Goşa Çynar Oturtdylar Gapymda Berdinazar Hudaynazarow

Goşa çynar oturtdylar gapymda,
Kök ursun-da, kemal tapsyn, ylaýym,
Ykbal diňe adamlarda bolanok:
Goşa çynar, çöwsün hernä ykbalyň!

Dürtülen topragyň juda halaldyr,
Arassadyr seni oturdan eller.
Käte depäňizde arlar bulutlar,
Mahal-mahal dalar yzgytsyz ýeller.

Depeden türkmeniň ak güni çoýar,
Aşakdan nem alyp, ýognar damarlar.
Gatlaklary böwsüp, daşlary ýaryp,
Kökleriňiz çuňluklara çümerler.

Saçyňyzy ýuwar siňňin ýagyşlar,
Ak gara bürener juwan başyňyz.
Galkyndyrsyn meniň goja göwnümi
Al-asmana owsun atyp barşyňyz!

Goý, säherler sizi synlap guwansyn,
Bu goýun gözlerim — goşa çyragym.
Allam size ýaman gözden gorasyn,
Gapymda gögeren goşa çynarym!

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.