احمد محمود امپراطور

 احمد محمود امپراطور

وقتیکه صحبت از بیدل شناسان افغانستان میشود از شاعر جوان و چیره دست کشور احمد محمود امپراطور که در حال حاضر بیشترین تعداد مخمس را بر غزلیات حضرت ابوالمعانی بیدل (رح) تحریر نموده است نیز میتوان نام برد.

آثار هنری و ادبی ایشان در صفحات اجتماعی و ویبسایت های ادبی مورد بحث ادب پروران میباشد. ایشان پسر استاد شیر احمد یاور کنگورچی شاعر بیدل شناس میباشند.

تیم کاری مولوی بلخی برای ایشان صحت و موفقیت های روز افزون تمنا مینماید.

 

Share: