Abbas Səhhət – Şeir Yaxud Mer

Şeir yaxud mer Şerin nə demək olduğunu qarelərimizin bilməyinə şəkk və şübhəmiz yoxdur. İndi biz merin nə demək olduğunu bildirmək istəyirik. Bax, budur, “Ələmdar” adlı…

Read More..

Abbas Səhhət – Məktəb Şagirdi

Məktəb şagirdi İştə bir tərbiyəli, aqil uşaq, İştə bir zirək, ayıq, kamil uşaq. Geyinib məktəbinin formasını, Götürüb qoltuğuna çantasını. Məktəbə şövqi-tamam ilə gedir, Keçməsin vaxtı…

Read More..

Abbas Səhhət – Bölgü-Bölgü Olmuş Bu Gün Türkiyə

Bölgü-bölgü olmuş bu gün türkiyə Bölgü-bölgü olmuş bu gün Türkiyə: Bir dəstəsi məşrutiyyət istəyir. Bir firqəsi istiqlaliyyət sevir, Bir dəstəsi cümhuriyyət istəyir. Heç kəs düşünmür…

Read More..

Abbas Səhhət – Vətən

Vətən Qafqaz qitəsidir mənim vətənim, Simürğün sayəsində məskənim. O məmləkətdə mən vücudə gəldim, Xalqıma qarşı sücudə gəldim. O yerdə kim, qara quşu, tərlanı – Adlanmışdır…

Read More..

Abbas Səhhət – Qarı Və Qulluqçuları

Qarı və qulluqçuları Bir qarının bir xoruzu var idi, Hər gün obaşdandan o banlar idi. Sübh çox ertə oyanardı qarı, Durğuzar idi hamı xidmətkarı. İnciyib…

Read More..

Abbas Səhhət – Güllərin Bəhsi

Güllərin bəhsi Qızılgül Mən şahıyam qönçələrin, güllərin, Ən gözəl istəklisi bülbüllərin. Mən hamıdan yaxşı yaraşıqlıyam, Sevməliyəm, ətrə bulaşıqlıyam. Fəxr edərəm halətimə, həngimə, Qırmızı yarpaqlarıma, rəngimə….

Read More..

Abbas Səhhət – 9 Mart

9 mart Cəmo Cəbrayılbəyliyə Ey sevgili yavərim Cəmobəy! İstəkli bəradərim Cəmobəy! Ey xatirimin səfası Aciz! Ey gözlərimin ziyası Aciz! Bu tazə gələn ilin mübarək, Etsin…

Read More..

Abbas Səhhət – Tənbəl

Tənbəl Çox yatma, dur, a tənbəl, Yatsan olar iş əngəl. Gün dağlara yayıldı, Hər bir yatan ayıldı. Yar-yoldaşın səhərlər Tez məktəbə gedərlər. Sən çəştədək yatırsan,…

Read More..

Abbas Səhhət – Nitqi-Mənzum

Nitqi-mənzum Qardaş, gözün aç, bircə oyan, gör nə zəmandır, Dünya üzü elm ilə bu gün rəşki-cənandır. Afaqı işıqlatmış iyirminci qərinə, Məğriblilərin yer üzünə hökmü rəvandır….

Read More..

Abbas Səhhət – Deyim, Deməyim

Deyim, deməyim Yenə dərdim təzələndi, “Kəlniyət!” Gözlərimə kül ələndi, “Kəlniyət!” Xəbərin yox nə bidətlər çıxartmış – Mərsiyəxan, şeyx, əfəndi, “Kəlniyət!”  Etdiklərin bir-bir deyim, deməyim? Yox,…

Read More..

Abbas Səhhət – Yaz

Yaz O gün ki, fəsli-yaz olar, Gecə, günüz taraz olar. Havanın artar istisi, Daha soyuqluq az olar. Ərir dağın, çölün qarı, Axar dərələrə sarı. Gurultu…

Read More..

Abbas Səhhət – Şamaxı Zəlzələsi

Şamaxı zəlzələsi Keçmişdi keçən şəb gecədən bir neçə saət, Məhtab ilə olmuşdu cahan qərqi-lətafət. Qəndili-dirəxşan qəməri göydən hüveyda, Bir səhneyi-şadi edib afaqdə peyda. Bir sümtü…

Read More..

Abbas Səhhət – Küçə Uşağı

Küçə uşağı Görsəm çamırlı bir küçədə oynayır haçaq, Çılpaq, ayaqyalın, başaçıq bir dəcəl uşaq, Adət edib söyüşməyi, daim savaşmağı, İt qovmağı, daş atmağı, xalqa sataşmağı,…

Read More..

Abbas Səhhət – Ayı Və Arılar

Ayı və arılar Bir ayının düşdü yolu bir zaman Bal arısı kəndisinə nagəhan. Yıxdı yerə kəndini dərhal ayı, Ta dağıdıb sonra yesin bal, ayı. Agah…

Read More..

Abbas Səhhət – Varsa Doğru Sözə Həvəs Səndə

Varsa doğru sözə həvəs səndə Varsa doğru sözə həvəs səndə “Kəlniyət”, durma gəl bizim kəndə. Üç nəfər düz adam sənə tanıdım: Hac Xasay, hac Səməd,…

Read More..

Abbas Səhhət – Qaranquş Balaları

Qaranquş balaları A quşcuğazlar, nə yaraşıqlısız, Can kimi bəslənməyə layiqlisiz. Nədir o istəkli, o heyran baxış, Nə dadlı cik-cik, nə gözəl çırpınış! Birdən ucaldı niyə…

Read More..

Abbas Səhhət – Füzulinin Bir Qəzəlini Tərbi

Füzulinin bir qəzəlini tərbi Dərdə düşdüm əsərindən sitəmi-hicranın, Çarədən ötrü dolaşdım nərəsin dünyanın. “Dəhənin dərdimə dərman dedilər cananın, Bildilər dərdimi, yoxdur dedilər dərmanın”. Eşq ikən…

Read More..

Abbas Səhhət – “kəlniyətə” Məxsus Ədəbiyyat

“Kəlniyətə” məxsus ədəbiyyat “Kəlniyət” az çək daha zəhmət, dadaş, Xəlqi nahaq etmə məzəmmət, dadaş, Ortalığa çıxdı həqiqət, dadaş, Boş, quru sözdür, mədəniyyət, dadaş,  Həqli olur…

Read More..

Abbas Səhhət – Teleqraf Müxbiri Şərm Eyləməyir

Teleqraf müxbiri şərm eyləməyir Telqraf müxbiri şərm eyləməyir, Döndərib aslana balkanlıları. Tutdurur sərçə kimi minlər ilə Hər vuruşda yazıq osmanlıları. Balkanlılar müttəfiqən çalışır Rum elinin…

Read More..

Abbas Səhhət – Ölü Şəhər

Ölü şəhər Kim baxarsa haçaq bizim şəhərə, Bir məzarlıq kimi gələr nəzərə. Hökmfərmadır onda sümtü sükut, Sarmış afaqını dumanlı bulut. Rəxnələnmiş həsarü divarı, Səqfi çökmüş…

Read More..

Abbas Səhhət – Dəvət

Dəvət Arxadaşlar! Elm lazımdır ki, tapsın din həyat. Elm ilən hasil olur izzət, tapar millət nicat. Səy edin ta bizlərə əhsənlər etsin kainat, Elmsiz ömr…

Read More..

Abbas Səhhət – Yazmam!

Yazmam! Firidunbəy Köçərli cənablarına “Yazmısan tazə nə şeylər? – deyə sordun məndən, Ruhumun tarına mizrabzən oldun, qardaş! Sabir ilə belə məktubu çox aldıq səndən, Hər…

Read More..

Abbas Səhhət – Şair

Şair Dəhrin fəna mübarizəgahi-həyatına, Hökmi-qəza əlilə atılmışdı bir səbi. Sığmazkən aləm, adəm onun kainatına, Tiflanə mələbəydi hənuz ümdə mətləbi. Şerin pərisi ziri-cənahi-ümidinə – Lakin haman…

Read More..

Abbas Səhhət – Köç

Köç Səhər-səhər yaz çağı, Köçür oba yaylağa. Gəlinlərin balağı, Batır lilə, batdağa. Arvad, kişi, oğlan, qız, Gön çarıqlı, başmaqlı, Gedir qoruq-qaytaqsız Gəlin, qızlar yaşmaqlı. Qoyun,…

Read More..

Abbas Səhhət – Bəradərim Ə.M.Sərkərov Cənablarına!

Bəradərim Ə.M.Sərkərov cənablarına! İthaf “Sevdim səni”, hətta dedin “oldum sənə aşiq”, Höccətsiz olan dəvayi-bihudə nə layiq? Susdunmu, ya qorxdun, bumu asari-məhəbbət? Çöhrəndə neçün cilvələnir haleyi-həmrət?…

Read More..

Abbas Səhhət – Ulaq Və Aslan

Ulaq və aslan Bir xoruz ilə bir zaman eşşək Kənd içində gəzirdilər tək-tək. Nagahan gördülər ki, bir aslan Üz qoyub kənd sarı gəlir qərran. Qorxudan…

Read More..

Abbas Səhhət – Qış

Qış Bir az əvvəl sağa-sola uça-uça fırlanan, Parça-parça qarlar indi yavaş-yavaş düşüyor. Buruq-buruq bacalardan çıxır tüstü, ağ duman, Küçələrdə it soyuqdan zingildəyir, üşüyor. Hərdən külək…

Read More..

Abbas Səhhət – Fəryadi-Intibah Yaxud Amali-Vətənpərvəranə

Fəryadi-intibah yaxud amali-vətənpərvəranə Ayıl, ey ümməti-mərhumə, ayıl! Ayıl, ey milləti-məzlumə, ayıl! Ayıl, ey bülbüli-gülzari-vətən, Nəğmən ilə ola bidar vətən! Sən ki, şəhbazi-yədi-nüsrət idin, Tayiri-sidreyi-ülviyyət idin….

Read More..

Abbas Səhhət – Aclıq Davası

Aclıq davası Aclıq davasında yoldan azanlar, qaçıb dazanlar, qəzet yazanlar üçün belə rəvayət edirlər: Saralüddövlə Kirmanşah döyüşündən sonra baş-gözü yarılmış, rəngi-ruyi saralmış, kürdlər içinə qaçmış,…

Read More..

Abbas Səhhət – Teleqraf Gündə Verir Xalqa Xəbər

Teleqraf gündə verir xalqa xəbər Telqraf gündə verir xalqa xəbər Balkan əhvalına dair yalanı. Döndərib bir sürü dilsiz qoyuna Türklərin əsgəri tək aslanı. Yetişir Sofiyadan…

Read More..

Abbas Səhhət – Ninni

Ninni Yavrum, uyu! Quzum, uyu! Ağlama, Yaralıdır köksüm, bir də dağlama. Annənə bir az da olsa şəfqət et, Xəstə yavrum, yetər bunca, rahət et. Uzun…

Read More..

Abbas Səhhət – Dərya Kənarı

Dərya kənarı Bir gün qəmi-dövrandan usandı dili-zarım, Bir sahili-dəryayə tərəf düşdü güzarım. Ol mənzəreyi-dilkəşə etdikcə təmaşa, Min ləzzəti-ruhani olub qəlbdə peyda. Gördüm ki, yel əsdikcə…

Read More..

Abbas Səhhət – Yol Verin!

Yol verin! Qaçın, qaçın, yol verin, atlandı Nasirəlmülk! Avropadan Tehrana, yollandı Nasirəlmülk! Çox şükrlər, çıxartdı hər müşkülü asanda, Yoxdur daha şuluqluq əsla, baxız, İranda, Qoyun…

Read More..

Abbas Səhhət – Şair, Şeir Pərisi Və Şəhərli

Şair, Şeir pərisi və Şəhərli Səfalı bir mayıs axşamı… Günəşin qürubundan bir az sonra saf, lacivərdi asimana ucalan qürsi-qəmərin əşieyi-simini sakin və müəttər bir meşənin…

Read More..

Abbas Səhhət – İt Və Kölgəsi

İt və kölgəsi Bir it ağzında bir sümüklə səhər, Su kənarından eyləyirdi güzər. Suda öz kölgəsin görüb o zaman, Sandı bir özgə itdir ol heyvan….

Read More..

