اگر از رخ براندازی نقابت – فایز دشتستانی

اگر از رخ براندازی نقابت
کنند مردم خیال آفتابت
از این پوشیده‌ای رخ، یار فایز
که ترسی شب کسی بیند به خوابت؟

-:: Leave Your Suggestions And Valuable Comments ::-

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

shares