بابا افضل کاشانی رح

  بابا افضل کاشانی رح

افضل الدین محمد بن حسین بن محمد مَرَقی کاشانی (باباافضل کاشانی) شاعر و عارف سده ششم هجری است.

تاریخ دقیقی از تولد و وفات و جزئیات زندگی ایشان در دست نیست. گروهی خواجه نصیرالدین طوسی را از شاگردان و مریدان بابا افضل میدانند و به این شعری که خواجه نصیرالدین طوسی در وصف بابا افضل سروده اشاره میکنند:

گر شرح دهد سپهر اعلا
فضل فضلا و فضل افضل
از هر ملکی به جای تسبیح
آواز آید که افضل افضل

در کتابخانه‌های جهان نسخه های خطی بسیاری از نوشته های فلسفی بابا افضل موجود است. آقای مجتبی مینوی مصنفات بابا افضل را در دو جلد در سال‌های ۱۳۳۱ و ۱۳۳۷ منتشر کرد. در جلد دوم این مجموعه، تعداد ۱۹۲رباعی، ۷ غزل و ۳ قصیده درج شده است که مستند است.رباعی های بسیاری به بابا افضل نسبت داده شده است که یقیناً اکثریت آن‌ها از او نیست و دقیق ترین منبع اشعار ایشان ،اشعاری است که توسط مجتبی مینوی آورده شده است.

آثار بابا افضل کاشانی: رساله در علم و نطق ،رسالۀ تُفّاحه، مدارج الکمال ، ره انجام نامه، ساز و پیرایۀ شاهان پرمایه، عَرْض نامه ،جاودان نامه ،ینبوع الحیاة ،رسالۀ نفس ارسطو طالس ،مبادی موجودات نفسانی ،ایمنی از بطلان نفس در پناه خرد ،نامه‌ها

غزلیاتقصایدرباعیات

تابلو های اشعار

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.