خوب کردی حسین پژمان بختیاری

ای دل مرا دیوانه کردی،خوب کردی
با عالمم بیگانه کردی،خوب کردی
سر را که از باد غرور آکنده دیدی
خاک در میخانه کردی،خوب کردی
ای ماه من در عاشقی دیوانه بودم
ترک من دیوانه کردی،خوب کردی
ویران سرایی بود منزل‌گاه عشقت
دوری ازین ویرانه کردی،خوب کردی
چشم خمار آلودت از سر برد هوشم
مستم به یک پیمانه کردی،خوب کردی
پژمان بختیاری
Share:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.