aýnamaly Döwrüň Ýaýnap Bilmediň Berdinazar Hudaynazarow

Ýaýnamaly döwrüň ýaýnap bilmediň,
Ykbalyň bermedi oňa ygtyýar.
Gyssan, Berdinazar, gyssan birneme —
Entek geçilmeli menzilleriň bar.

Göz açalyň bäri hysyrdap ýörşüň,
Ömrüňde birje gün gezmändiň bikär.
Şonda-da birneme gyssan, eý gardaş —
Sähraňa etmeli seýilleriň bar.

Owadan dünýäni aşygy bolduň,
Ýaşyl ýaýlara bolduň hyrydar.
Başyň dikliginde, gyssan ezizim —
Mähriňden ganmadyk meňizleriň bar.

Ýaşan ýaşyň saňa arzan düşmedi,
Dünýäň eşretinden bolmadyň humar.
Dokuzyň dolmagy beýlede dursun —
Ondan bärräkde-de gowuzlaryň bar.

Bäş adamlyk dagy zähmet çekensiň,
On adamlyk dagy çekensiň azar.
Hernä ykbal saňa ýylgyrsyn, hanym —
Entek ysgamadyk bägülleriň bar.

Dilän zadyň kabul bolýar diýseler,
Sorasalar: Hany, näme kemiň bar?
Berdinazar, iki müçe ýaş dile —
Heniz has balaja ogullaryň bar.

Ynsabyň başga hökümdaryň ýok,
Edenmegin şondan başga hökümdar.
Berdinazar, maksadyň ýetesiň —
Ak maksadyň, ajap meýilleriň bar.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.