Galkynyş Berdinazar Hudaynazarow

Taryh alyslardan — daşdan başlanýar,
Baharyň binýady gyşdan başlanýar.
Beýik iş kelleden — başdan başlanýar.
Egniň ýokarsynda ser bolsun türkmen.

Açyk ýüregiňe bar, açyk eliň bar,
Dünýäň dört künjünde gidim-gelim bar.
Ata Watanyň bar,
Ene diliň bar,
Diliňden dökülýän dür bolsun türkmen.

Gerçekler bolupdyr meşhurdan meşhur,
Göwnüň açyk bolsa, iş bolmaz müşgil.
Haýyr işler bilen bolawer meşgul,
Ownamasyn, mydam ner bolsun, türkmen.

Nakylyň bar: Toýa gitseň, doýup git,
Bir pula däl — pähimlere uýup git.
Aýbyň bolsa, şu asyrda goýup git,
Ýapyşan işiňe jür bolsun, türkmen.

Geçdiň ruhy sütümlerden, horlukdan,
Hudaýym saklasyn, köre-körlükden.
Zyýan çeken dälsiň agzybirlikden,
Agzyň elmydama bir bolsun, türkmen.

Ýalandan ýadadyk,
Indi Çyn gerek,
Aň-düşünje, akyl-paýhas çuň gerek.
Ynam, iman hemmesinden öň gerek,
Ähli zadyň ýerbe-ýer bolsun, türkmen.

Berdinazar Hudaýnazarow

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.