بال وپر برهم زدن بیدل‌کف‌افسوس بود – ابوالمعانی بیدل

بال وپر برهم زدن بیدل‌کف‌افسوس بود خاک نومیدی به فرق سعی‌های نارسا

Read More..

بال قمری این زمان بیدل غبار سرو نیست – ابوالمعانی بیدل

بال قمری این زمان بیدل غبار سرو نیست گردوحشت پیش ازین هم هرکه بود آزاد داشت

Read More..

ببینم تا کجاها می‌برد فکر خودم بیدل – ابوالمعانی بیدل

ببینم تا کجاها می‌برد فکر خودم بیدل به رنگ شمع امشب در گریبان کنده‌ام چاهی

Read More..

بایدبه نور آفتاب از سایه نتوان یافت آثاری – ابوالمعانی بیدل

بایدبه نور آفتاب از سایه نتوان یافت آثاری هوس مفروش بیدل محو دیدار اینچنین باید

Read More..

‌ببدل سوال چشم بتان را طرف مشو – ابوالمعانی بیدل

‌ببدل سوال چشم بتان را طرف مشو یعنی که سرمه ناشده باید جواب داد

Read More..

بپدل از ساده ‌دلی آینه لبریز صفاست – ابوالمعانی بیدل

بپدل از ساده ‌دلی آینه لبریز صفاست آب این چشمه ز موج نظر پاک خود است

Read More..

بپدل اسباب جهان را حسرتت مشاطه است – ابوالمعانی بیدل

بپدل اسباب جهان را حسرتت مشاطه است زشتی هر چیز را نایافتن زیبا کند

Read More..

بجوشم و به در ایم ازبن هوسکده بیدل – ابوالمعانی بیدل

بجوشم و به در ایم ازبن هوسکده بیدل به جوش خم چقدر خامی شراب‌ گزینم

Read More..

بپدل ته‌گردون به غبار تک و پو رفت – ابوالمعانی بیدل

بپدل ته‌گردون به غبار تک و پو رفت چون دانه به غربال‌، سر دربه‌دری چند

Read More..

بجز غبار ندارد تپیدن نفست – ابوالمعانی بیدل

بجز غبار ندارد تپیدن نفست ز تار سوخته بیدل صدا چه می‌جویی

Read More..

بحر از ایجاد حباب آیینه‌دار وهم کیست – ابوالمعانی بیدل

بحر از ایجاد حباب آیینه‌دار وهم کیست بیدل ما مشکلی در پیش دارد حل ‌کنید

Read More..

بحر در آغوش و موج ما همان محوکنار – ابوالمعانی بیدل

بحر در آغوش و موج ما همان محوکنار کارها با عشق بی‌پرواست معذوریم ما

Read More..

بدرآی بیدل ازین قفس اگرآن طرف‌کشدت هوس – ابوالمعانی بیدل

بدرآی بیدل ازین قفس اگرآن طرف‌کشدت هوس تو به‌غربت آن‌همه خوش‌نه‌ای‌که‌بگویمت به‌وطن درآ

Read More..

بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی‌هاست – ابوالمعانی بیدل

بحر قدرتم بیدل موج خیز معنی‌هاست مصرعی اگر خواهم سر کنم غزل دارم

Read More..

بدل فسون می و نی آنقدرگرمی نداشت – ابوالمعانی بیدل

بدل فسون می و نی آنقدرگرمی نداشت آرزوهاگشت بر دل از یک استغفار سرد

Read More..

بحرتسخیری آغوش حبابم بیدل – ابوالمعانی بیدل

بحرتسخیری آغوش حبابم بیدل مزد آن است که برخود نفسی تنگ شدم

Read More..

بدین دو روزه تماشای زندگی بیدل – ابوالمعانی بیدل

بدین دو روزه تماشای زندگی بیدل کدام شوق و چه عشق اینقدر هوس هم نیست

Read More..

بر آتش که نهادند پهلوی بیدل – ابوالمعانی بیدل

بر آتش که نهادند پهلوی بیدل که جای اشک‌، شرر زبن‌کباب می ریزد

Read More..

بر آن ستمزده بیدل ز عالم اوهام – ابوالمعانی بیدل

بر آن ستمزده بیدل ز عالم اوهام چه ظلم رفت که مجنون نشد فلاطون شد

Read More..

بر حلاوت بس که پیچیدم غم دردم نماند – ابوالمعانی بیدل

بر حلاوت بس که پیچیدم غم دردم نماند ناله‌ها بیدل به غارت داد چون نیشکرم

Read More..