Abbas Səhhət – Ayı Və Şir

Ayı və şir Əlbir olub bir ayı bir şir ilə, Ovladılar dovşanı tədbir ilə. Olmadılar razı onu bölməyə, Çıxdı iş axır ölüb-öldürməyə. Çeynədilər, dişlədilər, diddilər….

Read More..

Abbas Səhhət – Var Idi Heç Olmasa Şirvanda Beş-Üç Il Qabaq

Var idi heç olmasa şirvanda beş-üç il qabaq Var idi heç olmasa Şirvanda beş-üç il qabaq Məscidin cünbündə tək bir əhli-sünni məktəbi. Şiə, sünni birləşib…

Read More..

Abbas Səhhət – Payız Çağında

Payız çağında Payız çağında hər səhər soyuq-soyuq külək əsər. Ağaclara, budaqlara dəyəndə yarpağın tökər, Xəzan ayında meyvələr şüru edər savılmağa. Bazara turp, kök, kələm, soğan…

Read More..

Abbas Səhhət – Ey Vətən, Getmə Ki, Əldən Gedəriz!

Ey vətən, getmə ki, əldən gedəriz! Ey vətən, getmə ki, əldən gedəriz! Biləriz fərz sənin xidmətini! Nəqdi-can eşqinə isar edəriz, İstəriz vəzi-fəlah heyətini! 1906

Read More..

Abbas Səhhət – “üxüvvət” Məktəbi

“Üxüvvət” məktəbi Nə oldu, Şirvan əhli bəs – Mədrəseyi – “Üxüvvət”in? Yoxsa gözə gətirdilər Tezbazar oldu hümmətin? Çatdı ya ki, uşaqların, Künhünə elmü sənətin? Yaxşı…

Read More..

Abbas Səhhət – Sual Və Cavab

Sual və cavab – Nə düşünməkdəsən, a divanə? Yenə bir uyku görmüsən, ya nə? – Yox, düşüncəm budur haçan bu uşaq – Yürüyüb arkadaşlara çatacaq?…

Read More..

Abbas Səhhət – Nidayi-Millət Yaxud Amali-Vətənpərvəranə

Nidayi-millət yaxud amali-vətənpərvəranə Ey əhli-vətən, tərk eləyin büğzü ləcuci! Bir dəm arayın halımıza rahi-əlaci! Sönmüş vətənin sərsəri-cəhl ilə siraci, Vicdanları təlx etdi qəmin, məsləh əcaci,…

Read More..

Abbas Səhhət – Cücələr

Cücələr Cücələrim birər-birər, Suyu görüb yavuq gələr, İçər, gedər eşələnər. Yeyər, içər cücələrim, Doyub qaçar cücələrim. Cücələrim lümək-lümək, Qanadları gödək-gödək, Yem axtarar, tapar yemək, Yeyər,…

Read More..

Abbas Səhhət – Yoldaşım Üçün Göz Yaşı

Yoldaşım üçün göz yaşı Getdin, niyə gəlmədin, həbibim? Ey vah, o nasıl yaman gedişdi. Atdın vətəni neçün, qəribim, Arxandan əcəl məgər yetişdi? Ax, bilməyirəm nə…

Read More..

Abbas Səhhət – Sabir

Sabir Sabir! Ey sən sevimli şairimiz, Müqtədir, duzlu sözlü Sabirimiz! Necə qan olmasın sınıq könlüm? Səni çox tez ayırdı bizdən ölüm! Yox, yox, əsla sən…

Read More..

Abbas Səhhət – İtaliya

İtaliya Deyirlər daha qorxur Allahından İtalya, Keçir indi türklərin günahından İtalya. Taxsırları çox idi osmanlının əlbəttə, Tripoli vermədi istənilən səatdə. Odur ki, hirsləndilər farslar kimi…

Read More..

Abbas Səhhət – Ata Və Oğul

Ata və oğul Ay dədə, dur get mənə çox şeylər al! Bir dənə çanta, bir-iki dəftər al! Mən dayım oğluyla gəlirdim bayaq, Gördüm o məktəbdə…

Read More..

Abbas Səhhət – Tülkü Və Qurd

Tülkü və qurd Tülkü gəzəndə yıxılıb nagəhan, Bir quyuya düşmüş idi bir zaman. Torpağa sürtmüşdü üzün, həm gözün, Qurtara bilməzdi ölümdən özün. Düşdü qəzadan ora…

Read More..

