بهار رویایی

بهار رویایی
امسال یک بهارِ پر از گل بیاورید
بوی خوش از نزاکت سنبل بیاورید
خواهید اگر که خندهی تان جاودان شود
لبخندِ نو به مردم کابل بیاورید
تا از دماغ خستهی ما غم شود برون
عطر از حریم ِخرمنِ کاکل بیاورید
از سینه عشق، از نیِ آواز خود سرود
هنگامه در ترانهی بلبل بیاورید
یک دشت واژه گلبزنید در تنِ بهار
صد خوشه رنگ و بوی تسلسُل بیاورید
کاخِ بلندِ دهکدهی ” همدلی ” شده
نوروزِ مان به اوج تجمل بیاروید
باغ محبتِ دلِ تان پرشگوفه باد
یک سینه جایگاه تحمل بیاورید
من از حضور سبز شما دل نمیکَنَم
دریا شوید و موج توصل بیاورید
صفر نظری فایض

Share: