آواره بلخی

آواره بلخی
ابو عبدالله بن محمد البلخی مشهور به آواره یا پرورده از شعرای چیره دست عصر سبکتگین میباشد. متاسفانه از کثرت حادثات بجز چند بیت دیگر آثار آن دیده نمیشود.

نمونه گفتار آواره بلخی

گر برکشیم این فروشده پای از گل
هرگز ندهم به هیچ نامردم دل
بیخوابی را بدیده بریستستم
وز دیدن خواب بی هوده رستستم

بکوشش: فهیم هنرور

Share: