در دعوی لاف معنی از من بگریخت نورالدین عبدالرحمن جامی رح

در دعوی لاف معنی از من بگریخت
خوش آنکه ز مدعی رهزن بگریخت
هرجا ز در خانه در آمد دعوی
معنی بشتاب از ره روزن بگریخت
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.