خون میگریم از تو چه پنهان دارم نورالدین عبدالرحمن جامی رح

خون میگریم از تو چه پنهان دارم
کز بهر چه این دو چشم گریان دارم
هر چند دلی بوصل شادمان دارم
صد داغ بر آن ز بیم هجران دارم
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.