Abbas Səhhət – Oxucularıma

Oxucularıma Ey möhtərəm qarelərim! Topladığım bu əşar, Həp ürəkdən çıxan bütün ixtiyarsız fəryaddır. Mötərifəm ifadəcə, onda pək çox nöqsan var. Divanəlik asarıdır, məsulluqdan azaddır. Zira…

Read More..

Abbas Səhhət – Əşar

Əşar “Kəlniyət”, ağrın bu qoca naqqala, Bircə sözüm var, onu yaz jurnala, Söylə bizim tənbələ, yat, qal dala, Yorğanı çək başına, sən çulğala, Barmağını burnuna…

Read More..

Abbas Səhhət – Vaveylayi-Nifrət

Vaveylayi-nifrət Təməddün əhli olmuş elm ilə alim, ziyalanmış. Pozulmuş milləti-islamın əxlaqı, fənalanmış, Ülumi-dinü dünya kəsbinə məmur ikən bizlər. Fəqət bir elmi-din əxz etməyə xalq iktifalanmış,…

Read More..

Abbas Səhhət – Şikayət

Şikayət Dersəm mən əgər süxən zəmani – Kim, mərifətin rəvacı yoxdur. El tənə ilə deyər filani – Divanə olub: əlacı yoxdur. Bəzisi deyər: təbiidir bu,…

Read More..

Abbas Səhhət – Nəvayi-Aşiqanə

Nəvayi-aşiqanə Yaran, bahar mövsümüdür, aşiq olmalı! Canan yolunda ölmək üçün şaiq olmalı! Fəsli-bahar, mövsümi-gül, vəqti-badədir, Məşuqə xassə şux, cavan, türki-sadədir. Saqinin iltifatı bizimlə ziyadədir, Varkən…

Read More..

Abbas Səhhət – Çox Yaşa!

Çox yaşa! Ay bərəkallah sənə, Kamil paşa! Qəlyanı çək, qəhvəni iç, çox yaşa! Türklər ərz etdi görürsüzmü ya? İştə gəlir hərbə qrek, Serbiya, “Biz hələ…

Read More..

Abbas Səhhət – Yuxu

Yuxu Zindan kimi, qəbir kimi qaranlıq – Bir gecəydi, hər şey, hər kəs yatmışdı. Çulğamışdı hər tərəfi dumanlıq, Aləm ölüm yuxusuna batmışdı. Bu zülmətdə mən…

Read More..

Abbas Səhhət – Rozəxan

Rozəxan Get, axund, bir qara əbayə bürün, Bir əlin millətin cibinə uzat. Bir əlin kömləyin yaxasına at Minbər üstündə xalqa böylə görün. Bu təmaşaya el…

Read More..

Abbas Səhhət – İnsanlıq Vəzifəsi

İnsanlıq vəzifəsi Namusi-rəayani çəkən hər ümərayə, Əlbəttə, dilü canla itaət gərək olsun. İnsanlara xidmət edən ərbabi-dühayə, Təkrim edilib şəni, riayət gərək olsun. Onlar ki, bizə…

Read More..

Abbas Səhhət – Bənzətmə

Bənzətmə Göstərdi mahi-ruzə üfüqdən liqasını, Çəkdi əzançılar da obaşdan səlasını, Geydi axund, əfəndi xeyir-şər libasını, Minbərlər üstə ney tək ucaldıb nəvasını, Ta təkfir eyləsin yenə…

Read More..

Abbas Səhhət – Tohid

Tohid Bu nə heyrətfəza səmayi-rəfi? Bu nə biintəha fəzayi-vəsi? Niyə xurşid atəşəfşandır? Niyə qürsi-qəmər dirəxşandır? Bu nə biəd səvabitü səyyar? Bu nə bihəd kəvakibi-dəvvar? Kim…

Read More..

Abbas Səhhət – Özlərini Sevənlərə

Özlərini sevənlərə Tutalım çox ağıllı tacirsən, İş aparmaqda xeyli mahirsən. İqtidarın, malın, pulun çoxdur, Xalqa ondan vəli, kömək yoxdur. Sandığında var isə milyonlar, Nəf görmür…

Read More..