دشمن و خلق خسرو گلسرخی

او سوار “آریا – بنز” است
تو
بر دوچرخه .
*
تکیه گاه اوست غرب
تکیه گاه توست خلق …
*
اوست یک تن
تو
هزاران ، صد هزاران تن
پا بزن
پا بزن ای قدرت خلق !
*
پا بزن بر چرخ و بر دنده
انتهای ِ ره ،
تویی پیروز
اوست بازنده …
خسرو گلسرخی
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.