Bu Topragyň Ogly Bolup Ýaşamak Berdinazar Hudaynazarow

Bu topragyň ogly bolup ýaşamak
Ýeňil iş-ä däldir, söwer ogullar.
Siziň babaňyz-a Magtymguludyr,
Bilýänsiňiz, aňryňyzam oguzlar.

Müň gowgany geçirendir başyndan
Bu topragyň dereleri, kölleri.
Göroglylar, Keýmir körler bolupdyr,
Bu topragyň beýik penakärleri.

Bilýänsiňiz, bu topraga siňipdir
Zakgun ýaly ajy ýaşlar, al ganlar.
Umydyny size goýup gidipdir,
Bu topragyň agysyny aglanlar.

Bu topragyň ogly diýdirmek üçin
Çabgajyk däl, siňňin ýagyş bolmaly.
Awusy, agysy, namysy bolup,
On iki süňňüň bilen bagyş bolmaly.

A siz kim bolýaňyz, ýeri, ýigitler,
Gözüňiz ýip-ýiti, sesiňiz gaty.
Şunça syn etsemem tanap bilmedim,
Siz kimiň perzendi, kimiň ymmaty?

Älhepus, bar zady bilýärsiňiz-de,
Diňe özüňizi bilýärsiňiz.
Beýle naşy, beýle kiçginekäňiz,
Nädip şunça goçak gürleýärsiňiz?

Ýok-la sizde bu topragyň gylygy,
Onuň keşbi, onuň mähri, tagmasy.
Bu ýerlerde nädip peýda bolduňyz,
Bagyşlaň, ýöne siz kimiň dogmasy?

Haýrandyryn, başga-başga ýerlerden
Geläýen-ä dälsiňiz-dä ýerlemän?
Bu toprakda gägirýäňiz — şolam bes!
Bu topragyň adyndan bir gürlemäň!

Eý Huda, bu niçik ahwalat boldy:
Azdykmykak ýa-da aýnap ýörmükäk?
Şer işlere, günälere göýdügip,
Keremli toprakda ownap ýörmükäk?

Öwünýäs biz arkadag bolup duran
Magtymguly atly taňrymyz bilen.
Ýöne haçana çen ýaşadarlarka
Özümiz däl, diňe aňrymyz bilen?..

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.