ای چارده ساله مه که در حسن و جمال نورالدین عبدالرحمن جامی رح

ای چارده ساله مه که در حسن و جمال
همچون مه چارده رسیدی بکمال
یارب نرسد بحسنت آسیب زوال
در چارده سالگی بمانی صد سال
حکیم نورالدین عبدالرحمن جامی رح
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.