Abbas Səhhət – Şeir Yaxud Mer

Şeir yaxud mer Şerin nə demək olduğunu qarelərimizin bilməyinə şəkk və şübhəmiz yoxdur. İndi biz merin nə demək olduğunu bildirmək istəyirik. Bax, …

Abbas Səhhət – Məktəb Şagirdi

Məktəb şagirdi İştə bir tərbiyəli, aqil uşaq, İştə bir zirək, ayıq, kamil uşaq. Geyinib məktəbinin formasını, Götürüb qoltuğuna çantasını. Məktəbə şövqi-tamam ilə …

Abbas Səhhət – Vətən

Vətən Qafqaz qitəsidir mənim vətənim, Simürğün sayəsində məskənim. O məmləkətdə mən vücudə gəldim, Xalqıma qarşı sücudə gəldim. O yerdə kim, qara quşu, …

Abbas Səhhət – Güllərin Bəhsi

Güllərin bəhsi Qızılgül Mən şahıyam qönçələrin, güllərin, Ən gözəl istəklisi bülbüllərin. Mən hamıdan yaxşı yaraşıqlıyam, Sevməliyəm, ətrə bulaşıqlıyam. Fəxr edərəm halətimə, həngimə, …

Abbas Səhhət – 9 Mart

9 mart Cəmo Cəbrayılbəyliyə Ey sevgili yavərim Cəmobəy! İstəkli bəradərim Cəmobəy! Ey xatirimin səfası Aciz! Ey gözlərimin ziyası Aciz! Bu tazə gələn …

Abbas Səhhət – Tənbəl

Tənbəl Çox yatma, dur, a tənbəl, Yatsan olar iş əngəl. Gün dağlara yayıldı, Hər bir yatan ayıldı. Yar-yoldaşın səhərlər Tez məktəbə gedərlər. …

Abbas Səhhət – Nitqi-Mənzum

Nitqi-mənzum Qardaş, gözün aç, bircə oyan, gör nə zəmandır, Dünya üzü elm ilə bu gün rəşki-cənandır. Afaqı işıqlatmış iyirminci qərinə, Məğriblilərin yer …

Abbas Səhhət – Deyim, Deməyim

Deyim, deməyim Yenə dərdim təzələndi, “Kəlniyət!” Gözlərimə kül ələndi, “Kəlniyət!” Xəbərin yox nə bidətlər çıxartmış – Mərsiyəxan, şeyx, əfəndi, “Kəlniyət!”  Etdiklərin bir-bir …

Abbas Səhhət – Yaz

Yaz O gün ki, fəsli-yaz olar, Gecə, günüz taraz olar. Havanın artar istisi, Daha soyuqluq az olar. Ərir dağın, çölün qarı, Axar …

Abbas Səhhət – Şamaxı Zəlzələsi

Şamaxı zəlzələsi Keçmişdi keçən şəb gecədən bir neçə saət, Məhtab ilə olmuşdu cahan qərqi-lətafət. Qəndili-dirəxşan qəməri göydən hüveyda, Bir səhneyi-şadi edib afaqdə …

Abbas Səhhət – Küçə Uşağı

Küçə uşağı Görsəm çamırlı bir küçədə oynayır haçaq, Çılpaq, ayaqyalın, başaçıq bir dəcəl uşaq, Adət edib söyüşməyi, daim savaşmağı, İt qovmağı, daş …

Abbas Səhhət – Ayı Və Arılar

Ayı və arılar Bir ayının düşdü yolu bir zaman Bal arısı kəndisinə nagəhan. Yıxdı yerə kəndini dərhal ayı, Ta dağıdıb sonra yesin …

Abbas Səhhət – Qaranquş Balaları

Qaranquş balaları A quşcuğazlar, nə yaraşıqlısız, Can kimi bəslənməyə layiqlisiz. Nədir o istəkli, o heyran baxış, Nə dadlı cik-cik, nə gözəl çırpınış! …

Abbas Səhhət – Füzulinin Bir Qəzəlini Tərbi

Füzulinin bir qəzəlini tərbi Dərdə düşdüm əsərindən sitəmi-hicranın, Çarədən ötrü dolaşdım nərəsin dünyanın. “Dəhənin dərdimə dərman dedilər cananın, Bildilər dərdimi, yoxdur dedilər …

Abbas Səhhət – Ölü Şəhər

Ölü şəhər Kim baxarsa haçaq bizim şəhərə, Bir məzarlıq kimi gələr nəzərə. Hökmfərmadır onda sümtü sükut, Sarmış afaqını dumanlı bulut. Rəxnələnmiş həsarü …

Abbas Səhhət – Dəvət

Dəvət Arxadaşlar! Elm lazımdır ki, tapsın din həyat. Elm ilən hasil olur izzət, tapar millət nicat. Səy edin ta bizlərə əhsənlər etsin …

Abbas Səhhət – Yazmam!

Yazmam! Firidunbəy Köçərli cənablarına “Yazmısan tazə nə şeylər? – deyə sordun məndən, Ruhumun tarına mizrabzən oldun, qardaş! Sabir ilə belə məktubu çox …

Abbas Səhhət – Şair

Şair Dəhrin fəna mübarizəgahi-həyatına, Hökmi-qəza əlilə atılmışdı bir səbi. Sığmazkən aləm, adəm onun kainatına, Tiflanə mələbəydi hənuz ümdə mətləbi. Şerin pərisi ziri-cənahi-ümidinə …

Abbas Səhhət – Köç

Köç Səhər-səhər yaz çağı, Köçür oba yaylağa. Gəlinlərin balağı, Batır lilə, batdağa. Arvad, kişi, oğlan, qız, Gön çarıqlı, başmaqlı, Gedir qoruq-qaytaqsız Gəlin, …

Abbas Səhhət – Ulaq Və Aslan

Ulaq və aslan Bir xoruz ilə bir zaman eşşək Kənd içində gəzirdilər tək-tək. Nagahan gördülər ki, bir aslan Üz qoyub kənd sarı …

Abbas Səhhət – Qış

Qış Bir az əvvəl sağa-sola uça-uça fırlanan, Parça-parça qarlar indi yavaş-yavaş düşüyor. Buruq-buruq bacalardan çıxır tüstü, ağ duman, Küçələrdə it soyuqdan zingildəyir, …

Abbas Səhhət – Aclıq Davası

Aclıq davası Aclıq davasında yoldan azanlar, qaçıb dazanlar, qəzet yazanlar üçün belə rəvayət edirlər: Saralüddövlə Kirmanşah döyüşündən sonra baş-gözü yarılmış, rəngi-ruyi saralmış, …

Abbas Səhhət – Ninni

Ninni Yavrum, uyu! Quzum, uyu! Ağlama, Yaralıdır köksüm, bir də dağlama. Annənə bir az da olsa şəfqət et, Xəstə yavrum, yetər bunca, …

Abbas Səhhət – Dərya Kənarı

Dərya kənarı Bir gün qəmi-dövrandan usandı dili-zarım, Bir sahili-dəryayə tərəf düşdü güzarım. Ol mənzəreyi-dilkəşə etdikcə təmaşa, Min ləzzəti-ruhani olub qəlbdə peyda. Gördüm …

Abbas Səhhət – Yol Verin!

Yol verin! Qaçın, qaçın, yol verin, atlandı Nasirəlmülk! Avropadan Tehrana, yollandı Nasirəlmülk! Çox şükrlər, çıxartdı hər müşkülü asanda, Yoxdur daha şuluqluq əsla, …

Abbas Səhhət – İt Və Kölgəsi

İt və kölgəsi Bir it ağzında bir sümüklə səhər, Su kənarından eyləyirdi güzər. Suda öz kölgəsin görüb o zaman, Sandı bir özgə …

Abbas Səhhət – Ayı Və Şir

Ayı və şir Əlbir olub bir ayı bir şir ilə, Ovladılar dovşanı tədbir ilə. Olmadılar razı onu bölməyə, Çıxdı iş axır ölüb-öldürməyə. …

Abbas Səhhət – Payız Çağında

Payız çağında Payız çağında hər səhər soyuq-soyuq külək əsər. Ağaclara, budaqlara dəyəndə yarpağın tökər, Xəzan ayında meyvələr şüru edər savılmağa. Bazara turp, …

Abbas Səhhət – “üxüvvət” Məktəbi

“Üxüvvət” məktəbi Nə oldu, Şirvan əhli bəs – Mədrəseyi – “Üxüvvət”in? Yoxsa gözə gətirdilər Tezbazar oldu hümmətin? Çatdı ya ki, uşaqların, Künhünə …

Abbas Səhhət – Sual Və Cavab

Sual və cavab – Nə düşünməkdəsən, a divanə? Yenə bir uyku görmüsən, ya nə? – Yox, düşüncəm budur haçan bu uşaq – …

Abbas Səhhət – Cücələr

Cücələr Cücələrim birər-birər, Suyu görüb yavuq gələr, İçər, gedər eşələnər. Yeyər, içər cücələrim, Doyub qaçar cücələrim. Cücələrim lümək-lümək, Qanadları gödək-gödək, Yem axtarar, …

Abbas Səhhət – Sabir

Sabir Sabir! Ey sən sevimli şairimiz, Müqtədir, duzlu sözlü Sabirimiz! Necə qan olmasın sınıq könlüm? Səni çox tez ayırdı bizdən ölüm! Yox, …

Abbas Səhhət – İtaliya

İtaliya Deyirlər daha qorxur Allahından İtalya, Keçir indi türklərin günahından İtalya. Taxsırları çox idi osmanlının əlbəttə, Tripoli vermədi istənilən səatdə. Odur ki, …

Abbas Səhhət – Ata Və Oğul

Ata və oğul Ay dədə, dur get mənə çox şeylər al! Bir dənə çanta, bir-iki dəftər al! Mən dayım oğluyla gəlirdim bayaq, …

Abbas Səhhət – Tülkü Və Qurd

Tülkü və qurd Tülkü gəzəndə yıxılıb nagəhan, Bir quyuya düşmüş idi bir zaman. Torpağa sürtmüşdü üzün, həm gözün, Qurtara bilməzdi ölümdən özün. …

Abbas Səhhət – Oxucularıma

Oxucularıma Ey möhtərəm qarelərim! Topladığım bu əşar, Həp ürəkdən çıxan bütün ixtiyarsız fəryaddır. Mötərifəm ifadəcə, onda pək çox nöqsan var. Divanəlik asarıdır, …

Abbas Səhhət – Əşar

Əşar “Kəlniyət”, ağrın bu qoca naqqala, Bircə sözüm var, onu yaz jurnala, Söylə bizim tənbələ, yat, qal dala, Yorğanı çək başına, sən …

Abbas Səhhət – Vaveylayi-Nifrət

Vaveylayi-nifrət Təməddün əhli olmuş elm ilə alim, ziyalanmış. Pozulmuş milləti-islamın əxlaqı, fənalanmış, Ülumi-dinü dünya kəsbinə məmur ikən bizlər. Fəqət bir elmi-din əxz …

Abbas Səhhət – Şikayət

Şikayət Dersəm mən əgər süxən zəmani – Kim, mərifətin rəvacı yoxdur. El tənə ilə deyər filani – Divanə olub: əlacı yoxdur. Bəzisi …

Abbas Səhhət – Nəvayi-Aşiqanə

Nəvayi-aşiqanə Yaran, bahar mövsümüdür, aşiq olmalı! Canan yolunda ölmək üçün şaiq olmalı! Fəsli-bahar, mövsümi-gül, vəqti-badədir, Məşuqə xassə şux, cavan, türki-sadədir. Saqinin iltifatı …

Abbas Səhhət – Çox Yaşa!

Çox yaşa! Ay bərəkallah sənə, Kamil paşa! Qəlyanı çək, qəhvəni iç, çox yaşa! Türklər ərz etdi görürsüzmü ya? İştə gəlir hərbə qrek, …

Abbas Səhhət – Yuxu

Yuxu Zindan kimi, qəbir kimi qaranlıq – Bir gecəydi, hər şey, hər kəs yatmışdı. Çulğamışdı hər tərəfi dumanlıq, Aləm ölüm yuxusuna batmışdı. …

Abbas Səhhət – Rozəxan

Rozəxan Get, axund, bir qara əbayə bürün, Bir əlin millətin cibinə uzat. Bir əlin kömləyin yaxasına at Minbər üstündə xalqa böylə görün. …

Abbas Səhhət – İnsanlıq Vəzifəsi

İnsanlıq vəzifəsi Namusi-rəayani çəkən hər ümərayə, Əlbəttə, dilü canla itaət gərək olsun. İnsanlara xidmət edən ərbabi-dühayə, Təkrim edilib şəni, riayət gərək olsun. …

Abbas Səhhət – Bənzətmə

Bənzətmə Göstərdi mahi-ruzə üfüqdən liqasını, Çəkdi əzançılar da obaşdan səlasını, Geydi axund, əfəndi xeyir-şər libasını, Minbərlər üstə ney tək ucaldıb nəvasını, Ta …

Abbas Səhhət – Tohid

Tohid Bu nə heyrətfəza səmayi-rəfi? Bu nə biintəha fəzayi-vəsi? Niyə xurşid atəşəfşandır? Niyə qürsi-qəmər dirəxşandır? Bu nə biəd səvabitü səyyar? Bu nə …

Abbas Səhhət – Özlərini Sevənlərə

Özlərini sevənlərə Tutalım çox ağıllı tacirsən, İş aparmaqda xeyli mahirsən. İqtidarın, malın, pulun çoxdur, Xalqa ondan vəli, kömək yoxdur. Sandığında var isə …