Baba Bulleh Shah – A Brief Biography

Baba Bulleh Shah – A Brief Biography Undoubtedly, Hazrat Baba Bulleh Shah is the “King of Sufi poetry”. A humanist, Sufi poet, philosopher, teacher, rebel,…

Read More..

عبدالله موفق اسیر

Read More..

Legacy of the Great Poet: Development of Spirituality and Culture

In literary sources, human spirituality is defined as the striving of people for the heights of culture and the improvement of their creative abilities. Accordingly,…

Read More..

Jelaleddin Mohammad Rumy Balhi Biyografi

Jelaleddin Mohammad Rumy Balhi Biyografi Bütin ömri hem döredijiligi ynsansöýüjiligin belent ideýala­ryna ýugrulan Jelaleddin Rumynyn dünýäden öteli bäri ýedi ýüz ýyldanam köp wagt geçdi. Sunça…

Read More..

Ýatyrka Agzyndan Ýylan Giren Adamy Emirin Ýenjisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝATYRKA AGZYNDAN ÝYLAN GIREN ADAMY EMIRIN ÝENJISI HAKYNDA HEKAÝAT Atly barýan emir günlen birinde Seretse, bir kisi bagyn düýbünde Hor çekip ýatyrmys, agzam açykmys, Bir…

Read More..

Ýangyn – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝANGYN Omaryn halyflyk eden döwründe Ýangyn tutasypdyr illen birinde. Ony hiç söndürip bolmaýarmysyn, Ot bar zady gowrup-ýalmaýarmysyn. Ýangyn haýbat berip gyzyl diline, Gabsapdyr bar zady…

Read More..

Ýaryna Garasan Ýigit Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝARYNA GARASAN ÝIGIT HAKYNDA HEKAÝAT Aýtjak hekaýatym-gadym bir çakda, Çyndan yska düsen bir ýigit hakda. Ýigit näçe örtense-de, ol gyzyn Köp wagt çekmeli bolupdyr näzin….

Read More..

Ýolda Köp Büdreýän Gatyryn Düýe Ýanynda Zeýrenisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝOLDA KÖP BÜDREÝÄN GATYRYN DÜÝE ÝANYNDA ZEÝRENISI HAKYNDA HEKAÝAT Bir Gatyr zeýrendi ýanynda Düýän: «Ýola çyksam häli-sindi büdreýän. Ýöremäm hyllalla islendik ýolda, Garaz, bolup ýörsüm…

Read More..

Ýol Ugrunda Tikenli Ösümlik Eken Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÝOL UGRUNDA TIKENLI ÖSÜMLIK EKEN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Bir ugursyz kisi atam döwründe Nahal oturdypdyr ýolun ugrunda. Ýaramaz zatmysyn onun ekeni, Adamlara gün bermändir tikeni….

Read More..

Adamlaryn Mejnuny Leýliden Sowasdyrjak Boluslary Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ADAMLARYN MEJNUNY LEÝLIDEN SOWASDYRJAK BOLUSLARY HAKYNDA HEKAÝAT Adamlar Mejnuna diýenler seýle: «Töwerek-dasyna nazarny aýla. Leýli diýip, çekip ýörmän dert-elem, Basga gyzlara-da göz aýla senem. Bir…

Read More..

Ajaldan Gaçan Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

AJALDAN GAÇAN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Bir samsyk bar ýaly bir agyr derdi, Süleýman patysan gasyna bardy. Sa diýdi: «Aýdyber islegin näme?» «Wah, zalym Ezraýyl mündi…

Read More..

Ahyrky Netijäni Önünden Anan Zergärin Çekim Dasyny Sorap Gelen Gonsusyna Beren Jogaby Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

AHYRKY NETIJÄNI ÖNÜNDEN ANAN ZERGÄRIN ÇEKIM DASYNY SORAP GELEN GONSUSYNA BEREN JOGABY HAKYNDA HEKAÝAT Günlerin birinde ýöräp çalaja, Zergärin ýanyna gelip bir goja, Diýdi: «Gonsy,…

Read More..

Alym Hem Gämiçi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ALYM HEM GÄMIÇI HAKYNDA HEKAÝAT Ön bir alym gämä münen badyna, Seý diýipdir ony sürýän adama: «Menin sowalyma jogap ber basym, Ylym diýlen zatdan habardarmysyn?»…

Read More..

Äpet Selleli Alym Hem Ogry Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÄPET SELLELI ALYM HEM OGRY HAKYNDA HEKAÝAT Dolduryp içini hala-huladan, Bir alym sellesin gaty ulaldan Sellesi özine juda ýarýarmys, So bolsuna medresä-de barýarmys Içi duran…

Read More..

Arkasyna Sirin Suratyny Çekdiren Kazwinli Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ARKASYNA SIRIN SURATYNY ÇEKDIREN KAZWINLI HAKYNDA HEKAÝAT Kazwin säherinde kä kisilerin Edýän islerine bir üns berin. Näme düwýär o bendeler göwnüne, Käsi arkasyna, käsi egnine…

Read More..

Är-Aýalyn Özara Gürrüninin Hekaýaty – Jelaleddin Rumy Balhi

ÄR-AÝALYN ÖZARA GÜRRÜNININ HEKAÝATY Bir aýal seý diýen çagyryp ärin: «Sen elinde itin günün görýärin. Ýasap ýörüsimiz illere gülki, Iýip-içýän zadymyz ýok bol-telki». «Sen bu…

Read More..

Bag Eýesinin Sopynyn, Alymyn We Öwladyn Agyzlaryny Alardysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BAG EÝESININ SOPYNYN, ALYMYN WE ÖWLADYN AGYZLARYNY ALARDYSY HAKYNDA HEKAÝAT Bir gün bag eýesi bagyna bardy, O ýerde üç sany del adam gördi. Olan kimdigini…

Read More..

Aýalyny Öýünde Biwepalykda Tutan Sopy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

AÝALYNY ÖÝÜNDE BIWEPALYKDA TUTAN SOPY HAKYNDA HEKAÝAT Ýatyrka aýaly oýnasy bilen, Bir sopy olaryn üstüne gelen. Gapyny kaksa-da ot alan ýaly, Eger-eger açanokmys aýaly. Bir…

Read More..

Bakylyk Daragtyny Gözlän Adam Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BAKYLYK DARAGTYNY GÖZLÄN ADAM HAKYNDA HEKAÝAT Bir sahyr seý diýip ýazan dessanda: «Bakylyk daragty bar Hindistanda. Sonun miwesinden kim datsa, bilin, Ona garrama ýok, ýok…

Read More..

Basyna Giden Hassa Hem-De Onun Sagaljagyna Ynamy Ýok Tebip Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BASYNA GIDEN HASSA HEM-DE ONUN SAGALJAGYNA YNAMY ÝOK TEBIP HAKYNDA HEKAÝAT Tebibin ýanyna bir hassa geldi, Diýdi: «Bilgirligin bar kisä belli. Tutup görüp damaryndan bilegmin,…

Read More..

Bazarda Atyr Satylýan Ýerde Çasan Deri Eýleýji Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BAZARDA ATYR SATYLÝAN ÝERDE ÇASAN DERI EÝLEÝJI HAKYNDA HEKAÝAT Deri eýlemekde hünärmen bardy, Bir gün isi çykyp, bazara bardy. Hosboý ysly atyr satylýan ýerde O…

Read More..

Bir Adamyn Emirden At Dileýsi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR ADAMYN EMIRDEN AT DILEÝSI HAKYNDA HEKAÝAT Bir kes seýle diýdi emire garap: «Bir at beräýmesen, men halym harap. Özüniz bilýäniz bu uzak ýoly, Gerek…

Read More..

Bir Halyfyn Leýlä Beren Sowaly Hem Ondan Alan Jogaby Hakynda Tymsal – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR HALYFYN LEÝLÄ BEREN SOWALY HEM ONDAN ALAN JOGABY HAKYNDA TYMSAL Halyf Leýlä diýen: «Kaýsyn sen diýip, Dagda, düzde entäp ýörmegi haýp. Men-ä bakyp senin…

Read More..

Bir Hojaýynyn Öz Gullaryny Synaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR HOJAÝYNYN ÖZ GULLARYNY SYNAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Birçak bir hojaýyn bazara gelen, Iki sany arzan gul satyn alan. Hijisinem tanamanson idili, Synap görmek üçin öz…

Read More..

Bir Laçynyn Baýguslaryn Ýasaýan Harabalygyna Barsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR LAÇYNYN BAÝGUSLARYN ÝASAÝAN HARABALYGYNA BARSY HAKYNDA HEKAÝAT Algyr laçyn bir gün saý-sebäp bilen Baýguslan ýasaýan ýerine gelen. Belki, azasandyr ýitirip ýolun, Bärik öz erkine…

Read More..

Bir Obalynyn Säherlini Öýüne Myhman­çylyga Çagyryp, Aldaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR OBALYNYN SÄHERLINI ÖÝÜNE MYHMAN­ÇYLYGA ÇAGYRYP, ALDAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Säherlen birinde gadym bir zaman Bir söwdagär bardy gurply ýasaýan. Onun özgelerden üýtgesik ýeri – Aýratyn…

Read More..

Bir Oglanyn Ölen Kakasynyn Basujynda Aglaýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR OGLANYN ÖLEN KAKASYNYN BASUJYNDA AGLAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Öldi bir oglanyn mährem kakasy, Ýas tutýan ýigdekçän naýynjar sesi. Zaryn sesi açyk esidilýärdi, Enreýsi hut ýürek-bagryn…

Read More..

Bir Sägirdin Hasrat Çekýän Halypasyna Öýkünisi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR SÄGIRDIN HASRAT ÇEKÝÄN HALYPASYNA ÖÝKÜNISI HAKYNDA HEKAÝAT Sägirt halypanyn öýne gelende, Hasrat çekip oturanmys o bende. Gözýas dökýärmisin çekip dert-elem, Sägirdem den aglanmysyn on…

Read More..

Bir Sanyn Kanunçy Alymy Meýlise Çagy­rysy Hem Onun Serhos Bolsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR SANYN KANUNÇY ALYMY MEÝLISE ÇAGY­RYSY HEM ONUN SERHOS BOLSY HAKYNDA HEKAÝAT Myhmandan dolduryp töwerek dasyn, Bir sa meýlis guran oturanmysyn. So golaýdan geçip barýan…

Read More..

Bir Sopunyn Kerwensaraýdaky Hyzmatkäre Öz Esegine Seretmegi Tabsyrysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR SOPUNYN KERWENSARAÝDAKY HYZMATKÄRE ÖZ ESEGINE SERETMEGI TABSYRYSY HAKYNDA HEKAÝAT Alys ýoldan ýadap, gijigip gelen Sopy bir saraýda düslärmen bolan. Ol bir hyzmatkärin ýanyna baryp,…

Read More..

Bir Tesnänin Akar Suwa Beýik Diwardan Kerpiç Zynysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

BIR TESNÄNIN AKAR SUWA BEÝIK DIWARDAN KERPIÇ ZYNYSY HAKYNDA HEKAÝAT Akyp ýatyr düzden dury suwly ýap, Kenarynda bir diwar dur selenläp. Çykyp on üstüne –…

Read More..

Çybynyn Süleýman Patysadan Kömek Soraýsy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ÇYBYNYN SÜLEÝMAN PATYSADAN KÖMEK SORAÝSY HAKYNDA HEKAÝAT Süleýman sa garry hem taýsyz dana, Bellidi paýhasy haýwan, ynsana. Bir gün on ýanyna bir çybyn geldi, Diýdi:…

Read More..

Dag Goçy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

DAG GOÇY HAKYNDA HEKAÝAT Bolýar dag goçunda su hili endik, Saýlap gaýalaryn nirde belendin. Aga-ýana gezer, hüsgärdir, sakdyr, Özün dasda tutar gaplandan, okdan. Her öneten…

Read More..

Daýhan Hem Sir Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

DAÝHAN HEM SIR HAKYNDA HEKAÝAT Gijänin bir wagty agyla girip, Daýhanyn Sygryny parçalan Sirin. Endam-jany gowsap, uky bürüpdir, Garny doýan ýerde ýatyberipdir. «Sygrymdan bir habar…

Read More..

Dört Adamyn Biri-Birine Düsünmän Eden Dawasynyn Hekaýaty – Jelaleddin Rumy Balhi

DÖRT ADAMYN BIRI-BIRINE DÜSÜNMÄN EDEN DAWASYNYN HEKAÝATY Bir türk, bir pars, arap hem-de ýunanly Bir dirhem pul üçin azara galdy. Dördüsine berlen sol ýeke dirhem…

Read More..

Daragt Hem Miweler Hakynda Tymsal – Jelaleddin Rumy Balhi

DARAGT HEM MIWELER HAKYNDA TYMSAL Äpet bir daragta ogsasa dünýä, Adamlaram miwä menzes görünýä. Gök miwe sahada asyl-asylka, Howp bardygny duýanoklar asyl-ha. Hal atyp baslanda…

Read More..

Donan Ýylany Ölüdir Öýdüp, – Jelaleddin Rumy Balhi

DONAN ÝYLANY ÖLÜDIR ÖÝDÜP, BAGDADA ELTEN MARGIR HAKYNDA HEKAÝAT Men bu hekaýaty ençe ýyl ozal Esidipdim. Dinläp, senem many al. Margir – ýagny, ýylan tutýan…

Read More..

Dükançy Hem Onun Hosboý Ysly Ýagy Döken Totugusy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

DÜKANÇY HEM ONUN HOSBOÝ YSLY ÝAGY DÖKEN TOTUGUSY HAKYNDA HEKAÝAT Ir döwürde bir dükançy barmysyn, Mydam totugusyn magtaýarmysyn. Iýenini haklaýanam solmusyn, Dükanyny saklaýanam solmusyn. Geläýse…

Read More..

Düýänin, Goýunyn Hem Öküzin Jedeli – Jelaleddin Rumy Balhi

DÜÝÄNIN, GOÝUNYN HEM ÖKÜZIN JEDELI Görüp ýolda ýatan bir bogdak oty, Düýe, Goýun, Öküz begenen gaty. Biraz oýa batyp, seslenen Goýun: «Bölüssek, hijimiz bilmeris doýup….

Read More..

Emir Hem Onun Sonkur Atly Guly Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

EMIR HEM ONUN SONKUR ATLY GULY HAKYNDA HEKAÝAT Bir emir ýönelip hammama sary, Guluna gygyrdy: «Hany gel bäri! Sen ýaly gulumyn bardygna sat men, Legendir…

Read More..

Düýe Ogurlan Syçan Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

DÜÝE OGURLAN SYÇAN HAKYNDA HEKAÝAT Bir Syçanyn disläp Düýän owsaryn, Yzyna düsürip barsyny görün. Özünden göwni hos, aýdymjyk aýdyp, Barýar ol dag ýaly Düýäni idip….

Read More..

Erbetlerin Sanyna Doga Okaýan Molla Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ERBETLERIN SANYNA DOGA OKAÝAN MOLLA HAKYNDA HEKAÝAT Gadym bir zamanda mollalan biri: «Ýaramaz gylykly adamlan bary Aýalbaz, ogrular, talançy, kezzap… Bu pany jahanda çekmesin azap….

Read More..

Esek Hem Gürmek Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ESEK HEM GÜRMEK HAKYNDA HEKAÝAT Seýle hekaýat bar: günlen bir güni Kyn ýagdaýa düsdi esek görgüli. Guýrugnyn astyna gürmek ýapysdy, Seýdibem, biçärän mazasy gaçdy. Esek…

Read More..

Garynlaryny Doýurmak Üçin Sopularyn Öz Ýoldaslarynyn Esegini Satyslary Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GARYNLARYNY DOÝURMAK ÜÇIN SOPULARYN ÖZ ÝOLDASLARYNYN ESEGINI SATYSLARY HAKYNDA HEKAÝAT Sen bu hekaýaty sakla gursakda, Ol köre-körlügin zyýany hakda. Bir dili senaly Hudaýhon sopy Düsledi…

Read More..

Gaýnag Suwly Gazana Düsen Nohutlar Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GAÝNAG SUWLY GAZANA DÜSEN NOHUTLAR HAKYNDA HEKAÝAT Dana kisin aýdýan hekaýatyndan, Many al ýas ýigit, towakgam senden. Pikir eýle aklyn bolsa özünde, Nohut bary gaýnap…

Read More..

Gullar, Lukman Atly Gul Hem Olaryn Hojaýyny Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GULLAR, LUKMAN ATLY GUL HEM OLARYN HOJAÝYNY HAKYNDA HEKAÝAT Birçak Lukman diýilýän bir gul barmys, Isi sowuk-sala berjaý kylýarmys. Birhili äwmezek, haýal-ýagalmys, Ýoldaslary on basyna…

Read More..

Haýry Sere Öwürýän Hökümdar Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HAÝRY SERE ÖWÜRÝÄN HÖKÜMDAR HAKYNDA HEKAÝAT Hökümdar bir gezek metjide sary Ugranda, ýaragly sakçylan bary Gyran-jyran edip adam baryny, Köpün ýenjip, öldürip käbirini, Nähak gana…

Read More..

Gündiz Eli Semli Adam Gözleýän Hristian Ruhanysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GÜNDIZ ELI SEMLI ADAM GÖZLEÝÄN HRISTIAN RUHANYSY HAKYNDA HEKAÝAT Bir garry ruhany elinde semi Aýlanyp ýörenmis gündizin güni. Bir kisi soranda munun sebäbin, Ol seý…

Read More..

Gurbagadyr Alakanyn Söýgüsi Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

GURBAGADYR ALAKANYN SÖÝGÜSI HAKYNDA HEKAÝAT Ýasaýys sertleri aýry bolsa-da, Bir-birne bütinleý saýry bolsa-da, Gurbaga dostlasyp Alaka bilen, Gursady bir-birin alada bilen. Biri gury ýerde, biri…

Read More..

Harmandan Ýekeje Däne Alyp Gaýdan Garynja Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HARMANDAN ÝEKEJE DÄNE ALYP GAÝDAN GARYNJA HAKYNDA HEKAÝAT Ogurlap harmandan ýekeje däne, Bir garynja bolýar ýola rowana. Harmanda ummasyz däne barmysyn, Ýöne ol basgasyn görmeýärmisin….

Read More..

Gus, Gurçuk Hem Pisik Hakynda Tymsal – Jelaleddin Rumy Balhi

GUS, GURÇUK HEM PISIK HAKYNDA TYMSAL Bir tymsalyn aýdaýyn men durmusyn: Ýer dörüp, bir gurçuk tapynan gusun Özünden göwni hos, keýpi çag boldy, Gurçuk onun…

Read More..

Hindistana Giden Söwdagär Hem Totunyn Ona Sargydy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HINDISTANA GIDEN SÖWDAGÄR HEM TOTUNYN ONA SARGYDY HAKYNDA HEKAÝAT Täjirin akylly Totusy bardy, Sonun üçin ony il sylaýardy. Bir gün Hindistana gidermen bolup, Dogan-gardaslarny ýadyna…

Read More..

Hökümdar Hem Halypa Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HÖKÜMDAR HEM HALYPA HAKYNDA HEKAÝAT Ýurdun hökümdary günlen bir güni Öz halypasyndan soranmys suny: «Kemin bolsa iýmek-geýmek babatda, Mana duýduraýgyn ýagdaýyn hakda. Halypa seý diýen:…

Read More..

Hor Düsen Esek Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HOR DÜSEN ESEK HAKYNDA HEKAÝAT Bir suw çekýän bendän esegi barmys, Gije-gündiz agyr isde haýdarmys. Görýän güni ejirlimis, agyrmys, Suw çekmekden ýana gersi ýagyrmys. Näçe…

Read More..

Hosniýetli Aýy Bilen Dostlasan Samsyk Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HOSNIÝETLI AÝY BILEN DOSTLASAN SAMSYK HAKYNDA HEKAÝAT Bir gün Aýy ýylan bilen garpysyp, Egbarlan mahaly ysgyndan düsüp, Ona kömek berip edenli adam, Halas etdi dogry…

Read More..

Howdandaky Üç Balygyn Basdan Geçirenleri Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

HOWDANDAKY ÜÇ BALYGYN BASDAN GEÇIRENLERI HAKYNDA HEKAÝAT Ýurtlaryn birinde bir howdan bardy, Ol ýerde üç balyk erkin ýasardy. Birisi akylly, biri samsygrak, Üçünjisi akyl-paýhasdan yrak….

Read More..

Iki Halta Ýük Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

IKI HALTA ÝÜK HAKYNDA HEKAÝAT Atyp düýesine iki halta ýük, Bir sähraýy arap barýar ýol söküp. Çykan ýaly çökermegin kastyna, Özi-de münüpdir ýükün üstüne. Bir…

Read More..

Itin Ýatak Salnysy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

ITIN ÝATAK SALNYSY HAKYNDA HEKAÝAT It diýilýän jandar golaý gelip gys, Sepeläp baslanda gar bilen ýagys, Aç-hor synsyrasyp, zat düsmän garna, Hamlary ýemlesip gapyrgalarna, Inýänçä…

Read More..

Iýermen Aýal Hem Onun Äri Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

IÝERMEN AÝAL HEM ONUN ÄRI HAKYNDA HEKAÝAT Bir bendän iýermen aýaly barmys, Seýle açgözmüsin, hiç doýmaýarmys. Öe haýsy bir zat getirse äri, Gizläp iýmekligin tapýarmys…

Read More..

Kerwen Talanandan Son Gygyrýan Sakçy Hakynda Hekaýat – Jelaleddin Rumy Balhi

KERWEN TALANANDAN SON GYGYRÝAN SAKÇY HAKYNDA HEKAÝAT Kerweni goramak tabsyrlan sakçy Bir gije düslegde hor çekip ýatdy. Ona derek uklamandy ogrular, Kerwenin bar ýükün talady…

Read More..