مخمس محمد نعیم برغزلِ ابوالمعانی بیدل

مخمس برغزلِ ابوالمعانی بیدل

محمد نعیم

۱۶ / ۱۱ / ۲۰۱۰

آلمان

***

دردلِ شـمس و قـمـرپیـمانـه ،نـشکست و نریخت

تـا زمیـن درگردش آمـد خانـه،نـشکست ونریخت

خُم بـه جوش آمد ولی مـیخانه نـشکست ونریخت

اشـکِ ازمـژگان درین ویرانه نـشکست ونریخت

خوشه خُشکی داشت اینجا دانه نشکست ونریخت

****
بـا چنـیـن طــرزِجـفــایـت ازقـدیــم دل آشنـاسـت

آتــشِ هـجــرانِ جـانـان، خــانـۀ دل را بــلاســت

دردِ عشقـت راعلاجـش گـفـته بودم بـی دواسـت

بــاعــثِ هــرگــریـه و فـریـاد لُـطفِ آشـــناسـت

شیشه وصهبــای ما بیــگانه نـشکست و نریخـت

****

عــشق آخــربـرزُلیــخا، چـهـره اش زیــبــا نـکرد

کُــرتـۀ یـوسـف مـگــر، یـعـقـوب را بـیـنـا نــکرد

تـوبـه کــرد و لـیــک امـا تــرکِ ایـن دنـیــا نکرد

سعـی ســرچـنــگِ مـلامـت چـــارۀ ســـودا نـکرد

موی ازمجنـون به چندین شانـه نشکست ونـریخت

****

بــــازجـوشِ محـفـلــت آرایــش سـرشــارداشـــت

رقـص ومستــی وطـرب هنـگامـۀ بـسیـا رداشـت

زاهــد هــرســوگــفـتگـو بـا دلـبــرو دلـدار داشت

مـجـلـسِ مـی شـیـشـه وپـــیــمــانــۀ بــسیـارداشت

هیـچ کس چون مُحتـسب مستـانه نشکست ونریخـت

****

غــــیـرِ او ایــدل پـــریــروی نــخــواهــی یـافـتـن

درمـیـــانِ قـــامــتــش مــوی نــخـــواهـی یـافـتــن

هــیـچ فــرهــادِ ســرِکـــوی نـــخــواهــی یــافـتــن

تـا ابــد درخـــاک اگـــرجـــوی نـخـواهــی یافـتـن

آن قـدح کــزبازیِ طـفـلانـه نـشکست و نــریـخـت

****

مُـــرغِ دل تـــا یـک سخن ازشوخِ بـی پروا شنیـد

ازبـــرم پـــروازکـــرد و یـکــدمــی سویـــم نـدیــد

جوهر) ازدردِ فراقـش روزوشـب درخون تپیـد )

ما تــــم امــروز دیــــد و نـوحـــۀ فـــردا شـــنــیــد

اشکِ مـا (بیدل) بـه هیچ افسانـه نـشکست ونریـخـت

محمد نعیم از المان

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.