Kendinde olduðun zaman…

Kendinde olduðun zaman…

Kendini sevdiðin zaman, Sevgili’yi bulamazsýn.
kendinden geçince, Sevgili’ye yaklaþýrsýn.

kendinde olduðun zaman, bir sivrisineðe av olursun.
kendinden geçince, güçlenir, fili bile avlarsýn.

kendinde olduðun zaman, gam bulutlarýnýn ardýnda kalýrsýn.
kendinden geçince, kucaðýna ay doðar, her tarafý aydýnlatýrsýn.

kendinde olduðun zaman, Sevgili’yi kaçýrýrsýn.
kendinden geçince, Sevgili’nin aþk þarabýný içersin.

kendinde olduðun zaman, sonbahardaymýþ gibi üþürsün.
kendinden geçince, kýþýn bile ilkbahar olursun.

kendinde olduðun zaman, kendini seversin.
kendinden geçince, gülün bile kýskandýðý bir âþýk olursun.

(Divân-ý Kebîr, Gazel, I, 323)

Share: