جامی عمری به خلق عالم پیوست نورالدین عبدالرحمن جامی رح

جامی عمری به خلق عالم پیوست
زان شیوه نیامدش بجز باد بدست
فارغ ز همه کنون به کنجی به نشست
و ز دوستی و دشمنی خلق برست
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.