جلوه در جلوه پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

جلوه در جلوه رسـيـد مـوسـم گـل تـازه شـد جـهـان روشـن و ز آمـد آمـد گـل رنــگ گـلـسـتـان روشــن بـهـفـت جـلـوه بـيـاراســت چـهـره را گـلشن کـشـيـد…

Read More..

شوق باریابی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

شوق باریابی تـا پـرتـــو حسـنـش آفـتــابــى اســت هـر ذره بـشــوق بـار يـابـــى اســت بر شـد بفـلک چـه مهر کـايـنــســـان اوضــاع ســپهــر انـقــلابــى اســـت خورشيد رخش…

Read More..

رنج زندان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

رنج زندان تـا بـزنـدان شــدم رفــاه نـمـانــــد در دل مســــتـمـنــــدم آه نـمـانــد تـارى از موى من سـفـيــد نـبـود ليـک اکـنـون يکــى سـيـاه نمـانـد مانــدم انــدر…

Read More..

نغمه جان پرور پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

نغمه جان پرور پيـــش نظر جلوهء پيغمــــــــبر است جذبــه اى ما را کشش ديگر اســـــت در جــــهش نبض دم آتش اســــــــت در طـپـش دل جهش…

Read More..

سبح سعادت پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

سبح سعادت چـه شـود بـار خـدايـا کـه بـکـامـت بـيـنـم بــرخ ســاقــى در گـردش جـامـت بـيــنـم ســبـبـى ســاز کــه از پــيـش بـدار دنـيــا نـفـس را مـضـمحل…

Read More..

جلوه هو پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

جلوه هو در هـمه سـو مينـــگرم روى تــــســت از همـه جا ميگذرم کـــــــوى تســـــت هـر چه کم و بيش درين خــلقـت است جـلوهء از روشنى…

Read More..

فیض یار پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

فیض یار نـيـمـشــب در خـواب جـانـى يافـتـيم ز آتـش عـرفــان نـشـانـى يـافـتــيـــم فـيــض يــار مهــربــانـى يـافــتــيـــم زنـــدگـــى جــاودانـــى يــافـــتـــيـــم روى آورديــــم در کــــوى نــگـــار در…

Read More..

نعمت خدا داد پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

نعمت خدا داد بيا که هردو جهان با تو الفت ايجــاد است بيا که از قدمت هر دو کون آبـــــــاد است از آن دمى که…

Read More..

حضور وحدت کل پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

حضور وحدت کل حـضور وحدت کل بود شب جائى که من بــــودم عـروجى از تکامل بود شب جائى که من بـــــودم خـــــــــــــــدا در لامکان ميکرد…

Read More..

انوار تجلی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

انوار تجلی چيست اين جلوه که بى چون و چرا مى بينـم روشـن از شعشعه اش ارض و سما مى بينم کردى از پرتو رخسار…

Read More..

سماع جاویدان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

سماع جاویدان مــا خــــــــــــدا پرستانيم لا اله الا هـــــــــــــــــــو ما سوى نمى دانيــــــم لا اله الا هــــــــــــــــــــــــو کـار ما بسامان است بر اساس قرانـــــــــــــــــست در…

Read More..

آه فلک پیما پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

آه فلک پیما اين چه نقشيست که در ديدهء تـر مى بينم همه آفاق پر از لعل و گهر مى بــــيـــــنم قطره در سينهء دريـــا…

Read More..

گلشن امید پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

گلشن امید بـود آيـا کـه دل و ديـدهء مـا بـکـشــايــنـــد از لـسـان عـقـده و هـم حـلقه زپا بکشـايـنـد عـاشـقـانـرا بـرسـانــنـد بـجــولـانـگــه يــار بـر سـر دلـشــدگــان…

Read More..

نغمه جاوید پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

نغمه جاوید جــــمــال شام و سحر را بموى و روى تو ديدم طـــــــــلوع مهر و مه از تار تار موى تو دارم تـــويى رسول خداوند…

Read More..

زنده سرمد پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

زنده سرمد بهر که خـــواست خـــدا ميـــدهد بآسـتانى صــــفاى سينه و سوز دل و سخنــــــدانى بدون آنکه برد رنج راه و بـــار سفــــــــر بسيـــر انفـــــس…

Read More..

آهنگ جانان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

آهنگ جانان ساقــــــــى اگر يارى کنى بازار مستـــان بشکنم هـــــر جا روم از بيخودى اين بشکنم آن بشکنم بنيان ظـــلـم و کـفر را هـر آن…

Read More..

سوز نهان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

سوز نهان شـــب که با سوز نهان بردر شاه آمده ايـــــم پـى در يوزهء يک نيـــــــم نگاه آمده ايــــــم جـذ به عشق تـو پر داد…

Read More..

جلوه پاینده پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

جلوه پاینده دلــبــرا بــنـمــا رخ گـــل قــــام را جـلـوه اى پـايـنـده بـخـش الـهـام را بـــاز در دل هـــا بــيــــار آرام را يــکـســر از ســر هـا…

Read More..

لطف یار پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

لطف یار بـدامـن تـو کـسـى را کـه دسـتــرس بـاشــد دو عـالـمش بنظر کم ز خـار و خس باشـد به مـحـمـل تـو چـونـا ديـده مى تپـد…

Read More..

نوای شکسته پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

نوای شکسته يـارب بساز چاره اى دلهاى خســــــــــــته را آهنـگ تازه بخش نواى شکــــــــــــــــسته را کارى نيايد از کف ما نيک در جهـــــــــــــان تاکى کشـيم…

Read More..

خلوت زندان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

خلوت زندان زليـخـا وار هر شـب قصـه درنـى خانـه ميگـفـتـم بپـاس خـاطـر يوسـف رضـى افـسـانــه ميگــفـتـم نرنجــد خاطـرت اى آشــنــا کـز بـيــم رسـوائــى بپـاسـت پيـش…

Read More..

آینه اسما پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

آینه اسما ياد آن جلوه که چون شعله بدل جــــــامى کرد پرده را از دل آتش زده بالا ميـــــــــــــــکرد ياد آن ناله جانسوز که در…

Read More..

شرار جاویدان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

شرار جاویدان شــــور و غوغاى دگر در نيستان مى افگنيم در نواى نى شـــــــــــرار جاودان مى افگنيم بعد ديــــــــــگر بعد ازين دارد خط پرواز ما…

Read More..

جلوهء عشق پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

جلوهء عشق مدعـى پـيـش هـمـه هـسـتى ما را کـم زد از سـر خـود نگـرى تيـشـه بـپـا دردم زد يار ميخواست که از عشـق جـهـان آرايـد…

Read More..

لطف یزدان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

لطف یزدان آمدى خندان بخواب از صد گلستان تــــازه تر ســــنبل گيسو بدوش از رشتهء جان تازه تــر رمز خلقـت از فروغ چـشم مستــت جلــوه…

Read More..

نوای وحدت پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

نوای وحدت در پر تـــو جــانان سحر و شام نداريــــــــم رفتيم زخــــــــود اول و انجام نداريـــــــــــم با مــــا ز جهان حـرف کم و بيش مخوانيـــد…

Read More..

سراغ هستی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

سراغ هستی از ازل بــا نــالـــه هــمــــدم شــــد گــــلــــوى نــــاى مـــن آتــــشــــــــى در ســــيـــــنــــه دارد آه دود آســــــاى مـــن در ســــراغ هـــســتـــى از اول شــــدم…

Read More..

یا رسول الله پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

یا رسول الله ســر بپاى تـــــــو يا رسول الله جـان فداى تـــــــو يا رسول الله هــــــــم درودت فرشته ميخواند هــــــــــم خداى تو يا رسول الله…

Read More..

شباب دیگر پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

شباب دیگر شوق ما را آب و تاب ديــگر است پيرى ما را شباب ديــــــــگر است ميرسد دايم بما آب حـــــــــــيـــات مستى ما را شراب…

Read More..

چراغ ایزدی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

چراغ ایزدی خـوشـا فـروغ عشق و جلوه هاى او کـه از دو کـون بـگــذرد ضيــاى او خـوشـا دلـى کـه پـر بود ز شـوق او بــوجــد…

Read More..

لااله الا الله پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

لااله الا الله رسيد مـــژده که وضع دژم نخواهد مانــــد جهان و کار جهـــان بى رقم نخواهد مانـــد سپهر کهنــه نهد کجــروى ز خــود بکنـــار…

Read More..

وحدت سرمدی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

وحدت سرمدی يارب از لطــــف ازل غصه زبنياد ببر بــــار اندوه گـــــــران از دل نا شاد ببر از نهان خانهء دل وسوسه را بيرون کن…

Read More..

دستگیری عشق پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

دستگیری عشق ذرهء مـهـر تــــو تا در دل کيهـــــان باشد نــــور يزدان به جهان پرتــو ايـمان باشد جــــلـوه گاه رخ خـــوبت دل حيران باشد بــــرق…

Read More..

اسرار بیخودی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

اسرار بیخودی زود آکه با حضور دل امــشب دعا کنيـــــم صـــد درد بيــعلاج بيکــــــدم دوا کنيـــــــم از حرف حق و باطل مـــخلوق بگزريــــــم راز و…

Read More..

شهر عشق پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

شهر عشق شهـــريـست شهر عشق که در بندقاره نيست جز سوختن چو شمع درين شهر چاره نيست هردم شـــــــــــرار سيـــــنه برنگى شود بلند داغيست داغ…

Read More..

جلوهء خلود پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

جلوهء خلود هزار شکـر که با عشـق هسـت و بـود منسـت بعـشـق زنـده سـراپـاى و تـارو پـود من اسـت شـراب عشــق بـلـب مهـرهء حـيـات من…

Read More..

معراج آدمیزاد پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

معراج آدمیزاد هـر دو عـالـــم ز عـشــق آبــاد اســت هـر کـه ورزيـــد عـشــق آزاد اســـت مـلـک و جــن بـعــشــق بـو نـبــرنـــد عـشــق معـــراج آدمـيــــزاد اســــــت…

Read More..

آتشکده شوق پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

آتشکده شوق عمريست که در سر همه سوداى تو باشد دل در طپش از ذوق تماشاى تو باشـــــد در جلوهء هر قطره اى تر آئــــينه…

Read More..

سرود بیخودی عبدالحکیم ضیائی

سرود بیخودی شـــــرارى در دل آرام کــردنــــــد بلاى عــشق آنرا نام کردنــــــــــــد جمـال جاودان شــد گيتــى افـــروز محـــبــت سر خـط پـيغـام کـردنـــد بــــرخ دادنـــــد نور…

Read More..

پرواز مستانه پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

پرواز مستانه ســـــخن را بــنـــام تــــــو آغـاز کــــــــــردم بر آهنـــگ جـــان هــــر نفس ساز کــــــردم ز حـــمد تو پرســاخـتـم هــــــــــر دو عـالــم اگــــــــــر چـنــد آهســــــتـــه…

Read More..

عالم دل پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

عالم دل خـــدا حـــــــلال مشکل بود شب جايى که من بودم محــــــــــــمد در مقابل بود شب جايى که من بودم نشســــــــــــــتى بود ازياران همدل تا…

Read More..

چشمه شفا پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

چشمه شفا دست در دامن خـدا زده ايــــــــم تکيه بر لطف کبريا زده ايــــــم بوسه بر پاى مصطفى زده ايـــم خيمه بر شهپر هما زده…

Read More..

مشکوه تجلی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

مشکوه تجلی هــر کجا جلـــــوه کــنى ديـدهء حيرانـى هست شش جهت از گل روى تـــــو چراغانى هست آب دادنــــــد مـگــر تـيـغ تـــــــرا ز آب حيات…

Read More..

نکته ناگفته پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

نکته ناگفته ز تـاب روى تـو تـنـهـا نـه رنگ و بو داريم بــدل هــزار نــشــان زان رخ نــکــو داريـم هــزار نـکـتــه نــاگـفــتـه اســت زيــر زبـان…

Read More..

سرچشمه انوار پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

سرچشمه انوار همه بـى ياور و ياريم مدم گار تـــــــــويى آفريننده و روزى ده و غمخوار توئــــــى بکشى, زنده کنى, خشم کنى, باردهــــــى گرچه ما…

Read More..

بنای محبت پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

بنای محبت چه درد ست يـــــــــارب که درمان ندارد چه رنجــــــــــيست ايدون که پايان ندارد هجــــــــــــــــــوم آورد غم زاکناف گيتى کــــــــس از دست کابوس غم…

Read More..

غسل آتش پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

غسل آتش تـا نظر بر روى جـــانــان کرده ايـــم ديـده و دل را گلـــستـــان کرده ايـــــم سر خوشيم و از دو عــاـلــــم بر کـنار قلزم…

Read More..

پیمان استوا پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

پیمان استوا هزار شــکر که هردم بذکر يــار خوديـــــــم بهــر طرف که شتــــــابم در ديار خوديــــــم نمود جلوه بمـــــــــــا نــــــور لى مـح الهـى رهين سوز…

Read More..

نشه ای هستی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

نشه ای هستی نشـه اى هسـتـى به خـوابى يافـتيـم در دل شــب آفــتــابــى يــافــتــيــم از شـعـاعش شـد بما مقـصـد عيان سـوى جـانـان فـتـح بابــى بـافـتـيـم…

Read More..

ارمغان دیگر پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

ارمغان دیگر شعلهء دل را زبان ديـــــــــگر است سينه را آه و فغان ديــــــــــگر است در بيان درد شور انگيز عشـــــــــق هر بن مورا بيان…

Read More..

سلطان عشق پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

سلطان عشق ديده کشــا اى دل شــــــور آفريــــن خيز و بيــا شور محــــــبت ببيــــن تـــا شودت راز ازل آشــــــــــــکار تـــا شـــودت زهر بکــــــام انگبين هر…

Read More..

پرواز آزادگان پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

پرواز آزادگان مـا بـجـذب حــق بــه بـالا مـيـرويــم هـر کـجـا يـار اسـت آنـجـا مـيـرويـم مـشـت خـاکـيـم و بـه پـرواز آمـديــم بــر فــراز آســمــان هــا مــيــرويــم…

Read More..

عیش مدام پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

عیش مدام ياد ايامى که يار مهربانـــــى داشتيــــــــــــــم هم سرى در پيش جانان هم زبانى داشتــــــيم از زبانش نکته اى دلـــــخواه مى کرديم سمع هردم…

Read More..

خرقه عریانی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

خرقه عریانی ما که با شعلهء دل انجمنى ساخته ايـــــــم همچو پروانه بشمع و لگنى ساخته ايــــــم اينهمه لطف و حلاوت که بشعر تر ماست…

Read More..

ارمغان دل یا کاروان حجاز پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

ارمغان دل یا کاروان حجاز سالـهــا خــون ميــچــکد از هــر بــن مــژگـان من تــا کـــنــد رشــک گــلــستــان گــوشهء دامـان من دود آه ســــردم از پــا,…

Read More..

سرود بیخدی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

سرود بیخدی شـــــرارى در دل آرام کــردنــــــد بلاى عــشق آنرا نام کردنــــــــــــد جمـال جاودان شــد گيتــى افـــروز محـــبــت سر خـط پـيغـام کـردنـــد بــــرخ دادنـــــد نور…

Read More..

پیک خجسته پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

پیک خجسته صبح سعـادت است و جهـان شـد بکـام مـا آمـــد هـــمــاى اوج ســـعـــادت بـــدام مـــا نــازيــم تــر زبــانــى پـيـک خجـســتــه را کــز لـطــف مى…

Read More..

شبستان بوریا پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

شبستان بوریا کـانــــــون اوليــاســت دبســتــان بـوريــا بـاشـــد از آن بـلـنـد بـســى شـان بـوريــا بـر آسـمـان اگــر بکـنــد نـاز مـى ســـزد صـد مـاه و مهـر خـفـتــه…

Read More..

زبان قلم پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

زبان قلم تـــــا چند دست و پا به حساب عدم زنيــــــــم افروز آتشـــــــــى که به بنياد غم زنيــــــــــم پاينده ايــــــــم از دم عيسى سرشت عشــــــق…

Read More..

التفات حق پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

التفات حق تا در حريم کعبه دل پرفشـــــــــان شدم وارسته از قيود زمان و مــــــکان شدم در لوح سينه نقش رخش هست حـجتم کز قيد…

Read More..