دنیا که گرفت در دل و جان جایت نورالدین عبدالرحمن جامی رح

دنیا که گرفت در دل و جان جایت
هان تا به بخیلی نکند رسوایت
آن را به کسی ده که بگیرد دستت
یا پیش سگی نه که گیرد پایت
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.