – عبدالکریم آ یدینگ

بیرلشملی زما ن دیر – عبدالکریم آ یدینگ

بیرلشملی زما ن دیر ای ترکیم ســـن ، گؤرکوم سن، بیرلشملی زما ندیر بــو یا لانچی د نــیا میز ، دا رتیشیقلی جها نــد یر غا لمه کروند ن غــا لمه ، سبا بی اول روا نــــــد یر آ د ینگ تا ریخدا بللی ، گلـــه جگینگ تا با ندیر گؤزگـــؤر جیم ، غــوانجیم ، قلبیمدا دیرمکانینـــگ بیرلشه لینگ بـــاریمیز،چانگی چیق... »

آ رزو – عبدالکریم آ یدینگ

آ رزو – عبدالکریم آ یدینگ

آ رزو ا ول و آ خـــــر آ رزو یــــــم منسی* خلـــــق بولما ســــا م ا رقه دوروپ غر دا ش وقــوم بیکس وکــوی غا لــما ســا م بو لسـه پو لـو م ، آ لسا م عـلم مدا م ا و زین بــــو لسه د یلیـم بـولـوپ دورسه گید یم گـلیم یــکه وتـنـــها سـو لماســـــام آ بــرا ی وپــــرده بـــولسه دز رو شن اولــــور بوا ی... »

Ayding Şanly Atatürk – Abdul Karim Ayding

Ayding Şanly Atatürk – Abdul Karim Ayding

ŞANLY ATATÜRK Guwanar men Kemal Paşa adyña Erkinlik nusgasy, şanly Atatürk Nagmalar düzer men ýagty ýadyña Meşahir içinde, sanlı Atatürk. Türk halkyny oýandyrdyñ gaflatdan Istimar wähminden, gorap külfetden Nejat berdiñ ýurdi gowgaly otdan Türk halky üçin, çyn peýmanly Atatürk. Taýyñ ýokdyr jesaretd... »

Ayding Ganat Baglan Arzuw – Abdul Karim Ayding

Ayding Ganat Baglan Arzuw – Abdul Karim Ayding

GANAT BAGLAN ARZUW Ýok diýip türkmeniñ erkin ülkesi Mydam arman çekip, aglap gezerdik El astynda ýaşap, bolman gülküsi Çydam edip ýürek daglap dözerdik. Dogsan birinji ýyl oktýabr aýy Eden arzuwlarmyz ganat baglady Eý! Türkmen, şükür eýle, ýatla Hudaýy Ýaramly söz köñüllermizi çaglady. Buşlady hoş s... »

گــــرک دأ ل – عبدالکریم آ یدینگ

گــــرک دأ ل – عبدالکریم آ یدینگ

گــــرک دأ ل ای سؤیگو لیم! سن سیز بو جان گرک دأل جا ن نا مه د یـــر ، بلکه جهان گرک دأ ل سنینگ سؤ یگینگ منگا آ ب حیا ت د یـر او ندان آ رتیق آ ب حیــوا ن* گرک دأ ل سووق سـؤز دن یا نـــا ر جا نیم لوور داپ وفا لی بـــول ، منگا هـجـرا ن گــرک دأ ل گولوپ با قسه سنینگ معنی لی گؤز لنگ منگا یتیـــک ، با شــ... »

ســـر ا تمـــز – عبدالکریم آ یدینگ

ســـر ا تمـــز – عبدالکریم آ یدینگ

ســـر ا تمـــز ای آ د مــــزا د! غا لماجاق بول أوزونــــگد ن أوزونگــدن غالایسانـگ هیچکیم سرا تمز مونگ حسرت ایله ییپ دؤکسنگ گؤزونگدن دؤکن یاشینگ، غایغی-غمینگ یرتوتماز قــد مینگ با ســــا نگـــدا اویلا نمان با ســمه ا یشــه عـــزم ا د نگسـونگ ا یزینگا تاسـمه ا لمــدام اونگ ا یشینـــگ ایــزینی کسـمـــ... »

بارموقا؟! – عبدالکریم آ یدینگ

بارموقا؟! – عبدالکریم آ یدینگ

بارموقا؟! خدایا ! افغان خلقی دک ، اهلی ذاده زار بـارموقا؟! ایلی – آغیزآله ، سرگردان ، بویله بیر دیار بـارموقا؟! بوتین دنیا ایغیپ- توزوپ، گیـدیارلر باشلارنی آلیپ خسته هم زار وپریشـان، قلب لاری افگار بـــارموقا؟! بودنیه ده گــؤرنم یوق، اشدنم یوق، ســـورنم یـوق هیچ بولمانده، اودنیـه ده ، دورارغه قرار ب... »

Ayding Ýüzleriñ – Abdul Karim Ayding

Ayding Ýüzleriñ – Abdul Karim Ayding

ÝÜZLERIÑ Aýby reňk bilen gizlenen Seniñ ýüzleriñ, ýüzleriñ Çukur- çakyry düzlenen Seniñ ýüzleriñ, ýüzleriñ. Gaşlaryñ ýolnup taý bolan Misaly ýarym aý – bolan Kirpikleriñ ok ýaý bolan Seniñ ýüzleriñ, ýüzleriñ. Sözleriñ misli tyg keser Gabaklaryñ her reñ öwser Oýnaklaýar gözüñ ýeser Seniñ ýüzler... »

Ayding Ogul Bolar Öýdüp Garaşdyk, Bakdyk – Abdul Karim Ayding

Ayding Ogul Bolar Öýdüp Garaşdyk, Bakdyk – Abdul Karim Ayding

Ogul bolar öýdüp garaşdyk, bakdyk Dördünjä hem “Feriba” diýip at dakdyk Ol akyllym ösdi agam öýünde Marçak obasynda Murgap boýunda Etmiş ediň baharynda Maý aýy Berdi ony Hudaý, boldum söwdaýy Ogullyk diýip, ony agama berdim Näçe ýyl aýralyk derdini gördüm Kän käýinip minnet etdim özüme Kyn hem bolsa... »

Ayding Bolmagyl – Abdul Karim Ayding

Ayding Bolmagyl – Abdul Karim Ayding

BOLMAGYL Köñlüm meniñ pendim alsañ Gaýgy etme dilteñ bolmagyl Agyr heññamlara galsañ Magluba hemreñ bolmagyl. Öter bul dünýaýy fany Hor saklama sen bu jany Ýar bilen iý döwüm nany Sahy bolgyl, señ* bolmagyl. Her iş düşse mert başyna Ýygyrt getirmez ýüz- gaşyna Kaýyl bolup hak işine Ile meñze geñ bol... »

وطن – عبدالکریم آ یدینگ

وطن – عبدالکریم آ یدینگ

وطـــــــن وطـــن عشـــق ووطن ا یما نیمیـــز د یــر وطن مسکن ، وطن جا نا نیمیــزدیـر ســؤیمک سنی بییک ارمـــانیمیـــز دیــر اول – آخــــربیزینگ پیمانیمیزد یر وطن سنـــده بارد یر داغ بیــــــله دزلــر وصفینگ نی ا تما گه یتیشمــز سؤز لر آ یدارسویجی د یلده اوغول دیــرغیزلار وطن هم شوکت وهم شا نیمیز دیـ... »

غا نا ت با غلان آ رزو – عبدالکریم آ یدینگ

غا نا ت با غلان آ رزو – عبدالکریم آ یدینگ

غا نا ت با غلان آ رزو یوق دییپ ترکمنینگ ارکین اولکه سی مدام ارما ن چکیپ ، آ غلاپ گزرد یک أ ل آ ستیندا یا شاپ ، بولمان گولکو سی چیدام ادیپ یورک دا غلاپ دؤزردیک توغســا ن بیرینجی ییـل* ا کتیا بـر آ یی ا دن آ رزو لاریمیز غا نـــا ت با غــلادی ا ی! ترکمن ، شکر ا یله ، یا تــله خدا یی یارا ملی سؤز کونگل ... »

خیبر سنینگ – عبدالکریم آ یدینگ

خیبر سنینگ – عبدالکریم آ یدینگ

خیبر سنینگ غیـرا تینگ بار ، همتینــگ بار حقیقت اصــل ذا تینـگ بـار تاریخ ایچــره شهرا تینگ بــار یولونــگ بللی خیبـر سنینگ دشمانلاره گــؤز گــؤر کـــزن انگریز لری کـوپ اور کوزن مــــدام آ زاد ارکیــن گــزن ایــلینـــگ بللی خیبــر سنینگ دوست غوا نیپ دلشــا د بولان دشمان غولـــونـدان داد آ لان ادر منل... »

افغانستانیم منینگ – عبدالکریم آ یدینگ

افغانستانیم منینگ – عبدالکریم آ یدینگ

افغانستانیم منینگ ا فغـــا نستــــا نیم منینگ با غ وبو ستا نیـم منینـگ چین یورکـدن سؤیر من گل – گلستا نیــم منینگ * * * * * غارلار کا ندیردا غینگدا کا نلر با ردیر را غینگدا* سویجی ، خوش آوازبیلن بلبل سا یـــرار با غینــگدا * * * * * ا فغـــا نستــــا نیـم منینگ با غ وبـو ستا نیـم منینـگ سو یـــــر ل... »

Ayding Takdyra Ten Berdik Kanagat Eýläp – Abdul Karim Ayding

Ayding Takdyra Ten Berdik Kanagat Eýläp – Abdul Karim Ayding

Takdyra ten berdik kanagat eýläp Tañry dergahyndan bir ogul diläp Dilegimizi kabul eýleýip Alla Bir ogul eçildi gulpagy tylla Kitaplar agtaryp, idäp ýagşy at Maakullaşyp, dakdyk adyny “Ferhad” Ýaşlygyndan gujur- gaýratly erdi Aşyk Ferhad kibi görgüler gördi Onuñ dag dek beýik armanlary bar Serkerdel... »