بر خط تسلیم رو بیدل‌ که مانند هلال – ابوالمعانی بیدل

بر خط تسلیم رو بیدل‌ که مانند هلال پای سیر آسمانت نقش پیشانی بس است

Read More..

بر خیال خلد بیدل زاهدان را نازهاست – ابوالمعانی بیدل

بر خیال خلد بیدل زاهدان را نازهاست لیک ازین غافل‌کزین ویرانه آدم رفته است

Read More..

بر خط جبههٔ ماکیست نگرید بیدل – ابوالمعانی بیدل

بر خط جبههٔ ماکیست نگرید بیدل زین رقم‌کلک قضا بی‌مژه ی تر نگذشت

Read More..

بر دامن پاک تو غبارم من بیدل – ابوالمعانی بیدل

بر دامن پاک تو غبارم من بیدل مگذار که دیگر به سر خویش نشینم

Read More..

بر درکبریای عشق بارگمان و وهم نیست – ابوالمعانی بیدل

بر درکبریای عشق بارگمان و وهم نیست گر تو رسیده‌ای به او بیدل ما نمی‌رسد

Read More..

بر دل مایوس بیدل پشت دستی می‌گزم – ابوالمعانی بیدل

بر دل مایوس بیدل پشت دستی می‌گزم غنچهٔ این عقده کاش از سعی دندان بشکفد

Read More..

بر رشتهٔ تعلق چندین مپیچ بیدل – ابوالمعانی بیدل

بر رشتهٔ تعلق چندین مپیچ بیدل جز درد سر ندارد از موی سر فزودن

Read More..

بر رفیقان بیدل از مقصد چه‌سان آرم خبر – ابوالمعانی بیدل

بر رفیقان بیدل از مقصد چه‌سان آرم خبر من‌که خود را نیز تا آنجا رسم ‌گم می‌کنم

Read More..

بر سر بی‌مغز بیدل تا به‌کی لرزد دلت – ابوالمعانی بیدل

بر سر بی‌مغز بیدل تا به‌کی لرزد دلت جوز پوچ آن به که هم در دست طفلان بشکند

Read More..

بر فرصتی که نامش هستی‌ست دامن‌افشان – ابوالمعانی بیدل

بر فرصتی که نامش هستی‌ست دامن‌افشان بیدل نفس مدارا با هیچکس ندارد

Read More..

بر که بندم بیدل از غفلت خطای زندگی – ابوالمعانی بیدل

بر که بندم بیدل از غفلت خطای زندگی کم‌ گناهی نیست‌ گر دوشم به دوشم می‌کشد

Read More..

بر لب اظهار بیدل مهر خاموشی‌است لیک – ابوالمعانی بیدل

بر لب اظهار بیدل مهر خاموشی‌است لیک سینهٔ‌ما چون خم‌می‌گرم جوش‌یارب است

Read More..

بر مقیمان سرای عاریت بیدل مپیچ – ابوالمعانی بیدل

بر مقیمان سرای عاریت بیدل مپیچ چون تو اینجا نیستی‌ گوهر که خواهد بود باش

Read More..

بر نیاید هیچکس بیدل ز وهم احتیاج – ابوالمعانی بیدل

بر نیاید هیچکس بیدل ز وهم احتیاج عالمی را کشت این تشویش بی‌شمشیر جنگ

Read More..

برخاستن ز شرم‌ضعیفی چه‌ممکن است – ابوالمعانی بیدل

برخاستن ز شرم‌ضعیفی چه‌ممکن است بیدل غبار نم‌زده دارد زمین ما

Read More..

برخط وزلف بتان غره عشقی بیدل – ابوالمعانی بیدل

برخط وزلف بتان غره عشقی بیدل حسن فهمیده‌ای اجزای پریشانی را

Read More..

برد ازگوش رنگ طاقت هوش – ابوالمعانی بیدل

برد ازگوش رنگ طاقت هوش جرس امشب فغان بیدل‌کیست

Read More..

برق جنون دمی‌ که زد آتش به صفحه‌ام – ابوالمعانی بیدل

برق جنون دمی‌ که زد آتش به صفحه‌ام بیدل به یک جهان نقطم انتخاب دید

Read More..

برق جولان آه بیدل یاس‌پرورد است و بس – ابوالمعانی بیدل

برق جولان آه بیدل یاس‌پرورد است و بس الحذر ای مدعی این دود آتش‌زاده است

Read More..

برق راحتهاست بیدل اعتبارات جهان – ابوالمعانی بیدل

برق راحتهاست بیدل اعتبارات جهان نعل درآتش ز جوش رنگ می‌گردد بهار

Read More..

