در روز توان خواند خط جبههٔ بیدل – ابوالمعانی بیدل

در روز توان خواند خط جبههٔ بیدل چون شمع همه ‌گر به شب تار نویسند

Read More..

در زمین آرزو بیدل املها کاشتیم – ابوالمعانی بیدل

در زمین آرزو بیدل املها کاشتیم لیک غیر از حسرت نشو و نمایی برنخاست

Read More..

در زنگ خوش است آینهٔ سوخته جانان – ابوالمعانی بیدل

در زنگ خوش است آینهٔ سوخته جانان بیدل نکشی جامهٔ ماتم ز بر داغ

Read More..

در سواد سرمه‌کن نظارهٔ چشم بتان – ابوالمعانی بیدل

در سواد سرمه‌کن نظارهٔ چشم بتان عشرت‌افروز است بیدل در دل شبها شراب

Read More..

در عدم بیدل تو و من شیشه و سنگی نداشت – ابوالمعانی بیدل

در عدم بیدل تو و من شیشه و سنگی نداشت کس چه سازد زندگی بی‌اعتدالی می‌کند

Read More..

در طلوع‌ کمال بیدل ما – ابوالمعانی بیدل

در طلوع‌ کمال بیدل ما ماه در هالهٔ سها گردد

Read More..

در عدم ‌هم‌ کم نخواهد گشت بیدل وحشتم – ابوالمعانی بیدل

در عدم ‌هم‌ کم نخواهد گشت بیدل وحشتم شعله خاکستر اگر شد بال پروازش رساست

Read More..

در عشق یکی بود غم و شادی بیدل – ابوالمعانی بیدل

در عشق یکی بود غم و شادی بیدل بگریست سعادت شد و خندید مبارک

Read More..

در غیب و شهادت من و معشوق همانیم – ابوالمعانی بیدل

در غیب و شهادت من و معشوق همانیم بیدل تو بر آنی ‌که چنان بود و چنین شد

Read More..

در فضای امتحان افسردگی پرواز ماست – ابوالمعانی بیدل

در فضای امتحان افسردگی پرواز ماست طایر رنگیم بید‌ل بال دیگر می‌زنیم

Read More..

در مقامی‌ که خموشی نفسی‌ گرم نداشت – ابوالمعانی بیدل

در مقامی‌ که خموشی نفسی‌ گرم نداشت بیدل از بیخبری قافله جو گردیدم

Read More..

در گلستانی‌ که دارد اشک بیدل شبنمی – ابوالمعانی بیدل

در گلستانی‌ که دارد اشک بیدل شبنمی برگ برگش نالهٔ بلبل به دامان بشکفد

Read More..

در محبت آرزو را اعتبار دیگر است – ابوالمعانی بیدل

در محبت آرزو را اعتبار دیگر است این حریفان وصل می‌خواهند و بیدل انتظار

Read More..

در گرد سحر جوهر پرواز هوا بود – ابوالمعانی بیدل

در گرد سحر جوهر پرواز هوا بود بیدل‌ نفس آیینهٔ ما شد چه بجا شد

Read More..

درآتش فکن بیدل این رخت وهم – ابوالمعانی بیدل

درآتش فکن بیدل این رخت وهم تو افسرده‌ای کارکس خام نیست

Read More..

در هوای مقدمش بیدل به خاک انتظار – ابوالمعانی بیدل

در هوای مقدمش بیدل به خاک انتظار نقش پا گشتیم لیک آواز پایی برنخاست

Read More..

در وادیی‌ کز شوق او بیدل ز خود من رفته‌ام – ابوالمعانی بیدل

در وادیی‌ کز شوق او بیدل ز خود من رفته‌ام خوابیده هر نقش قدم بگذشت جولان در بغل

Read More..

درتن هوسکده بیدل چه ممکنست قناعت – ابوالمعانی بیدل

درتن هوسکده بیدل چه ممکنست قناعت به مور اگر نگری حسرت پر مگس استش

Read More..

درآن محفل‌ که لعل او تبسم می‌کند بیدل – ابوالمعانی بیدل

درآن محفل‌ که لعل او تبسم می‌کند بیدل اگر پاس ادب داری نخواهی خاک بوسیدن

Read More..

د‌رحریم‌کبریا بیدل ره قرب وصول – ابوالمعانی بیدل

د‌رحریم‌کبریا بیدل ره قرب وصول جز به سعی نالهٔ شبگیر نتوان یافتن

Read More..

درد انشا می‌کند کسب کمال عاجزان – ابوالمعانی بیدل

درد انشا می‌کند کسب کمال عاجزان مصرع آهی‌ست بیدل‌ گر شود موزون نفس

Read More..

دردسر گل چند دهد نالهٔ بلبل – ابوالمعانی بیدل

دردسر گل چند دهد نالهٔ بلبل بیدل غزل ما نشنیدن صله دارد

Read More..

درگلستانی‌که بیدل نوبر تسلیم‌کرد – ابوالمعانی بیدل

درگلستانی‌که بیدل نوبر تسلیم‌کرد سایه هم یک پایه برتر بود ز دیوارها

Read More..

درگلستانی‌که نالد بیدل از شوق رخت – ابوالمعانی بیدل

درگلستانی‌که نالد بیدل از شوق رخت آه بلبل خار در چشم بهاران بشکند

Read More..

درنه بیضهٔ افلاک شکافی بیدل – ابوالمعانی بیدل

درنه بیضهٔ افلاک شکافی بیدل تا به‌کام تپشی بال‌کشد نالهٔ ما

Read More..

درین بساط خیال بیدل ز سعی بی‌حاصل انفعائی – ابوالمعانی بیدل

درین بساط خیال بیدل ز سعی بی‌حاصل انفعائی حیا بس است آبروی همت زعالم خشک تر برون آ

Read More..

درین المکده بیدل چه مجلس آرایی‌ست – ابوالمعانی بیدل

درین المکده بیدل چه مجلس آرایی‌ست چو شمع سوخت عرقهای انفعال خودم

Read More..

دره‌ام لیک به جولان هوایش بیدل – ابوالمعانی بیدل

دره‌ام لیک به جولان هوایش بیدل قسم بی‌سر و پایی به سر و پای من است

Read More..

درین چمن به چه داغ آشنا شدم من بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین چمن به چه داغ آشنا شدم من بیدل که طوف سوخته جانان لاله‌زار نکردم

Read More..

درین چمن به چه‌ گل آشنا شوم من بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین چمن به چه‌ گل آشنا شوم من بیدل مگر چو لاله دو روزی به داغ یأس بجوشم

Read More..

درین چمن به‌چه سرمایه‌خوشدلی بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین چمن به‌چه سرمایه‌خوشدلی بیدل که شبنمی نخریده‌ست آبروی تو را زفرق تا قدم افسون حیرتی بیدل کسی چه شرح دهد معنی نکوی تورا

Read More..

درین حدیقه به صد رنگ پر زدم بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین حدیقه به صد رنگ پر زدم بیدل ز رنگ در نگذشتم‌که رنگ و بوی تو داشت

Read More..

درین حسرت‌ که مهر طلعتش‌ کی پرده برگیرد – ابوالمعانی بیدل

درین حسرت‌ که مهر طلعتش‌ کی پرده برگیرد چو بیدل می‌تپد هر شب به چشم خون فشان انجم

Read More..

درین دبستان به سعی‌ کامل نخواندم افسون نقش‌ باطل – ابوالمعانی بیدل

درین دبستان به سعی‌ کامل نخواندم افسون نقش‌ باطل کمالم این بس ‌که نام بیدل به خط استاد می‌نگارم

Read More..

درین دریا دل هر قطره گهر درگوهر دارد – ابوالمعانی بیدل

درین دریا دل هر قطره گهر درگوهر دارد اگر بر روی آب آید همان بیدل شود پیدا

Read More..

درین صحرا به فکر جستجو زحمت مکش بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین صحرا به فکر جستجو زحمت مکش بیدل که جولان آبله ‌گل می‌کند از تنگ میدانی

Read More..

درین ستمکده حیران نشسته‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین ستمکده حیران نشسته‌ام بیدل چو تار ساز ضعیفی به ناله متهمی

Read More..

درین‌ گلشن ز بس تنگست بیدل جای آسودن – ابوالمعانی بیدل

درین‌ گلشن ز بس تنگست بیدل جای آسودن نگردانید گل هم بی ‌شکست رنگ پهلویی

Read More..

درین ستمکده بال هوس مزن بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین ستمکده بال هوس مزن بیدل نگاهدار سر خویش چون مگس به دودست

Read More..

درین گلزار حیرت هرکه بسمل می‌شود بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین گلزار حیرت هرکه بسمل می‌شود بیدل چو اشک دیدهٔ شبنم تپیدن نیست امکانش

Read More..

درین مدت‌که سعی نارسایم بال زد بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین مدت‌که سعی نارسایم بال زد بیدل همین لغزیدن پایی چو مژگان بود در دستم

Read More..

درین محفل مبادا از زبان‌گردن‌کشم بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین محفل مبادا از زبان‌گردن‌کشم بیدل چو شمع از فیض خاموشی‌گریبان ساز دامانم

Read More..

درین محفل به مید تسلی خون مخور بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین محفل به مید تسلی خون مخور بیدل بیا در عالم دیگر رویم‌ اینجا نشد پیدا

Read More..

درین هوسکده تا ممکنست بیدل باش – ابوالمعانی بیدل

درین هوسکده تا ممکنست بیدل باش مکار آینه تا حیرتی نرویانی

Read More..

درین هوسکده از من چه دیده‌ای بیدل – ابوالمعانی بیدل

درین هوسکده از من چه دیده‌ای بیدل به عالمی که نی‌ام بایدم تماشا کرد

Read More..

دست از دنیا بدار و دامن آهی بگیر – ابوالمعانی بیدل

دست از دنیا بدار و دامن آهی بگیر تا بدانی همچو بیدل قدر دار وگیر را

Read More..

دست ترحم‌کیست مژگان بیدل ما – ابوالمعانی بیدل

دست ترحم‌کیست مژگان بیدل ما بر هرکه چشم واشد پیش از نگه دعا کرد

Read More..

دست هر امید محکم داشت دامان دلی – ابوالمعانی بیدل

دست هر امید محکم داشت دامان دلی یاس تا بیکس نباشد بیدلی آراستند

Read More..

دست هوسم شیفتهٔ دامن کس نیست – ابوالمعانی بیدل

دست هوسم شیفتهٔ دامن کس نیست بیدل چو نسیمم همه تن‌گرد رمیدن

Read More..

دستگاه مستی ارباب معنی باده نیست – ابوالمعانی بیدل

دستگاه مستی ارباب معنی باده نیست بیدل از چشم تر خود می‌کشد ساغر محیط

Read More..

دعای بیدلان از حق امید این اثر دارد – ابوالمعانی بیدل

دعای بیدلان از حق امید این اثر دارد که یارب آتش از بنیاد اعدای تو برخیزد

Read More..

دگر مپرس ز تاب جدایی‌ام بیدل – ابوالمعانی بیدل

دگر مپرس ز تاب جدایی‌ام بیدل به درد دل‌که دلم سخت ناتوان‌گردید

Read More..

دگر مژگان‌گشودی منکر اعمی مشو بیدل – ابوالمعانی بیدل

دگر مژگان‌گشودی منکر اعمی مشو بیدل که معنی‌هاست روشن چون نقط از چشم بی‌نورش

Read More..

دگرمپرس ز سامان بزم ما بیدل – ابوالمعانی بیدل

دگرمپرس ز سامان بزم ما بیدل ز شور اشک‌خود اینجاکباب‌را نمک است

Read More..

دل آگاه از هستی نبیند جز عدم بیدل – ابوالمعانی بیدل

دل آگاه از هستی نبیند جز عدم بیدل به غیر از عکس درآیینه روشن نمی‌گنجد

Read More..

دل آگاه را لازم بود پاس نفس بیدل – ابوالمعانی بیدل

دل آگاه را لازم بود پاس نفس بیدل به دام ربشه افتد چون‌گره از ریشه واگردد

Read More..

دل آگاه نایاب است بیدل کاندرین دوران – ابوالمعانی بیدل

دل آگاه نایاب است بیدل کاندرین دوران نشسته پنبهٔ غفلت به جای مغز در سرها

Read More..

دل آن بهتر که چون اشک از تپیدن نگذرد بیدل – ابوالمعانی بیدل

دل آن بهتر که چون اشک از تپیدن نگذرد بیدل که این گوهر به یک دم آرمیدن سنگ می‌گردد

Read More..

دل بپرداز از غبار ما و من – ابوالمعانی بیدل

دل بپرداز از غبار ما و من بیدل اینها زیور آیینه نیست

Read More..

دل به نادانی مده بیدل‌که در ملک یقین – ابوالمعانی بیدل

دل به نادانی مده بیدل‌که در ملک یقین تختهٔ مشق خیال است آینه تاساده است

Read More..