“عيد در قید غزل حضرت مولانا جلال الدين محمد “بلخي

Eid Mubarak - A Peom By Rumi Balkhi

عيد بر عاشقان مبارک باد
عيد بر عاشقان مبارك باد
عاشقان عيدتان مبارك باد
عيد بويي زجان ما دارد
بر جهان همچو جان مبارك باد
بر تو اي ماه آسمان و زمين
تا به هفت آسمان مبارك باد
عيد آمد به كف نشان وصال
عاشقان اين نشان مبارك باد
روزه مگشاي جز به قند لبش
قند او بر دهان مبارك باد
عيد بنوشت بر كنار لبش
كاين مي بي كران مبارك باد
عيد تا آمد اي سبكروحان
رطلهاي گران مبارك باد
گر نصيبي به من دهي گويم
بر من و بر فلان مبارك باد
شمس تبريز همچو عيد آمد
بر من و دوستان مبارك باد

Share: