رهروان خسرو گلسرخی

تا بهار له شده
به زیر ِ گام ها
راه نیست …
این خجسته است :
رهروان میان خود
بهار ِ بارور
بنا کنند …
*
این بشارتِ شریف ماست :
سبز می شویم
بر دخیل ِ حسرت کسان
بر در و سلاح و راه …
سبز می شویم
در سپیده
وعده گاه اجتماع ِ دست ها …
خسرو گلسرخی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.