رابعه بلخی

کتاب رابعه بلخی را میتوان از لنک ذیل دانلود کنید!

Read More..

فردوسی خوانی

پادکاست فردوسی خوانی این پادکاست زیبا به آواز دکتور امیر خادم  تقدیم علاقمندان شاهنامه فردوسی، میگردد. برای معلومات بیشتر به ویبسایت www.readingferdowsi.com مراجعه فرمایید.

Read More..

د احمد شاه بابا شعرونه

Read More..

بانو صالحه وهاب واصل (واهِب) شاعر چیره دست افغان

سوانح بانو صالحه وهاب واصل (واهِب) بانو صالحه بنت الحاج محمد غوث واصل که در ۱۳۳۹ هـ ، ش مطابق به ۱۹۶۰ میلادی در شهر…

Read More..

About Partaw Naderi Introduction

Partaw Naderi born in 195 2 in Badakhshan province a region bordering present-day Tajikistan, Partaw Naderi is widely regarded as one of the foremost modernist…

Read More..

با خبر باش، با خبر – احمد ظاهر

با خبر باش، با خبر!  شب به پيشت می آيم  گره ز زلفت ميگشايم  لب بر لبانت ميسايم  تو، چی بخواهی، چی نخواهی Be aware,…

Read More..

بهارستان شوخی – ملا عبدالواحد واعظی

بهارستان شوخی خنده بر لب همچو گل در بین گلزار آمدی دست پا گم کرده را از بهر دیدار آمدی این قفس پیچیده را باشد…

Read More..

تندیس روح و روان – ملا عبدالواحد واعظی

تندیس روح و روان هر آن که شبنم دل برگ چهره تر دارد یقین که عشق گل نازی در جگر دارد برای بندر عشق ساحلی…

Read More..

فخر زمان – ملا عبدالواحد واعظی

فخر زمان وه که در آغوش آن موی میان خو کرده ام چون ستاره در کنار آسمان خو کرده ام شمع دشت آرزو و صبح…

Read More..

Faheem Hunarwar With Madam Esin Çelebi Bayru President of International Mevlana Foundation

Read More..

Farhad Hunarwar In Konya

Read More..

Farhad Hunarwar By Honorary Grave Of Pakistan National Poet Allama Mohammad Iqbal

Read More..

Faheem Hunarwar And Farhad Hunarwar

Read More..

Faheem Hunarwar And Farhad Hunarwar In Konya

Read More..

Everything In The Universe Is Within You

Read More..

Each Moment Contains A Hundered Messages From GOD

Read More..

Mevlana Jalaluddin Mohammad Rumi And Sufism

Read More..

Mevlana Jalaluddin Mohammad Rumi And Sufism The Book

Read More..

Mevlana Jalaluddin Mohammad Rumi And Sufism Book

Read More..

Ya Hazrat Mavlana

Read More..

Ya Hazrat Mawlana

Read More..

What You Seek Is Seeking You By Farhad Hunarwar

Read More..

Woman Praying

Read More..

Side View

Read More..

Shirt Of Sultan Valad

Read More..

Prayers Of Hazrat Mevlana

Read More..

Oh The King Of Kings Mevlana

Read More..

Prayers Of Hazrat Mevlana Jalaluddin Mohammad Rumi Balkhi

Read More..

Mevlana Prayers

Read More..

Mevlana International Foundation

Read More..

Lovers Dont Finally Meet By Farhad Hunarwar

Read More..

Let The Beauty Of What You Love Be What You Do By Farhad Hunarwar

Read More..

Iplikci Camii Mosque Where Rumis Funeral Was Held

Read More..

In Honor Of Hazrat Hasamuddin Celabi

Read More..

Honorary Grave Of Allama Mohammad Iqbal

Read More..

Holy Tomb Of Hazrat Mevlana Jalaluddin Mohammad Rumi Balkhi

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi

Read More..

Holy Tomb of Hazrat Maulana Jalaluddim Mohammad Rumi Balkhi

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Mevlana Rumi Balkhi

Read More..

Hazrat Mevlana

Read More..

Fountain

Read More..

Farhad Hunarwar Reading The Book

Read More..

Enterence Door

Read More..

Different View Of The Holy Tomb Of Hazrat Mevlana Jalaluddin Mohammad Rumi Balkhi

Read More..

Dervish

Read More..

Dervish Praying

Read More..

Dervesh

Read More..

Clothes Of Hazrat Maulana Jalaluddin Mohammad Rumi Balkhi

Read More..

Clothes Of Hazrat Mevlana Rumi

Read More..

Ceiling

Read More..

Ya Hazrat Mevlana

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 19

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 18

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 17

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 16

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 15

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 14

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 12

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 13

Read More..

Holy Shrine Of Hazrat Rumi Balkhi 11

Read More..