Bu Irmak

Bu Irmak

Zan þâh ki ûrâ heves-i tabl-u alem nîst
Divâne þüdem ber ser-i divâne kalem nîst

Kusuruma bakmayýn benim, dostlar,
baðýþlayýn beni.
Ben davullara, bayraklara aldýrmayan
bir padiþahýn yoluna düþmüþüm,
deli divane olmuþum.
Çok uzaklardan yürüyen bir adam gibiyim ben,
çok uzaklardan geçen bir hayal gibi.
Ama yok da sayýlmam hani,
var olan bir þeyim ben.

Haydi ben bensiz geleyim,
sen sensiz gel.
Ne varsa þu ýrmaðýn içinde var,
soyunalým iki can,
dalalým þu ýrmaða, hadi.
Bu kupkuru yerde yakýnmadan gayri ne gördük,
bu kupkuru yerde ne gördük zulümden gayri.

Bu ýrmakta ne ölmek var bize,
bu ýrmakta ne gam var, ne keder var, ne dert.
Bu ýrmak alabildiðine yaþamaktan,
bu ýrmak iyilikten, cömertlikten ibaret.

Durma, çabuk gel, gelmem deme.
Ne evet demek yaraþýr sana, ne hayýr, dostum,
senin þânýna sadece gelmek yaraþýr.

Mevlana Celaleddin Rumi

Share: