Sähra Bahar Gelende Berdinazar Hudaynazarow

Görüpmidiň, çöle bahar gelşini,
Görüpmidiň, şonda sähraň bolşuny?

Görüpmidiň, gök ummanyň içinde
Çöl gözeli — jerenleriň böküşün?
Gumlularyň öýlänçisi gelende
Depä çykyp gyzlaň läle kakyşyn?

Görüpmidiň, gök gürlände zeminden
Gök ýylaklaň parsa-parsa çykyşyn?
Gumlulary gutlap gelen ýaz bilen
Yzyn üzmän ýyldyrymyň çakyşyn?

Görüpmidiň, depelerden, düzlerden
Mele siliň alalara akyşyn?
Görüpmidiň, şonda teşne çarwalaň
Çykyp daşa, bu görnüşe bakyşyn?

Ysgapmydyň, gandymlaryň gülüni,
Diňläpmidiň, sähraň jadyly sazyn?
Eşdipmidiň, gözýetimden aňyrdan
Gollar aşyp gelýän tüýdük owazyn?

Synlapmydyň, ýaşyl ýaýla ýazylan
Ýüpek ýüňli goýunlaryň sagrysyn?
Çarwa gyzy säher suwa çykanda,
Keteniň üstünden geýen begresin.

Ah, sen çöl bahary, çölüň bahary,
Neneň şahyrana, neneň eziz!
Kim-de kim jemalyň görmedik bolsa,
Dünýäň gözelligini görmändir heniz.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.