ياداشت هدف هايتان بر روي – سخنان طلایی بزرگان

ياداشت هدف هايتان بر روي كاغذ، احتمال دستيابي به آنها را 1000% افزايش مي دهد. (برايان تريسي)

Read More..

يونانيان كودكي تاريخي – سخنان طلایی بزرگان

يونانيان، كودكي تاريخي بشريت اند؛ انسان نمي تواند بار ديگر به كودكي بازگردد، [ بلكه ] مي تواند از سادگي كودك لذت ببرد و حقيقت…

Read More..

يوگا پيام خرد است و – سخنان طلایی بزرگان

يوگا پيام خرد است و بشريت وارث اين پيام. (دالايي لاما)

Read More..

يگانه گنجي كه ارزش جست و – سخنان طلایی بزرگان

يگانه گنجي كه ارزش جست و جو دارد طبيعت خود تو است. (اشو)

Read More..

يگانه عملي كه در زندگي – سخنان طلایی بزرگان

يگانه عملي كه در زندگي، انسان را به هدفش مي رساند، انجام وظيفه است. (نامشخص)

Read More..

يگانه علت وجودي رمان كشف – سخنان طلایی بزرگان

يگانه علت وجودي رمان كشف آن چيزي است كه فقط رمان كشف تواند كرد. (نامشخص)

Read More..

يگانه راه دوري از گزينش – سخنان طلایی بزرگان

يگانه راه دوري از گزينش هاي هراس آور، ترك مردمان و گوشه نشيني است كه خود، گزينشي هراس آور است. (ريچارد باخ)

Read More..

يگانه راه دوست پيدا كردن – سخنان طلایی بزرگان

يگانه راه دوست پيدا كردن اين است كه اول خودمان اظهار دوستي كنيم. (رالف والدو امرسون)

Read More..

يگانه راه براي افزايش – سخنان طلایی بزرگان

يگانه راه براي افزايش خوشبختي بر روي زمين آن است كه آن را تقسيم كنيم. (نامشخص)

Read More..

يگانگي هدف دوستي به – سخنان طلایی بزرگان

يگانگي هدف، دوستي به وجود مي آورد. (مثل لاتين)

Read More..

يک متر يک متر سخت است – سخنان طلایی بزرگان

يک متر يک متر سخت است، ولي يک سانت يک سانت مثل آب خوردن است. (نامشخص)

Read More..

يک انسان عادي اگر بتواند – سخنان طلایی بزرگان

يک انسان عادي اگر بتواند اين عادت را در خود ايجاد کند که کارهايش را به گونه اي روشن اولويت بندي کند و کارهاي مهم…

Read More..

يكي از ويژگي‌هاي نوابغ – سخنان طلایی بزرگان

يكي از ويژگي‌هاي نوابغ آن است كه چون كودكان، كنجكاوند. (وين داير)

Read More..

يک آموزگار ناپخته مي – سخنان طلایی بزرگان

يک آموزگار ناپخته مي تواند سالها شاگردان خود را گمراه و سرگردان کند. (ارد بزرگ)

Read More..

يكي را محترم شمردن و – سخنان طلایی بزرگان

يكي را محترم شمردن و ديگري را تحقير كردن، نشانه مردانگي نيست. (نامشخص)

Read More..

يكي به دنبال قابله اي – سخنان طلایی بزرگان

يكي به دنبال قابله اي براي زايش انديشه هايش است و ديگري به دنبال كسي كه به او ياري رساند و به اين ترتيب، گفتگويي…

Read More..

يكي از ويژگي هاي موفق – سخنان طلایی بزرگان

يكي از ويژگي هاي موفق بودن اين است كه من ديگر از مرگ نمي ترسم. وقتي يك ستاره هستيد انگار مرده ايد؛ شما جاويدان شده…

Read More..

يكي از ويژگي هاي ذوق – سخنان طلایی بزرگان

يكي از ويژگي هاي ذوق، قابليت سرايت آن است. (اريك نيوتن)

Read More..

يكي از وظايف آموزش و – سخنان طلایی بزرگان

يكي از وظايف آموزش و پرورش راستين اين است كه از دشواري‌هاي دروغين درگذريم و با دشواري‌هاي وجودي زندگي دست و پنجه نرم كنيم. (آبراهام…

Read More..

يكي از والاترين هدفهاي – سخنان طلایی بزرگان

يكي از والاترين هدفهاي هنر موسيقي نشر مذهب و برانگيختن ارواح جاودان است. (نامشخص)

Read More..

يكي از نخستين كارهايي كه – سخنان طلایی بزرگان

يكي از نخستين كارهايي كه مي‌توانيد براي رسيدن به كاميابي انجام دهيد، اين است كه از آنچه در زندگي نمي‌خواهيد، رها شويد تا فضا براي…

Read More..

يكي از هدف‌هاي پاياني – سخنان طلایی بزرگان

يكي از هدف‌هاي پاياني آموزش و پرورش اين است كه تا حد امكان، به كامل شدن افراد كمك كند. (نامشخص)

Read More..

يكي از نيرومندترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از نيرومندترين موتورهاي كاميابي، آرزومندي است. (رالف والدو امرسون)

Read More..

يكي از نكات بازيگري اين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از نكات بازيگري اين است كه به شما اجازه مي دهد زندگي ساير مردم را تجربه كنيد، بي آنكه بهايش را بپردازيد. (نامشخص)

Read More..

يكي از نخستين راه‌هاي – سخنان طلایی بزرگان

يكي از نخستين راه‌هاي توانگر شدن اين است كه تصميمي آگاهانه براي توانگر شدن بگيريد. (جك كانفيلد)

Read More..

يكي از ناشناخته ترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از ناشناخته ترين لذتهاي زندگي، حرف زدن با خويشتن است. (نامشخص)

Read More..

يكي از موجبات پيدايش – سخنان طلایی بزرگان

يكي از موجبات پيدايش زيبايي اين است كه در خميره ي مأنوس و فهميدني، اندك مايه اي از نامأنوس و نافهميدني افزوده شود. (اريك نيوتن)

Read More..

يكي از موارد اساسي آيين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از موارد اساسي آيين دلبري اين است كه شخصي كه مي خواهد محبوب باشد بايد وقت بيشتري را صرف تربيت و فرهنگ خويش نمايد….

Read More..

يكي از مهمترين راههاي – سخنان طلایی بزرگان

يكي از مهمترين راههاي خوشبختي، حقـير شمردن مرگ است. (نامشخص)

Read More..

يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي – سخنان طلایی بزرگان

يكي از مهم‌ترين جنبه‌هاي زندگي پس از مرگ و دوباره زنده شدن، اين است كه هر چيزي داراي ارزشي چندين برابر مي‌شود. (آبراهام مازلو)

Read More..

يكي از مهم‌ترين اصول – سخنان طلایی بزرگان

يكي از مهم‌ترين اصول كاميابي، پافشاري است، نه خسته شدن و دست از كار كشيدن. (جك كانفيلد)

Read More..

يكي از گرفتاريهايي كه – سخنان طلایی بزرگان

يكي از گرفتاريهايي كه بسياري از كودكان (به ويژه در مناطق محروم) با آن مواجه هستند، دسترسي نداشتن به الگوهاي قوي و مثبت است. (آنتوني…

Read More..

يكي از گرفتاريهايي كه – 2 – سخنان طلایی بزرگان

يكي از گرفتاريهايي كه بسياري از كودكان (به ويژه در مناطق محروم) با آن مواجه هستند، دسترسي نداشتن به الگوهاي قوي و مثبت است. (آنتوني…

Read More..

يكي از سست‌كننده‌ترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از سست‌كننده‌ترين باورهايي كه مي‌توانيم داشته باشيم، آن است كه گمان كنيم رويدادها، امور و پديده‌ها در كنترل ما نيستند. (آنتوني رابينز)

Read More..

يكي از كليدهاي موفقيت – سخنان طلایی بزرگان

يكي از كليدهاي موفقيت اين است كه پيوندي سازنده بين كارهايي كه انجام مي دهيم و چيزهايي كه دوست داريم به وجود آوريم. (آنتوني رابينز)

Read More..

يكي از سبب‌هاي مهم در – سخنان طلایی بزرگان

يكي از سبب‌هاي مهم در “خودسازي” و ايجاد “دگرگوني” در زندگاني انسان، “جنبش” است. (استيو چندلر)

Read More..

يكي از سبب‌هاي كليدي در – سخنان طلایی بزرگان

يكي از سبب‌هاي كليدي در روابط شخصي خوب، ‌باور دوسويه است كه در درازمدت به وجود مي‌آيد و فقط با شكيبايي زياد به دست مي‌آيد….

Read More..

يكي از زيباترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از زيباترين پاداش‌هاي زندگي اين است كه هيچ انساني نمي‌تواند بدون اينكه به خودش كمك كند، خالصانه به ديگري كمك كند. (رالف والدو امرسون)

Read More..

يكي از روش‌هاي نيرومند – سخنان طلایی بزرگان

يكي از روش‌هاي نيرومند كردن خود در برابر آنچه بدان خو گرفته‌ايد، اين است كه نخست نيازهاي خود را كشف كنيد، سپس با يك ابزار…

Read More..

يكي از روش‌ها براي آسان – سخنان طلایی بزرگان

يكي از روش‌ها براي آسان كردن كارهاي دشوار و پردردسر زندگي اين است كه كارهاي غير ضروري را بشناسيم و آنها را كنار بگذاريم. (استيو…

Read More..

يكي از روشن ترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از روشن ترين راستي‌ها درباره‌ي ديدگاه افراد بزرگسال نسبت به كودك، اين است كه كودكي را فراموش كرده‌اند. (نامشخص)

Read More..

يكي از رموز كاميابي من – سخنان طلایی بزرگان

يكي از رموز كاميابي من اين است كه مي‌خواهم بترسم. من از ترس خوشم مي‌آيد و گمان مي‌كنم بسياري از مردم دوست ندارند تا سرحد…

Read More..

يكي از راههاي غلبه بر – سخنان طلایی بزرگان

يكي از راههاي غلبه بر دشواريها و محدوديت هايي كه خود، آنها را ايجاد مي كنيم اين است كه آنها را به گونه اي دقيق…

Read More..

يكي از راههاي خوشبختي – سخنان طلایی بزرگان

يكي از راههاي خوشبختي اين است كه شخص نسبت به كوچكترين نعمتها شكر گذار باشد. (هرشل)

Read More..

يكي از راههاي رسيدن به – سخنان طلایی بزرگان

يكي از راههاي رسيدن به كاميابي و پيروزي، داشتن آگاهي و پول است. (آلبر كامو)

Read More..

يكي از راههاي برقراري و – سخنان طلایی بزرگان

يكي از راههاي برقراري و بهبود ارتباط با افراد، آن است كه عبارت از همان فرد شويم. (آبراهام مازلو)

Read More..

يكي از دشواريهاي بزرگ – سخنان طلایی بزرگان

يكي از دشواريهاي بزرگ ما، نديدن خودمان به گونه اي درست و روشن است. (كريشنا مورتي)

Read More..

يكي از راههاي از بين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از راههاي از بين بردن دشواريها و رفع گرفتاريها آن است كه آنها را از نو تعريف كنيم. (آنتوني رابينز)

Read More..

يكي از دلايل نويني كه – سخنان طلایی بزرگان

يكي از دلايل نويني كه موجب فقر ما است، نيازهاي جديد ما است. (فرانسوا ولتر)

Read More..

يكي از دلايل اصلي كه – سخنان طلایی بزرگان

يكي از دلايل اصلي كه بيشتر مردم به آنچه مي‌خواهند، نمي‌رسند، اين است كه هرگز نمي‌دانند چه مي‌خواهند و آرزوهاي خود را به گونه‌اي شفاف…

Read More..

يكي از دلايل اصلي غم و – سخنان طلایی بزرگان

يكي از دلايل اصلي غم و اندوه، جستجو براي يافتن شادي است. (نامشخص)

Read More..

يكي از دشوارترين كارها – سخنان طلایی بزرگان

يكي از دشوارترين كارها، بيرون كشيدن پيوسته ي ناپاكي از روح است [و اين] كاري‌ است بس دشوار. (ويكتور هوگو)

Read More..

يكي از دشوارترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از دشوارترين آموزه‌هاي زندگي اين است كه دريابي از كدام پل بگذري و كدام يك را ويران كني. (نامشخص)

Read More..

يكي از دارايي‌هاي شركت – سخنان طلایی بزرگان

يكي از دارايي‌هاي شركت ما، “پندار آدمي” است. اگر شما همه‌ي ساختمان‌ها و زمين‌ها و انبار لوازم سخت‌افزار و ساير لوازم گرانبهاي ديگر و هر…

Read More..

يكي از خردمندانه‌ترين – سخنان طلایی بزرگان

يكي از خردمندانه‌ترين، مطمئن‌ترين [=آرامنده‌ترين] و سخاوتمندانه‌ترين لذت‌هاي زندگي، شادمان شدن بابت كاميابي ديگران است. (نامشخص)

Read More..

يكي از بهترين راههاي – سخنان طلایی بزرگان

يكي از بهترين راههاي استفاده از زمان اين است كه قابليت هاي خود را در زمينه هايي كه نتايج كليدي را براي شما به بار…

Read More..

يكي از حقوق جدايي ناپذير – سخنان طلایی بزرگان

يكي از حقوق جدايي ناپذير داستان نويس، اين است كه بتواند داستان خود را بازنويسي كند؛ اگر از آغاز داستان بدش بيايد، بتواند آن را…

Read More..

يكي از بينش هايي كه به – سخنان طلایی بزرگان

يكي از بينش هايي كه به انسانها لطمه مي زند، آرزوي برابري است؛ اين آرزو سرچشمه حسادت و تنگ نظري است. (جان ماكسول)

Read More..

يكي از بزرگترين خوشبختي – سخنان طلایی بزرگان

يكي از بزرگترين خوشبختي ها، خدمت بيشتر به مردم است. (ارد بزرگ)

Read More..

يكي از بزرگترين اسرار – سخنان طلایی بزرگان

يكي از بزرگترين اسرار عشق و محبت اين است كه بياموزيد چگونه آرمانها و انديشه هاي ناهماهنگ را از ذهن خود بزداييد و همواره آرزويي…

Read More..