مائیم بموج خیز حرمان شده غرق نورالدین عبدالرحمن جامی رح

مائیم بموج خیز حرمان شده غرق
چیزی نه بجز رعونت و حیله و زرق
ای کاش نمی یافت ره از لجۀ جمع
کشتی وجود ما سوی حاسل فرق
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.