Köneleriň Aýdymy Berdinazar Hudaynazarow

Eliň-gözüň dert görmesin, ylaýym,
Öýüň abat bolsun, söýäň berk bolsun.
Ýylgyryp gez, ýykylmasyn raýyň,
Söýdügiň — çyn, ýigrendigiň galp bolsun.

Ak süýt emýän ak bäbegim — begenjim,
Guly bolma hergiz hazynaň-genjiň.
Pähim bilen paýhas bolsun ynanjyň,
Bilde kuwwat, goşaryňda gurp bolsun.

Çäkli ömrüň her gününi hasap et,
Her bir işe baş goş, ýöne ynsap et,
Eý, ezizim, ýüregiňde sahawat,
Gözüňde nur, elleriňde erk bolsun.

Ter ýylagy çowlanmasyn epgegiň,
Aýazlarda awamasyn kükregiň,
Kän jepalar çeken bu boz topragyň
Ýazyň elwan güllerine gark bolsun.

Gardaşyň gözüňden bolmasyn gaýyp,
Ak ýar duşsun mertebäňe ylaýyk,
Hanja kowsaň eňip ýören halaýyk
Taplansyn-da, bir buýsançly halk bolsun.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.