Baharyň Bir Gijesi Berdinazar Hudaynazarow

Agşamara bulut gelip asmana,
Tas agşam seýlimiz çykypdy puja.
Diýdim, Lapyň keç bolmasyn,
sabyr et,
Ak ýyldyzlar parlap çykar bu gije.

Pisint etmän,
Gerip agras gabagy,
Duýman ýolduň üljeden bir çybygy,
Bulda gargap,
diýdim:
Indi Bibi gyz
Igenjiräp, içim ýakar bu gije.

Birden şemal ösdi, bulut düýrüldi,
Suwmonjugy gabagynda ýaryldy.
Diýdim:
Bahara bak, söwer ýar, indi,
Näzirgän taryňa kakar, bu gije.

Uzaga çekmedi baharyň näzi.
Ýek-tük damja düşdi,
Bolmady yzy,
Diýdim:
Aýyň müňläp-müňläp kenizi —
Ýyldyzlar
Bir saňa bakar, bu gije.

Boýdaş üljäň gök pyntygyn elläňde,
Agaryp göründi bir zat beýläňde,
—Bag gülleýär! —
diýdiň nazar aýlaňda,
Gör, nähili gudrat eken, bu gije.

Şeýdip, ülje göz öňünde gülledi,
Ak barmagyň ak güli elledi,
Gyýa bakyp,
gaş çytjakdyň —
bolmady,
Kim aşygyň raýyn ýykar, bu gije?!

Birden ak nikabyn syryp uzakda,
Ýüzüň ýuwdy gök syrçaly bulakda.
Egilende,
ses ýaňlandy gulakda:
Durşuna bal bilen şeker bu gije.

Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.