Är-Aýalyn Özara Gürrüninin Hekaýaty – Jelaleddin Rumy Balhi

ÄR-AÝALYN ÖZARA GÜRRÜNININ HEKAÝATY

Bir aýal seý diýen çagyryp ärin:
«Sen elinde itin günün görýärin.
Ýasap ýörüsimiz illere gülki,
Iýip-içýän zadymyz ýok bol-telki».
«Sen bu gepin mana ýarap duranok,
Menem-ä su öýde dek oturamok.
Kanagat et, bolma beýle ham-hyýal,
Sükür, güzeranmyz onusmazça däl».
Diýip, sözläp baslan badyna äri,
Aýal ot alypdyr misli bir däri:
«Heý menin illerden kem ýerim barmy?
Gör ahyryn geýip ýören sylhamy.
Munda ne gelsik bar, ne-de bir ýakym.
Ýa onat geýnere ýokmy men hakym?»
«Geýnisine haýpym gelýär menin hem,
Ýüpege çolardym gelse elimden.
Ýöne bir zat hakda pikirlen ilki,
Ärsizlikden su-da gowudyr, belki.
Ýekelik derdine bolaýsan duçar,
Borsun hudaý uran, bagty pes naçar.
Gin bol, ähli zadyn tapylar täri!»
Diýip, gelnin basyn sypapdyr äri.

Terjime eden we çapa taêêarlan: Kakabaê Gurbanmyradow

:: ADVERTISEMENTS ::
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.