مخمس احمد محمود امپراطور بر غزل مسعود خلیلی

مخمس: احمد محمود امپراطور  بر غزل: محترم مسعود خلیلی ********* ملال خویش ببینم، ولی ملال تو نی  به غیر عشق من، عشقِ دگر حلال تو…

Read More..

بیدل از دولت دونان به‌تغافل بگذر

Read More..

بیدل از دل برون مقامی نیست

Read More..

بیدل آگه نه‌ای ز ضبط نفس

Read More..

بیدل این باغ حیرت‌ آبادست

Read More..

بیدل خم هر تار زگیسوی سیاهش

Read More..

بیدل خلف سلسلهٔ عبرت امکان

Read More..

دل ما بیدلان بردند و رفتند

Read More..

بیدل از عزلت ‌کلامم رتبهٔ معنی‌ گرفت

Read More..

بیدل از فطرت ما قصر معانی‌ست بلند

Read More..

بیدل از قید خودم هیچ مپرس

Read More..

بیدل از کلفت شکست منال

Read More..

از قید دل آزاد نشین صحرا شو

Read More..

بیدل از کیفیت بنیاد تسلیمم مپرس

Read More..

بیدل از کلفت مخموری صهبای وصال

Read More..

بیدل از کیفیت شوق‌ گرفتاری مپرس

Read More..

بیدل از قافله ‌کن‌فیکون نتوان یافت

Read More..

بیدل از منصوبه عنقایی‌ام غافل مباش

Read More..

اگر جهان قدح از باده پرکند بیدل

Read More..

بیدل از خویشان نمی‌باید اعانت خواستن

Read More..

از درد بیابان مرگی هوشم مپرس

Read More..

از دام شکستِ دل ‌گذشتن، مشکل است

Read More..

فرصتت مفت‌است بیدل چند غافل زیستن

Read More..

از خط تسلیم بیدل تا توانی سر متاب

Read More..

یک قلم شوق است بیدل‌ کلفت وارستگان

Read More..

یک قلم بیدل غبار وحشت نظاره‌ایم

Read More..

بیدل از ضبط نفس مگذرکه راحت مشربان

Read More..

ز بس به عشق تو گمگشتهٔ خودم بیدل

Read More..

ز تسلیم سپهر کینه‌جو ایمن مشو بیدل

Read More..

بیدل از لعلش به چندین رنگ محو حسرتم

Read More..

بیدل از وهم جنون سامان مپرس

Read More..

بیدل از سامان تحصیل نفس غافل مباش

Read More..

بیدل از سیر بهارستان امکانم مپرس

Read More..

عاجزی بیدل ندارد چاره از خفّت کشی

Read More..

عارضش ‌از سایه ‌گیسو به خط غلتیده است

Read More..

طمع را چاره دشوار است از ناز خسان بیدل

Read More..

عالم معنی شدیم و داغ جهل ازما نرفت

Read More..

عالم همه موهومیست بگذار که بیدل هم

Read More..

باز گشتی نبود پای طلب را بیدل

Read More..

باعث وحشت جسم است نفسها بیدل

Read More..

بال و پر برهم زدن بیدل ‌کف ‌افسوس بود

Read More..

‌ببدل سوال چشم بتان را طرف مشو

Read More..

بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی‌هاست

Read More..

‌بیدل ته‌ گردون به غبار تک و پو رفت

Read More..

بر خیال خلد بیدل زاهدان را نازهاست

Read More..

بی ‌هوایی نیست بیدل شبنم و امانده ‌ام

Read More..

بینوا نیست دل از جوش‌ کدورت بیدل

Read More..

پاس اسرار محبت داشتن آسان نبود

Read More..

پای پر آبله شد دست تأسف بیدل

Read More..

پختگی دیگ سخن را باز می ‌دارد ز جوش

Read More..

بید‌ل به وادی عجز کم بود راه مقصود

Read More..

بیدل ‌گذشت ‌خلقی ‌محمل به ‌دوش حسرت

Read More..

بیدلی ها گشت بیدل مانع اظهار شوق

Read More..

بیدلی‌ ها‌یم دلیل امتحان بیغشی ‌ست

Read More..

بی‌ طراوت بود بیدل‌ کوچه ‌باغ انتظار

Read More..

بید‌ل همین نه ما و تو نومید مطلبیم

Read More..

اگر تحریر خط دلفریبش سر کنم بیدل

Read More..

غیر عزلت نیست بیدل باعث افواه خلق

Read More..

بیدل از دامگاه صحبت خلق

Read More..

بیدل از زندانیان الفتیم

Read More..