زال دنیا قدر فاحشه بی باک است ابوالمعانی بیدل

Read More..

رغبت جاه چه و نفرت اسباب کدام ابوالمعانی بیدل

Read More..

در محبت آرزو را اعتبار دیگر است ابوالمعانی بیدل

Read More..

داغ زیر پا و آتش بر سرو در دیده اشک ابوالمعانی بیدل

Read More..

جاهل از جمع کتب صاحب معنی نشود ابوالمعانی بیدل

Read More..

به هر زره دربرده من و ما غرور اوهام بیش بردی ابوالمعانی بیدل

Read More..

هر تلاش آیینه به سنگ‌ خورد ابوالمعانی بیدل

Read More..

چو غبار شکسته برسر راهت نشسته ام ابوالمعانی بیدل

Read More..

سخت در تیمار جسم افتاده ای هوشیار باش ابوالمعانی بیدل

Read More..

کسب هوش کن ‌که در دنیای راز ابوالمعانی بیدل

Read More..

خوشست از ترک خودنمایی دمی از ننگ هوس برآیی ابوالمعانی بیدل

Read More..

افتخارات چه آزادی کجا صلح احمد محمود امپراطور

Read More..

آخر ز خدا بترس بیمار هستم احمد محمود امپراطور

Read More..

کی بود انصاف میگویند فلک را پایه نیست احمد محمود امپراطور

Read More..

بعضی اوقات بر خلاف اندیشه ها بنویس احمد محمود امپراطور

Read More..

I Wish I Could Show You By Hafiz Shirazi

Read More..

Oh Heart If Only Once You Experience The Light of Purity By Hafiz Shirazi

Read More..

I Can See Angels Sitting On Your Ears By Hafiz Shirazi

Read More..

I Wish I Could Show By Hafiz Sherazi

Read More..

از بلخ تا قونیه

از بلخ تا به قونیه اثر زیبای از استاد پرتو نادری که زندگی و اندیشه حضرت مولانا جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولانای روم…

Read More..

عنقای فطرت

عنقای فطرت من دیده ام بخــــــــویش پریزاد خــویش را آیینه داده ام به کف ایجـــاد خــــــــویش را عنقــای فطـــــــرتیم که بر اوج معــــــرفت بنهــــــــاده ایم…

Read More..

بال جبرئیل

بال جبرئیل من نمیـــــــدانم در این ره کیســـت یارب یار مـا کاندرین ره، هیچ نبود جان مـــــــا، در کار مـــا ما بصحــــــــرای وجود خــــــویش منزل…

Read More..

ایام جوانی

ایام جوانی برادر رفت ایام جوانی ندیدیم در جوانی شادمانی چرا بر ما زمانه این چنین کرد چنین کرد این چنین کرد این چنین کرد…

Read More..

اشک دامنگیر

اشک دامنگیر یادگاری هســـــــــــــت این جــام می از کوثر مرا دست زاهــــــــــــد بشــکنـد، کو بشکند ساغر مرا یک جهـــــــان خونیســت از آتش اگر یک دل…

Read More..

حلاوت کلام

حلاوت کلام شیرینی در زبان تو قــــند و عـــــسل بوَد شهـــد از زبانِ پُر شکـــــرت بی بَدل بوِد آهـــنگ خنده هــــای تو چنگی به دل…

Read More..

پا برهنگی

پا برهنگی عمر را در بزم غفلت هیچ مقـــداری نبود زندگیرا خواب دنیا دیدی جز باری نبود پرده اندر پرده یی وی مشکـل افزا میشود…

Read More..

پگاهِ عید

پگاهِ عید رنگِ شفـق شــــقایقی بر آسمــــان گشود آمد پگــــاهِ عید و دلِ مؤمــــنان گـــــشود دررفت تا سیاهی، سپیدی ظهـــــور کرد مرغ سحـــــر به غمـزه…

Read More..

کشتار ِ روزه داران

کشتار ِ روزه داران جمعــــــی بنام اسلام ، حیوان گشته امروز محـــــدودهیی جهـــالت پایان گشته امروز این کـــــافران ملحد، مــزدورِ چودری اند ای وای کفــــــر…

Read More..

پائیز زمان

پائیز زمان دیگــــــر نوای بلبل مـــــا پر ترانه نیســت دیگر فضـــــــایی گـرمیی از آشیانه نیست باد خــــــــزان فسرده گل و برگ بوســتان آبِ حـیات، در…

Read More..

خشم ِ کردگار

خشم ِ کردگار چرا امــــروز خوبان زیر ِ دارَند زچه این دولتی هــــــــا نابکارند قسم خــوردند که خدمت مینمایند ز چه فریاد ِ مـــــردم می…

Read More..

راز ها

راز ها مــیان ِ خـــــــنده های ِ نازنینت نهـــان است راز های راستینت بیان حـــق رسد از نورِ چشمت نشان پاکــــــــــی آید از جبینت وجــــــودت…

Read More..

زهد ظاهری

زهد ظاهری زاهـد نمـــــارِ خویش به مردم مکن بیان از روزه و ذکــــات مخور گوشِ دیگران بیجا نمـــازِ خویش مکن بیشــــتر دراز بر سائلی که…

Read More..

زیبایی

زیبایی زیبایی پاک کــــــــــــردن اشک یتیم بوَد زیبایی در سخــــاوت ِ دستِ عظـــیم بود زیبایی در فرو کش خشم و غضب همان آرامشِ ز فطــــــرت…

Read More..

عالَم بالا

عالَم بالا آنشـــب که پیغــــــــــــامی نوی در بامِ دنیا آمده انظـــــارِ رخـــشانِ مهـــــــــی در دیده ی ما آمده آن لفظ و آن معنی چه بود…

Read More..

عطر سخاوت

عطر سخاوت آنکـــــو که نهــــفته بر روانست بیجان نشود که اصلِ جـانست اندازۀ عمـــــر مقصــدش نیست از بادۀ عشق جــــــــــاودانســت چون عطـــرِ گلاب در سخاوت…

Read More..

عطر محبت

عطر محبت بگرفته عطـــــرِ زلفِ تو کاشانه ی مرا آئینه کـــــرده عکس رخت خانه ی مرا خوابم حــــرام گشته ز سودای زلف تو حــــرفت ترانه…

Read More..

Do You Know What I Benefited From This World?

Do You Know What I Benefited From This World? Do you know what I benefited from this world? Nothing And what I gained from the days…

Read More..

The Bird That Sings

The Bird That Sings The bird that sings the song of pain is love The courier who knows the tongue of the Unseen is love…

Read More..

A Nightingale: Quatrain By Zeb Unnessa Begum Makhfi

A Nightingale A nightingale will forget flowers Nightingale’s flowering grass he will pass it on me Idolatry is the Brahman who sees me I like…

Read More..

مرد به نشي په ګفتار

مرد به نشي په ګفتار څو پیدا نکړي کردار چې دې اوکنځي مرد ندی که له تانه وي په ډار چې څه دې خو انتقام…

Read More..

اشعار فروغ فرخزاد آواز احمد ظاهر

ترا افسون چشمانم ز ره برده ست و می دانم چرا بیهوده می گوئی، دل چون آهنی دارم نمی دانی، نمی دانی، که من جز…

Read More..

زندگی آخر سر آید بندگی در کار نیست

بندگی در کار نیست زندگی آخر سر آید، بندگی در کار نیست بندگی گر شرط باشد، زندگی در کار نیست گر فشار دشمنان آبت کند،…

Read More..

Selected Poems of Abu Said Abulkhair

If you are seeking closeness to the Beloved, love everyone. Whether in their presence or absence, see only their good. If you want to be…

Read More..

Morning In The Garden Of Tilips

One morning in the garden of tulips I asked the breeze Whose martyrs are these (flowers) wearing bloody shrouds? The answer was: Neither you know…

Read More..

At the Zoo

There are lions and roaring tigers, and enormous camels and things, There are biffalo-buffalo-bisons, and a great big bear with wings. There’s a sort of…

Read More..