کردم توبه شکستیش روز نخست نورالدین عبدالرحمن جامی رح

کردم توبه شکستیش روز نخست
چون بشکستم بتوبه ام خواندی چیست
القصه زمام توبه ام در کف تست
یک دم نه شکسته اش گذاری نه درست
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.