نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است – فاضل نظری

نفس کشیدم و گفتی زمانه جانکاه است نفس نمی کشم ، این آه از پی آه است در آسمان خبری از ستاره من نیست که…

Read More..

ناگهان آیینه حیران شد،گمان کردم تویی – فاضل نظری

ناگهان آیینه حیران شد،گمان کردم تویی ماه پشت ابر پنهان شد،گمان کردم تویی ردپایی تازه از پشت صنوبرها گذشت… چشم آهوها هراسان شد،گمان کردم تویی…

Read More..

نشسته سايه‌ای از آفتاب بر رويش – فاضل نظری

نشسته سايه‌ای از آفتاب بر رويش به روی شانه طوفان رهاست گيسويش ز دوردست سواران دوباره می‌آيند كه بگذرند به اسبان خويش از رويش كجاست…

Read More..

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است – فاضل نظری

مرگ در قاموس ما از بی وفایی بهتر است در قفس با دوست مردن از رهایی بهتر است قصه ی فرهاد دنیا را گرفت ای…

Read More..

ڪودڪان دیوانـــہ ام خوانند و پیران ساحرم – فاضل نظری

ڪودڪان دیوانـــہ ام خوانند و پیران ساحرم من ٺفرجگاه ارواح پریشان خاطرم خانـــہ ے مٺروڪم از ارواح سرگردان پر اسٺ آسمانی در میان ابر هاے…

Read More..

مرا بازیچـه‌ خود ساخت چـون موسا که دریا را – فاضل نظری

مرا بازیچـه‌ خود ساخت چـون موسا که دریا را فراموشش نخواهم کرد چون دریا که موسا را نسیم مست وقتی بوی گل می‌داد حس کردم…

Read More..

گر چه می گویند این دنیا به غیر از خواب نیست – فاضل نظری

گر چه می گویند این دنیا به غیر از خواب نیست ای اجل! مهمان نوازی کن کـــه دیگر تاب نیست بین ماهـی های اقیـانـوس و…

Read More..

ما گشته‌ایم، نیست، تو هم جست‌وجو نکن – فاضل نظری

ما گشته‌ایم، نیست، تو هم جست‌وجو نکن آن روزها گذشت، دگر آرزو مکن در قلب من، سراغ غم خویش را مگیر خاگستر گداخته را زیر…

Read More..

کبریای توبــه را بشکن پشیمانی بس است – فاضل نظری

کبریای توبــه را بشکن پشیمانی بس است از جواهر خانه ی خالی نگهبانی بس است ترس جای عشق جولان داد و شک جای یقین آبرو…

Read More..

فردا اگر بدون تو باید به سر شود – فاضل نظری

فردا اگر بدون تو باید به سر شود فرقی نمی کند شب من کی سحر شود شمعی که در فراق بسوزد سزای اوست بگذار عمر…

Read More..

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی‌ست – فاضل نظری

شراب تلخ بیاور که وقت شیدایی‌ست که آنچه در سر من نیست بیم رسوایی‌ست چه غم که خلق به حسن تو عیب می‌گیرند همیشه زخم…

Read More..

سینه ام این روزها بوی شقایق می دهد – فاضل نظری

سینه ام این روزها بوی شقایق می دهد داغ از نوعی که من دیدم تو را دق می دهد «او» که اخمت را گفت و…

Read More..

دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفت – فاضل نظری

دیدن روی تو در خویش ز من خواب گرفت آه از آیینه کـــه تصویـــر تـــو را قاب گرفت خواستم نوح شوم، موج غمت غرقم کرد…

Read More..

رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست – فاضل نظری

رسیده ام به خدایـی کــه اقتباسی نیست شریعتی که در آن حکم ها قیاسی نیست خدا کســــی است کـــه باید بــــه دیدنش بروی خدا کسی…

Read More..

خطی کشید روی تمام سوال ها – فاضل نظری

خطی کشید روی تمام سوال ها تعریف ها ، معادله ها ، احتمال ها خطی کشید روی تساوی عقل و عشق خطی دگر به قاعده…

Read More..

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست – فاضل نظری

بی قرار توام و در دل تنگم گله هاست آه بی تاب شدن، عادت کم حوصله هاست همچو عکس رخ مهتاب که افتاده در آب…

Read More..

در گذر از عاشقان رسید به فالم – فاضل نظری

در گذر از عاشقان رسید به فالم دست مرا خواند و گریه كرد به حالم روز ازل هم گریست آن ملك مست نامه تقدیر را…

Read More..

تا ذره ای ز درد خودم را نشان دهم – فاضل نظری

تا ذره ای ز درد خودم را نشان دهم بگذار در جدا شدن از یار جان دهم همچون نسیم می گذرد تا به رفتنش چون…

Read More..

پلنگ سنگی دروازه‌ های بسته شهرم – فاضل نظری

پلنگ سنگی دروازه‌ های بسته شهرم مگو آزاد خواهی شد که من زندانی دهرم تفاوت‌ های ما بیش از شباهت هاست باور کن تو تلخی…

Read More..

تصــور کن بهاری را که از دست تــو خواهد رفت – فاضل نظری

تصــور کن بهاری را که از دست تــو خواهد رفت خم گیسوی یاری را که از دست تو خواهد رفت شبی در پیـــچ زلف مــوج…

Read More..

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد – فاضل نظری

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانيه ای بند نشد لب تو ميوه ممنوع، ولی لب هايم هر چه از…

Read More..

این طرف مشتی صدف ،آنجا کمی گل ریخته – فاضل نظری

این طرف مشتی صدف ،آنجا کمی گل ریخته موج،ماهــی های عاشق را به ساحل ریخته بعد از این در جام ما تصویر ابر تیره است…

Read More..

با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج – فاضل نظری

با من که به چشم تو گرفتارم و محتاج حرفی بزن ای قلب مرا برده به تاراج ای موج پریشان تو دریای خروشان بگذار مرا…

Read More..

بعد از این بگذار قلب بی‌قراری بشكند – فاضل نظری

بعد از این بگذار قلب بی‌قراری بشكند گل نمی‌روید، چه غم گر شاخساری بشكند باید این آیینه را برق نگاهی می‌شكست پیش از آن ساعت…

Read More..

به نسيمی همه راه به هـــم می ‌ريزد – فاضل نظری

به نسيمی همه راه به هـــم می ‌ريزد کی دل سنگ تو را آه به هم می ‌ريزد؟ سنگ در برکه مـی ‌اندازم و مـــی…

Read More..

آیین عشق بازی دنیا عوض شده ست – فاضل نظری

آیین عشق بازی دنیا عوض شده ست یوسف عوض شده ست ، زلیخا عوض شده ست سر همچنان به سجده فرو برده ام ولی در…

Read More..

از باغ می برند چراغانیت کنند – فاضل نظری

از باغ می برند چراغانیت کنند تا کاج جشن های زمستانیت کنند پوشانده اند صبح تو را ابرهای تار تنها به این بهانه که بارانی…

Read More..

Baba Bulleh Shah – A Brief Biography

Baba Bulleh Shah – A Brief Biography Undoubtedly, Hazrat Baba Bulleh Shah is the “King of Sufi poetry”. A humanist, Sufi poet, philosopher, teacher, rebel,…

Read More..

عبدالله موفق اسیر

Read More..

Legacy of the Great Poet: Development of Spirituality and Culture

In literary sources, human spirituality is defined as the striving of people for the heights of culture and the improvement of their creative abilities. Accordingly,…

Read More..

Jelaleddin Mohammad Rumy Balhi Biyografi

Jelaleddin Mohammad Rumy Balhi Biyografi Bütin ömri hem döredijiligi ynsansöýüjiligin belent ideýala­ryna ýugrulan Jelaleddin Rumynyn dünýäden öteli bäri ýedi ýüz ýyldanam köp wagt geçdi. Sunça…

Read More..

Ýatyrka Agzyndan Ýylan Giren Adamy Emirin Ýenjisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝATYRKA AGZYNDAN ÝYLAN GIREN ADAMY EMIRIN ÝENJISI HAKYNDA HEKAÝAT Atly barýan emir günlen birinde Seretse, bir kisi bagyn düýbünde Hor çekip ýatyrmys, agzam açykmys, Bir…

Read More..

Ýangyn – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝANGYN Omaryn halyflyk eden döwründe Ýangyn tutasypdyr illen birinde. Ony hiç söndürip bolmaýarmysyn, Ot bar zady gowrup-ýalmaýarmysyn. Ýangyn haýbat berip gyzyl diline, Gabsapdyr bar zady…

Read More..

Ýaryna Garasan Ýigit Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝARYNA GARASAN ÝIGIT HAKYNDA HEKAÝAT Aýtjak hekaýatym-gadym bir çakda, Çyndan yska düsen bir ýigit hakda. Ýigit näçe örtense-de, ol gyzyn Köp wagt çekmeli bolupdyr näzin….

Read More..

Ýolda Köp Büdreýän Gatyryn Düýe Ýanynda Zeýrenisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝOLDA KÖP BÜDREÝÄN GATYRYN DÜÝE ÝANYNDA ZEÝRENISI HAKYNDA HEKAÝAT Bir Gatyr zeýrendi ýanynda Düýän: «Ýola çyksam häli-sindi büdreýän. Ýöremäm hyllalla islendik ýolda, Garaz, bolup ýörsüm…

Read More..

Ýol Ugrunda Tikenli Ösümlik Eken Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝOL UGRUNDA TIKENLI ÖSÜMLIK EKEN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Bir ugursyz kisi atam döwründe Nahal oturdypdyr ýolun ugrunda. Ýaramaz zatmysyn onun ekeni, Adamlara gün bermändir tikeni….

Read More..

Adamlaryn Mejnuny Leýliden Sowasdyrjak Boluslary Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ADAMLARYN MEJNUNY LEÝLIDEN SOWASDYRJAK BOLUSLARY HAKYNDA HEKAÝAT Adamlar Mejnuna diýenler seýle: «Töwerek-dasyna nazarny aýla. Leýli diýip, çekip ýörmän dert-elem, Basga gyzlara-da göz aýla senem. Bir…

Read More..

Ajaldan Gaçan Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

AJALDAN GAÇAN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Bir samsyk bar ýaly bir agyr derdi, Süleýman patysan gasyna bardy. Sa diýdi: «Aýdyber islegin näme?» «Wah, zalym Ezraýyl mündi…

Read More..

Ahyrky Netijäni Önünden Anan Zergärin Çekim Dasyny Sorap Gelen Gonsusyna Beren Jogaby Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

AHYRKY NETIJÄNI ÖNÜNDEN ANAN ZERGÄRIN ÇEKIM DASYNY SORAP GELEN GONSUSYNA BEREN JOGABY HAKYNDA HEKAÝAT Günlerin birinde ýöräp çalaja, Zergärin ýanyna gelip bir goja, Diýdi: «Gonsy,…

Read More..

Alym Hem Gämiçi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ALYM HEM GÄMIÇI HAKYNDA HEKAÝAT Ön bir alym gämä münen badyna, Seý diýipdir ony sürýän adama: «Menin sowalyma jogap ber basym, Ylym diýlen zatdan habardarmysyn?»…

Read More..

Äpet Selleli Alym Hem Ogry Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÄPET SELLELI ALYM HEM OGRY HAKYNDA HEKAÝAT Dolduryp içini hala-huladan, Bir alym sellesin gaty ulaldan Sellesi özine juda ýarýarmys, So bolsuna medresä-de barýarmys Içi duran…

Read More..

Arkasyna Sirin Suratyny Çekdiren Kazwinli Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ARKASYNA SIRIN SURATYNY ÇEKDIREN KAZWINLI HAKYNDA HEKAÝAT Kazwin säherinde kä kisilerin Edýän islerine bir üns berin. Näme düwýär o bendeler göwnüne, Käsi arkasyna, käsi egnine…

Read More..

Är-Aýalyn Özara Gürrüninin Hekaýaty – Jelaleddin Rumy Balhi

ÄR-AÝALYN ÖZARA GÜRRÜNININ HEKAÝATY Bir aýal seý diýen çagyryp ärin: «Sen elinde itin günün görýärin. Ýasap ýörüsimiz illere gülki, Iýip-içýän zadymyz ýok bol-telki». «Sen bu…

Read More..

Bag Eýesinin Sopynyn, Alymyn We Öwladyn Agyzlaryny Alardysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BAG EÝESININ SOPYNYN, ALYMYN WE ÖWLADYN AGYZLARYNY ALARDYSY HAKYNDA HEKAÝAT Bir gün bag eýesi bagyna bardy, O ýerde üç sany del adam gördi. Olan kimdigini…

Read More..

Aýalyny Öýünde Biwepalykda Tutan Sopy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

AÝALYNY ÖÝÜNDE BIWEPALYKDA TUTAN SOPY HAKYNDA HEKAÝAT Ýatyrka aýaly oýnasy bilen, Bir sopy olaryn üstüne gelen. Gapyny kaksa-da ot alan ýaly, Eger-eger açanokmys aýaly. Bir…

Read More..

Bakylyk Daragtyny Gözlän Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BAKYLYK DARAGTYNY GÖZLÄN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Bir sahyr seý diýip ýazan dessanda: «Bakylyk daragty bar Hindistanda. Sonun miwesinden kim datsa, bilin, Ona garrama ýok, ýok…

Read More..

Basyna Giden Hassa Hem-De Onun Sagaljagyna Ynamy Ýok Tebip Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BASYNA GIDEN HASSA HEM-DE ONUN SAGALJAGYNA YNAMY ÝOK TEBIP HAKYNDA HEKAÝAT Tebibin ýanyna bir hassa geldi, Diýdi: «Bilgirligin bar kisä belli. Tutup görüp damaryndan bilegmin,…

Read More..

Bazarda Atyr Satylýan Ýerde Çasan Deri Eýleýji Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BAZARDA ATYR SATYLÝAN ÝERDE ÇASAN DERI EÝLEÝJI HAKYNDA HEKAÝAT Deri eýlemekde hünärmen bardy, Bir gün isi çykyp, bazara bardy. Hosboý ysly atyr satylýan ýerde O…

Read More..

Bir Adamyn Emirden At Dileýsi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR ADAMYN EMIRDEN AT DILEÝSI HAKYNDA HEKAÝAT Bir kes seýle diýdi emire garap: «Bir at beräýmesen, men halym harap. Özüniz bilýäniz bu uzak ýoly, Gerek…

Read More..

Bir Halyfyn Leýlä Beren Sowaly Hem Ondan Alan Jogaby Hakynda Tymsal – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR HALYFYN LEÝLÄ BEREN SOWALY HEM ONDAN ALAN JOGABY HAKYNDA TYMSAL Halyf Leýlä diýen: «Kaýsyn sen diýip, Dagda, düzde entäp ýörmegi haýp. Men-ä bakyp senin…

Read More..

Bir Hojaýynyn Öz Gullaryny Synaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR HOJAÝYNYN ÖZ GULLARYNY SYNAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Birçak bir hojaýyn bazara gelen, Iki sany arzan gul satyn alan. Hijisinem tanamanson idili, Synap görmek üçin öz…

Read More..

Bir Laçynyn Baýguslaryn Ýasaýan Harabalygyna Barsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR LAÇYNYN BAÝGUSLARYN ÝASAÝAN HARABALYGYNA BARSY HAKYNDA HEKAÝAT Algyr laçyn bir gün saý-sebäp bilen Baýguslan ýasaýan ýerine gelen. Belki, azasandyr ýitirip ýolun, Bärik öz erkine…

Read More..

Bir Obalynyn Säherlini Öýüne Myhman­çylyga Çagyryp, Aldaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR OBALYNYN SÄHERLINI ÖÝÜNE MYHMAN­ÇYLYGA ÇAGYRYP, ALDAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Säherlen birinde gadym bir zaman Bir söwdagär bardy gurply ýasaýan. Onun özgelerden üýtgesik ýeri – Aýratyn…

Read More..

Bir Oglanyn Ölen Kakasynyn Basujynda Aglaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR OGLANYN ÖLEN KAKASYNYN BASUJYNDA AGLAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Öldi bir oglanyn mährem kakasy, Ýas tutýan ýigdekçän naýynjar sesi. Zaryn sesi açyk esidilýärdi, Enreýsi hut ýürek-bagryn…

Read More..

Bir Sägirdin Hasrat Çekýän Halypasyna Öýkünisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR SÄGIRDIN HASRAT ÇEKÝÄN HALYPASYNA ÖÝKÜNISI HAKYNDA HEKAÝAT Sägirt halypanyn öýne gelende, Hasrat çekip oturanmys o bende. Gözýas dökýärmisin çekip dert-elem, Sägirdem den aglanmysyn on…

Read More..

Bir Sanyn Kanunçy Alymy Meýlise Çagy­rysy Hem Onun Serhos Bolsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR SANYN KANUNÇY ALYMY MEÝLISE ÇAGY­RYSY HEM ONUN SERHOS BOLSY HAKYNDA HEKAÝAT Myhmandan dolduryp töwerek dasyn, Bir sa meýlis guran oturanmysyn. So golaýdan geçip barýan…

Read More..

Bir Sopunyn Kerwensaraýdaky Hyzmatkäre Öz Esegine Seretmegi Tabsyrysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR SOPUNYN KERWENSARAÝDAKY HYZMATKÄRE ÖZ ESEGINE SERETMEGI TABSYRYSY HAKYNDA HEKAÝAT Alys ýoldan ýadap, gijigip gelen Sopy bir saraýda düslärmen bolan. Ol bir hyzmatkärin ýanyna baryp,…

Read More..

Bir Tesnänin Akar Suwa Beýik Diwardan Kerpiç Zynysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR TESNÄNIN AKAR SUWA BEÝIK DIWARDAN KERPIÇ ZYNYSY HAKYNDA HEKAÝAT Akyp ýatyr düzden dury suwly ýap, Kenarynda bir diwar dur selenläp. Çykyp on üstüne –…

Read More..

Çybynyn Süleýman Patysadan Kömek Soraýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÇYBYNYN SÜLEÝMAN PATYSADAN KÖMEK SORAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Süleýman sa garry hem taýsyz dana, Bellidi paýhasy haýwan, ynsana. Bir gün on ýanyna bir çybyn geldi, Diýdi:…

Read More..

Dag Goçy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

DAG GOÇY HAKYNDA HEKAÝAT Bolýar dag goçunda su hili endik, Saýlap gaýalaryn nirde belendin. Aga-ýana gezer, hüsgärdir, sakdyr, Özün dasda tutar gaplandan, okdan. Her öneten…

Read More..