Bir Sägirdin Hasrat Çekýän Halypasyna Öýkünisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR SÄGIRDIN HASRAT ÇEKÝÄN HALYPASYNA ÖÝKÜNISI HAKYNDA HEKAÝAT

Sägirt halypanyn öýne gelende,
Hasrat çekip oturanmys o bende.
Gözýas dökýärmisin çekip dert-elem,
Sägirdem den aglanmysyn on bilen.
Halypan derdinin ýetmän anygna,
Olam ýas tutupdyr geldikçe göwne.
Ahyry halypa agysyn kesip,
Dasaryk ýönelýär ýuwasja basyp.
Sägirdem tirkesip, galmandyr ondan.
«Ýanky bolsuny gen gördüm senden.
Diýipdir halypa sägirde garap:
«Hasrat men basymda, men halym harap.
Duýmaýanam bolsan bu bolsunda müýn,
Sen agyn häki bir göwünlik üçin.
Bilmän aglaýanmy näme sebäbe,
Gosulan bolýarsyn eýerip däbe.
Magadyna ýetmän, özgä öýkünen,
Ahyr bir gün bu bolsuna öküner.
Gözýas öz bagryndan syzyp çykmasa,
Ne peýda howaýy hasrat çekmede?»

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.