استقبال حضرت حبیب الله بلبل رح از غزل حضرت ابوالمعانی بیدل رح

گوهر نایاب
گوهر نایاب من ای یار ناپیدا بیا
جای کس مهمان مشو امشب بسوی ما بیا
رفتن بیهوده هر جا جانمن زیبنده نیست
هر که امروزت بخواند گویدش فردا بیا
عاشق پاکیزه دل را گل بچشم کم مبین
پیش قیس پاکبازت دلبر لیلا بیا
در نگاه ما که قدر ات بیحد حصیر است خیر
گوهر تابنده ام خوش از دل دریا بیا
شهره شهر است “بلبل” در وفا و دوستی
خوف رسوائی مکن بی باک بی پروا بیا
حضرت حبیب الله بلبل رح

نوت: باغچه وزارت مخابرات پل باغ عمومی کابل 7 ثور 1333

نوت: این غزل را به استاد گرانقدر صوفی عبدالحق بیتاب برای مطالعه تقدیم نمودم که چندی بعد غزل ذیل را از جناب ایشان دریافت نمودم.
گمان میبرم که جناب ایشان قبل از بنده غزل شانرا را سروده باشند. بلبل

عیش مستان
گشته پای انداز نازت جان و دل یکجا بیا
ای به قربانت شوم یک شب به جای ما بیا
عیش مستان تلخ باشد بی نگاه سرخوشت
گریه دارد جام جام از فرقتت مینا بیا
می کنی عهد وصال و از فراقم میکشی
بگذر از وضع دو رنگی ای گل رعنا بیا
اینقدر بی اعتنایی با اسیران خوب نیست
کم ز دلجویی نگردد شان استغنا بیا
چند گویی گوهر وصلم ز صبر آید به کف
صبر را طاقت نماند ای راحت دلها بیا
روز خود را تیره و تاریک بینم تا به کی
ساز روشن کلبه ام ای شوخ مه سیما بیا
دیدن “بیتاب” ما گر خوش نمی آید ترا
می رود از خویش در وصل تو بی پروا بیا
حضرت صوفی عبدالحق بیتاب رح

***

بهارستان اقبال
ای بهارستان اقبال، ای چمن سیما بیا
فصل سیر دل گذشت اکنون به چشم مابیا
می کشد خمیازهٔ صبح ، انتظار آفتاب
در خمار آباد مخموران قدح پیما بیا
بحر هرسو رو نهد امواج گرد راه اوست
هردو عالم در رکابت می دود تنها بیا
خلوت اندیشه حیرت خانهٔ دیدار تست
ای کلید دل در امید ما بگشا بیا
عرض تخصیص ازفضولیهای آداب وفاست
چون نگه در دیده یا چون روح دراعضا بیا
بیش ازاین نتوان حریف دا غ حرمان زیستن
یا مرا از خود ببرآنجاکه هستی با بیا
فرصت هستی ندارد دستگاه انتظار
مفت امروزیم پس ای وعدة فردا بیا
رنگ و بوجمع است در هرجا چمن دارد بهار
ما همه پیش توایم ای جمله ما با ما بیا
وصل مشتاقان زاسباب دگر مستغنی است
احتیاج این است کای سامان استغنا بیا
کو مقامی کز شکوه معنی ات لبریز نیست
غفلت است اینهاکه “بیدل” گویدت اینجا بیا
حضرت ابوالمعانی بیدل رح

بکوشش فهیم هنرور
برای ویبسایت مولوی بلخی
عشق آباد، ترکمنستان
31 می 2018
RumiBalkhi.Com

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.