Dostlar, Gün Bugün!

Dostlar, Gün Bugün!

Bâdâ mübârek ber cihan sûr-u arâsîhâ-yý mâ
Sûr-u arûsîrâ Hudâ bibrîd ber bâlâ-yý mâ

Toy, düðün kumaþ oldu, ölçüldü biçildi.
Toy, düðün elbise oldu uzun boya.
Toylar, düðünler tam bizim için,
toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya.

Þekere eþ oldu dudu kuþu,
zühre eþ oldu aya.
Toylar, düðünler tam bizim için,
toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya.

Bugün hayat öylesine rahat.
Bugün yürekler öylesine ferah.
Bugün insanlar öylesine kardeþ.
Toylar, düðünler tam bizim için,
toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya.

Ey þehrimizi aydýnlatan sultan,
güvey oluyorsun bir güzele bu gece.
Ne de güzel yürüyorsun mahallemizde salýna salýna,
ne de güzel akýyorsun deremize çaðlaya çaðlaya,
ey bizi unutmayan, bizi arayan dost,
ey bizim suyumuz, ýrmaðýmýz.
Toylar, düðünler tam bizim için,
toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya.

Dostlarým, gün bugün,
oynayýn, raksedin, dönün.
Bir bölük halk deniz gibi köpürüyor,
bir bölük halk dalga dalga secdede.
Bir bölük halk kýlýç gibi savaþýyor,
bir bölük halk kanýmýzý içmede.
Ýþte girdi gerdeðe nergisle gül,
iþte astým davulumu boynuma.

Toylar, düðünler tam bizim için,
toyumuz, düðünümüz kutlu olsun dünyaya.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: