فیض یار پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

فیض یار نـيـمـشــب در خـواب جـانـى يافـتـيم ز آتـش عـرفــان نـشـانـى يـافـتــيـــم فـيــض يــار مهــربــانـى يـافــتــيـــم زنـــدگـــى جــاودانـــى يــافـــتـــيـــم روى آورديــــم در …

سراغ هستی پوهاند داکتر عبدالحکيم ضيائى

سراغ هستی از ازل بــا نــالـــه هــمــــدم شــــد گــــلــــوى نــــاى مـــن آتــــشــــــــى در ســــيـــــنــــه دارد آه دود آســــــاى مـــن در ســــراغ هـــســتـــى …

سرود بیخودی عبدالحکیم ضیائی

سرود بیخودی شـــــرارى در دل آرام کــردنــــــد بلاى عــشق آنرا نام کردنــــــــــــد جمـال جاودان شــد گيتــى افـــروز محـــبــت سر خـط پـيغـام کـردنـــد …