صد غزل برتو سرودم یک غزل یادم بکن

صد غزل برتو سرودم یک غزل یادم بکن از بـهـاری حسـنِ دل پـر بـارو ٱبـادم بـکن ٱشـنـا خاکم به راهت این ستم سوزد مرا دیده…

Read More..