Bir Adamyn Emirden At Dileýsi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR ADAMYN EMIRDEN AT DILEÝSI HAKYNDA HEKAÝAT

Bir kes seýle diýdi emire garap:
«Bir at beräýmesen, men halym harap.
Özüniz bilýäniz bu uzak ýoly,
Gerek ol öýüme asarym ýaly.»
Emir diýdi: «Sol bolsa bar geregin,
Çal aty al, goý, derdine ýarasyn!»
«Haýysym: sony bir berme, hökümdar,
«Är gorkan ýerinden» diýen nakyl bar.
Ömrün uzak bolsun, mertebän belent,
Götin ýöreýär ol, gylygna belet».
«Ondan gözün gorkan bolarly, meger,
Beýle bolsa, ters öwür-de sürüber.
Häkimlen içinde (dogrymy diýsem),
Sol ata çalymdas azmy nä eýsem?
Boluslarna görä ýöredip ýörüs,
Biz-ä derdimize ýaradyp ýörüs…»

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.