بسکه داریم درین باغ‌کدورت بیدل – ابوالمعانی بیدل

بسکه داریم درین باغ‌کدورت بیدل لاله‌سان آینه زنگارنشین در بر ماست

Read More..

بس‌که کاهیده‌ام از درد تمنا بیدل – ابوالمعانی بیدل

بس‌که کاهیده‌ام از درد تمنا بیدل موی دارد به نظر هرکه مرا می‌بیند

Read More..

بسکه مخمورگرفتاری‌ست بیدل صید من – ابوالمعانی بیدل

بسکه مخمورگرفتاری‌ست بیدل صید من جوش ساغر می‌شمارد حلقه‌های دام را

Read More..

بسکه مردم دامن احسان ز هم واچیده‌اند – ابوالمعانی بیدل

بسکه مردم دامن احسان ز هم واچیده‌اند بیدل از خسّت ‌کسی ‌را سایهٔ دیوار نیست

Read More..

بسمل آن طایرم بیدل‌که درگلزار شوق – ابوالمعانی بیدل

بسمل آن طایرم بیدل‌که درگلزار شوق چون شرار ازگرمی پرواز بیتابانه سوخت

Read More..

بسی پیچید بیدل ناله‌ات بر دامن شبها – ابوالمعانی بیدل

بسی پیچید بیدل ناله‌ات بر دامن شبها کنون وقت است اگر این رشته درپای سحر پیچی

Read More..

بقدر هر نفس از خود تهی باید شدن بید‌ل – ابوالمعانی بیدل

بقدر هر نفس از خود تهی باید شدن بید‌ل کسی نگذشت بی ‌این ‌کشتی از دریای بگذشتن

Read More..

بقدر بیخودی دارم شکار عافیت بیدل – ابوالمعانی بیدل

بقدر بیخودی دارم شکار عافیت بیدل چو آه شمع یکسر رنگ می‌باشد پر تیرم

Read More..

بگذر از فکر خرد بیدل‌که در بزم وصال – ابوالمعانی بیدل

بگذر از فکر خرد بیدل‌که در بزم وصال گردش آن چشم میگون آفت هشیاری است

Read More..

بلبل ما بیخبر بر شعلهٔ آواز سوخت – ابوالمعانی بیدل

بلبل ما بیخبر بر شعلهٔ آواز سوخت بیدل اینجا داشت از رنگ آتش هموارگل

Read More..

بلندست آنقدرها آشیان عجز ما بیدل – ابوالمعانی بیدل

بلندست آنقدرها آشیان عجز ما بیدل که بی‌سعی شکست بال و پر نتوان رسید اینجا

Read More..

بنایم را نم اشکی به غارت می‌برد بید‌ل – ابوالمعانی بیدل

بنایم را نم اشکی به غارت می‌برد بید‌ل به‌کشتی حبابم می‌کند یک قطره توفانی

Read More..

بنشین بیدل از حیا پس زانوی خامشی – ابوالمعانی بیدل

بنشین بیدل از حیا پس زانوی خامشی نفسی چند حرص را ز طلب بی‌نیاز کن

Read More..

به آفت سخت نزدیکند نازک طینتان بیدل – ابوالمعانی بیدل

به آفت سخت نزدیکند نازک طینتان بیدل بود با سنگ و آتش الفت دیرینهٔ مینا

Read More..

به آزادی پری می‌زد نفس در باغ ما بیدل – ابوالمعانی بیدل

به آزادی پری می‌زد نفس در باغ ما بیدل تخیل‌ گشت زندانش توهُم‌ کرد محبوسش

Read More..

به احوال من بیدل ‌کسی دیگر چه پردازد – ابوالمعانی بیدل

به احوال من بیدل ‌کسی دیگر چه پردازد ز بس بیحاصلم از خاطر خود هم فراموشم

Read More..

به افسون بقا عمریست آفت می‌کشم بیدل – ابوالمعانی بیدل

به افسون بقا عمریست آفت می‌کشم بیدل ازین جوی ندامت خورده‌ام آبی‌ که خون ‌گردد

Read More..

به افسون دم پیری املها محو شد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به افسون دم پیری املها محو شد بیدل چو میدان‌کمان کز بوسهٔ زهگیر فرساید

Read More..

به امیدی‌که مهر طلعتش‌کی جلوه فرماید – ابوالمعانی بیدل

به امیدی‌که مهر طلعتش‌کی جلوه فرماید چو بیدل منتظر هر شب به چشم خونفشان انجم

Read More..

به این تسلیم بار نیک و بد تا کی کشم بیدل – ابوالمعانی بیدل

به این تسلیم بار نیک و بد تا کی کشم بیدل سیه‌گردید همچون شانه دوش من ز حمالی

Read More..

به انداز خرام او مباد از خودروی بیدل – ابوالمعانی بیدل

به انداز خرام او مباد از خودروی بیدل که ترسم‌ گردش رنگت عنان ناز درپیچد

Read More..

به انداز خرامش‌ کبک اگر دوزد نظر بیدل – ابوالمعانی بیدل

به انداز خرامش‌ کبک اگر دوزد نظر بیدل خجالت در غبار نقش پایش بال و پر ریزد

Read More..

به این بی‌مطلبی احرام خواهش بسته‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

به این بی‌مطلبی احرام خواهش بسته‌ام بیدل که آگه نیست سایل هم ز افسون تقاضایش

Read More..

به این سستی‌ که می‌بینم ز بخت نارسا بیدل – ابوالمعانی بیدل

به این سستی‌ که می‌بینم ز بخت نارسا بیدل کشد نقاش مشکل هم به دامان تو دست من

Read More..

به این عجزی‌ که در بنیاد طاقت دیده‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

به این عجزی‌ که در بنیاد طاقت دیده‌ام بیدل مگر کوهی شوم تا ناله پردازم من محزون

Read More..

به این عجزی‌که می‌بینم شکوه جراتت بیدل – ابوالمعانی بیدل

به این عجزی‌که می‌بینم شکوه جراتت بیدل اگر مژگان توانی واکنی فتح دو صف دارد

Read More..

به این هستی ز اسباب دگر تهمت مکش بیدل – ابوالمعانی بیدل

به این هستی ز اسباب دگر تهمت مکش بیدل نفس‌کم‌نیست آن‌باری‌که بر دوش حباب افتد

Read More..

به این وضعی که می‌ریزم عرق در دشت و در بیدل – ابوالمعانی بیدل

به این وضعی که می‌ریزم عرق در دشت و در بیدل غبار خودسری کاش اندکی نمناک می‌کردم

Read More..

به این یکنفس عمرموهوم بیدل – ابوالمعانی بیدل

به این یکنفس عمرموهوم بیدل فنا تهمت شخص باقیستم من

Read More..

به پاس راز محبت ‌گداخت طاقت بیدل – ابوالمعانی بیدل

به پاس راز محبت ‌گداخت طاقت بیدل که تا سر مژه جنبد جگر به دامنش افتد

Read More..

به این‌گرانی دل بیدل از من مأیوس – ابوالمعانی بیدل

به این‌گرانی دل بیدل از من مأیوس صدا اگر همه گردد بلندکهسار است

Read More..

به بزم وصل از شوق فضول ایمن نی‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

به بزم وصل از شوق فضول ایمن نی‌ام بیدل مبادابرام‌، تمهید تغافل گردد ایما را

Read More..

به بی‌ارامی است آسایش ذوق طلب بیدل – ابوالمعانی بیدل

به بی‌ارامی است آسایش ذوق طلب بیدل خوش‌آن رهروکه‌خار پای خود فهمید منزل را

Read More..

به پستی اعتبار بیدل ‌عبث فسردی و خاک گشتی – ابوالمعانی بیدل

به پستی اعتبار بیدل ‌عبث فسردی و خاک گشتی نمی‌ توان‌ کرد بیش از اینها زمینی و آسمان حادث

Read More..

به پناه زخم محبتی‌، من بیدل ایمنم از تعب – ابوالمعانی بیدل

به پناه زخم محبتی‌، من بیدل ایمنم از تعب که دوباره زحمت جانکنی به نگین‌کنده نمی‌رسد

Read More..

به پستی نیز معراجی است‌گر آزاده‌ای بیدل – ابوالمعانی بیدل

به پستی نیز معراجی است‌گر آزاده‌ای بیدل صدای آب شو ساز ترقی‌کن تنزل را

Read More..

به تیغ قطع نشد انتظار ما بیدل – ابوالمعانی بیدل

به تیغ قطع نشد انتظار ما بیدل هنوز نامه سیاه است چشم قربانی

Read More..

به پیری‌گشت بیدل طرزانشای تو شیرینتر – ابوالمعانی بیدل

به پیری‌گشت بیدل طرزانشای تو شیرینتر ندانم اینقدر لعل‌که قند آمیخت با شیرت

Read More..

به جام خندهٔ‌گل مست عشرتی بیدل – ابوالمعانی بیدل

به جام خندهٔ‌گل مست عشرتی بیدل نرفته‌ای به خیال تبسم لب‌گور

Read More..

به پیش جلوهٔ طاقت‌گداز او بیدل – ابوالمعانی بیدل

به پیش جلوهٔ طاقت‌گداز او بیدل گزید جوهر آیینه پشت دست ادب

Read More..

به پیش سرو قدی خاک راه شد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به پیش سرو قدی خاک راه شد بیدل بلند همتی ماببین‌وپستی ما

Read More..

به تأمل خیالت جگرم گداخت بیدل – ابوالمعانی بیدل

به تأمل خیالت جگرم گداخت بیدل که تو تا به خود رسیدن به چها رسیده باشی

Read More..

به جزتسلیم‌، ساز جرأت دیگر نمی‌بینم – ابوالمعانی بیدل

به جزتسلیم‌، ساز جرأت دیگر نمی‌بینم خمیدن می‌کشد بیدل کمان ناتوانان را

Read More..

به جایی می‌رسی بیدل مباش از جستجو غافل – ابوالمعانی بیدل

به جایی می‌رسی بیدل مباش از جستجو غافل دری ازآشیان تا وا شود یک چند پروازی

Read More..

به جرم سرکشیدن شعلهٔ من داغ شد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به جرم سرکشیدن شعلهٔ من داغ شد بیدل کمندی بر سماک انداختم صید سمک کردم

Read More..

به جلوهٔ تو ندانم چسان رسم بیدل – ابوالمعانی بیدل

به جلوهٔ تو ندانم چسان رسم بیدل به خود نمی‌رسم از بسکه نارساست نگاهم

Read More..

به جهان شهرت علم و فن اگر این‌ بود اثر سخن – ابوالمعانی بیدل

به جهان شهرت علم و فن اگر این‌ بود اثر سخن نرسد خروش قیامتی به صریر خامهٔ بیدلت

Read More..

به جهد مسند عزت نمی‌شود حاصل‌ – ابوالمعانی بیدل

به جهد مسند عزت نمی‌شود حاصل‌ نمی‌توان به فلک بیدل از دویدن رفت

Read More..

به جود و مهر، عطای سپهرکار ندارم – ابوالمعانی بیدل

به جود و مهر، عطای سپهرکار ندارم کریم مطلق من او،‌گدای بیدل او من

Read More..

به چار سوی تامل نیافتم بیدل – ابوالمعانی بیدل

به چار سوی تامل نیافتم بیدل ترازویی ‌که ‌گرانتر ز دل بود سنگش

Read More..

به چشم امتیازم اینقدر معلوم شد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به چشم امتیازم اینقدر معلوم شد بیدل که در دست ضعیفیها ز جسم لاغر انگشتم

Read More..

به چشم کم منگر بیدل ستمزده را – ابوالمعانی بیدل

به چشم کم منگر بیدل ستمزده را که آبروی محبت به دیدهٔ نم اوست

Read More..

به چشمم توتیا مفروش بیدل – ابوالمعانی بیدل

به چشمم توتیا مفروش بیدل که من با خاک پایی کار دارم

Read More..

به چندین سعی پی بردم‌ که از خود رفته‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

به چندین سعی پی بردم‌ که از خود رفته‌ام بیدل رساند این شمع را با نقش پای خویش شبگیرش

Read More..

به چندین داغ آهی از دل ما سر نزد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به چندین داغ آهی از دل ما سر نزد بیدل چراغ لالهٔ ما نیست تهمت قابل دودی

Read More..

به چندین ناله یکدل محرم رازم نشد بیدل – ابوالمعانی بیدل

به چندین ناله یکدل محرم رازم نشد بیدل خوشا آهی‌ که از آیینه هم بردند تاثیرش

Read More..

به چنین بضاعت شعله زن من بیدل و غم سوختن – ابوالمعانی بیدل

به چنین بضاعت شعله زن من بیدل و غم سوختن که چو شمع در بر انجمن شرر است اگر گهر افکنم

Read More..

به چه امید کنم خواهش وصلش بیدل – ابوالمعانی بیدل

به چه امید کنم خواهش وصلش بیدل من ‌که آغوش وداع خودم از قامت خم

Read More..

به چه ناز سجده اداکند، به در تو بیدل هیچکس – ابوالمعانی بیدل

به چه ناز سجده اداکند، به در تو بیدل هیچکس که به نقش پا برد التجا و خطی نیاز جبین‌ کند

Read More..

به حرف لب مگشا تا توانی ای بیدل – ابوالمعانی بیدل

به حرف لب مگشا تا توانی ای بیدل که آبروی نفس چون حباب می‌ریزد

Read More..