بس است اینقدر از اختراع همت بیدل – ابوالمعانی بیدل

بس است اینقدر از اختراع همت بیدل غبار گشتن و بر مسند هوا ننشستن

Read More..

برکه نالم بیدل از بیداد چرخ – ابوالمعانی بیدل

برکه نالم بیدل از بیداد چرخ خواب من آواز این دولاب برد

Read More..

برون از خودت‌ گر همه اوست بیدل – ابوالمعانی بیدل

برون از خودت‌ گر همه اوست بیدل مبینش‌، مدانش‌، ‌مخوانش‌، مجویش

Read More..

بزم امکانست بیدل غافل از مردن مباش – ابوالمعانی بیدل

بزم امکانست بیدل غافل از مردن مباش خضر اگر باشی در اینجا نیست امکان زیستن

Read More..

بس بود همچو دیدهٔ بیدل – ابوالمعانی بیدل

بس بود همچو دیدهٔ بیدل شوق دیدار شمع خانهٔ ما

Read More..

بس است آینه پرداز جرات من بیدل – ابوالمعانی بیدل

بس است آینه پرداز جرات من بیدل عرق دمیدن و تا جبهه از حیا نرسیدن

Read More..

بس که از درد محبت بیدل ما گشت زار – ابوالمعانی بیدل

بس که از درد محبت بیدل ما گشت زار همچو مژگان می‌خلد در دیده جسم لاغرش

Read More..

بس که بیدل بر طبایع حرص شهرت غالب است – ابوالمعانی بیدل

بس که بیدل بر طبایع حرص شهرت غالب است جانکنیها سنگ هم در آرزوی نام داشت

Read More..

بساط بند تعلق نچیده‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

بساط بند تعلق نچیده‌ام بیدل به غیر نالهٔ من نیست در نیستانم

Read More..

بسته‌ای بیدل اگر بر خود زبان مدعی – ابوالمعانی بیدل

بسته‌ای بیدل اگر بر خود زبان مدعی عقربی را می‌توانم‌ گفت بی دم کرده‌ای

Read More..

بسکه از خود رفته‌ام بیدل به جست‌وجوی خویش – ابوالمعانی بیدل

بسکه از خود رفته‌ام بیدل به جست‌وجوی خویش هر که بر گمگشته‌ای نالیده دانستم منم

Read More..

بسکه آزاد است بیدل از عبارات دویی – ابوالمعانی بیدل

بسکه آزاد است بیدل از عبارات دویی ناله هم این مصرع برجسته را تضمین نشد

Read More..

بسکه بار زندگی بیدل به پیری می‌کشم – ابوالمعانی بیدل

بسکه بار زندگی بیدل به پیری می‌کشم موی من از سخت جانی برد رنگ ستخوان

Read More..

بسکه بیدل با نسیم‌کوی او خوکرده‌ام – ابوالمعانی بیدل

بسکه بیدل با نسیم‌کوی او خوکرده‌ام می‌کشد طبعم چو زخم‌از بوی‌گل آزارها

Read More..

بسکه بیدل عام شد افلاس در ایام ما – ابوالمعانی بیدل

بسکه بیدل عام شد افلاس در ایام ما نقش ناخن هم نمی‌بندد درم در آستین

Read More..

بسکه بیدل زین چمن پا در رکاب وحشتم – ابوالمعانی بیدل

بسکه بیدل زین چمن پا در رکاب وحشتم بر سپند شبنم من غنچه مجمر می‌شود

Read More..

بسکه بیدل سازناموس محبت نازک است – ابوالمعانی بیدل

بسکه بیدل سازناموس محبت نازک است شیشهٔ اشکی‌که رنگش بشکنی بی‌کوس نیست

Read More..

بسکه دارد فطرتم ننگ ازتمیزعلم و فن – ابوالمعانی بیدل

بسکه دارد فطرتم ننگ ازتمیزعلم و فن آب می‌گردم همه‌گر شعر بیدل بشنوم

Read More..

بسکه بیدل کلفت‌اندود است گلزار جهان – ابوالمعانی بیدل

بسکه بیدل کلفت‌اندود است گلزار جهان بوی‌ گل در دیده‌ام دود ز آتش جسته‌ای‌ست

Read More..

بس‌که پیکان بود بیدل غنچهٔ این‌گلستان – ابوالمعانی بیدل

بس‌که پیکان بود بیدل غنچهٔ این‌گلستان زهرخند زخم چون‌گل خاطر ما شاد داشت

Read More..