Geldi

Geldi

Þems u kamerem âmed sem’u baþaram âmed
Von sîm-berem âmed von kân-ý zerem âmed

Güneþim, ayým geldi.
Gözüm, kulaðým geldi.
Gümüþ bedenlim geldi.
Altýn madenim geldi.
Baþýmýn sarhoþluðu geldi.
Gözümün nuru geldi.
Baþka bir þey dilediysen
iþte o baþka bir þeyim geldi.

Yolumu vuran geldi.
Tövbemi bozan geldi.
gümüþ bedenli güzel
kapýmdan ansýzýn çýkageldi.

Ey eski dostum benim,
bak bugün dünden çok iyi,
Dün ondan bir haber almýþtým,
hemen sarhoþ olmuþtum.
Dün gece onu mumla aramýþ durmuþtum.
Bak bugün bir demet gül gibi
yol uðraðýma geliverdi.

Þarap içmeliyim þarap,
þ,imþekler saçmalý aklým,
bunun tam vakti.
Kuþ olmalýyým, uçmalýyým,
kolum, kanadým geldi.

Bir anda aydýnlýk içinde dünya.
Bir anda dünya sabahlar gibi.
Ýþte baðýrmanýn tam zamaný þimdi.
Ýþte kükremenin tam zamaný.
Benim koca arslaným geldi.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: