آگهی توفان غفلت ریخت بیدل بر جهان – ابوالمعانی بیدل

آگهی توفان غفلت ریخت بیدل بر جهان عالمی بیدار بود این فتنه تا خوابید‌ه بود

Read More..

اگرم غبار زمین‌کنی وگر آسمان برین ‌کنی – ابوالمعانی بیدل

اگرم غبار زمین‌کنی وگر آسمان برین ‌کنی من اسیر بیدل بیکسی توکریم بنده نواز من

Read More..

امتحان آگهی بیدل سراپایم گداخت – ابوالمعانی بیدل

امتحان آگهی بیدل سراپایم گداخت همچو شمع‌ افکند آخر همتم از چشم خویش

Read More..

امتداد عمر بیدل سختی از طبعم ربود – ابوالمعانی بیدل

امتداد عمر بیدل سختی از طبعم ربود گردش سال آسیای دانهٔ دل بوده است

Read More..

امید عافیتی هست در نظر بیدل – ابوالمعانی بیدل

امید عافیتی هست در نظر بیدل شکست رنگ مبادا گره‌گشا نشود

Read More..

آمد و رقت نفس بیدل قیامت داشته‌ست – ابوالمعانی بیدل

آمد و رقت نفس بیدل قیامت داشته‌ست پشت و روی یک ورق کردند چندین دفترت

Read More..

امتیازی در میان آمد دورنگی نقش بست – ابوالمعانی بیدل

امتیازی در میان آمد دورنگی نقش بست کرد بیدل ساغر ما را گل رعنا شراب

Read More..

امشب عیار حسرت بیدل‌ گرفته‌ایم – ابوالمعانی بیدل

امشب عیار حسرت بیدل‌ گرفته‌ایم هر اشک بوته‌ای زگداز نگاه اوست

Read More..

آن قیامت مزرعم بیدل که چون ریگ روان – ابوالمعانی بیدل

آن قیامت مزرعم بیدل که چون ریگ روان صد بیابان می‌دود از ربشه آن سو دانه‌ام

Read More..

آن جلوه ‌که در عالم امکان نتوان دید – ابوالمعانی بیدل

آن جلوه ‌که در عالم امکان نتوان دید در آینهٔ بیدل معذور ببینید

Read More..

انتخاب فطرت دیوان بیدل کرده‌ایم – ابوالمعانی بیدل

انتخاب فطرت دیوان بیدل کرده‌ایم معنی‌اش را غیر صفر پوچ دیگر صاد نیست

Read More..

انتظاری نیست بیدل دولت جاوید وصل – ابوالمعانی بیدل

انتظاری نیست بیدل دولت جاوید وصل حسرتم تا چند پردازد کنار آینه

Read More..

انجمنها رفت بیدل با غبار رنگ شمع – ابوالمعانی بیدل

انجمنها رفت بیدل با غبار رنگ شمع تا قدم بر خود نهادم عالمی شد پایمال

Read More..

انجام تلاش همه کس آبله پایی است – ابوالمعانی بیدل

انجام تلاش همه کس آبله پایی است بیدل تو همین ریشه به تحصیل ثمر پوش

Read More..

انحراف طور خلق از علت بی‌جادگیست – ابوالمعانی بیدل

انحراف طور خلق از علت بی‌جادگیست کج نیاید سطر ما بیدل اگر مسطر بود

Read More..

اندگی بید‌ل به‌هوش آ، وهم و ظن درکار نیست – ابوالمعانی بیدل

اندگی بید‌ل به‌هوش آ، وهم و ظن درکار نیست هرچه می‌بینی‌، نیاز عبرت ما کرده‌اند

Read More..

آه مشتاقان نسیم نوبهار یاد اوست – ابوالمعانی بیدل

آه مشتاقان نسیم نوبهار یاد اوست رنگها خفته‌ست بیدل در صدای عندلیب

Read More..

اوج عزت نیست بیدل دلنشین همتم – ابوالمعانی بیدل

اوج عزت نیست بیدل دلنشین همتم پرتو خورشیدم، احرام تنزّل بسته‌ام

Read More..

آه حزینی از دلی گر شود آشنای لب – ابوالمعانی بیدل

آه حزینی از دلی گر شود آشنای لب مژده به دوستان برید بیدل زار می‌رسد

Read More..

ای انجمن ناز، تو خوش باش و طرب‌کن – ابوالمعانی بیدل

ای انجمن ناز، تو خوش باش و طرب‌کن من بیدلم و غیر دعا هیچ ندارم

Read More..

ای غرور اندیشه بر وهم جهانگیری مناز – ابوالمعانی بیدل

ای غرور اندیشه بر وهم جهانگیری مناز قدرتی ‌گر هست دست بید‌ل وامانده ‌گیر

Read More..

این آدم وحوا شرف نسبت هستی است – ابوالمعانی بیدل

این آدم وحوا شرف نسبت هستی است بیدل نتوان پیش عدم نام نسب برد

Read More..

این پشت و پهلویی که بمالید بر زمین – ابوالمعانی بیدل

این پشت و پهلویی که بمالید بر زمین دلاک امتحانی رفع ‌کسل کنید

Read More..

این زمان بیدل سراغ دل چه می جویی زما – ابوالمعانی بیدل

این زمان بیدل سراغ دل چه می جویی زما قطره خونی بود چندین بارتوفان‌کرد و رفت

Read More..

این سخن نیست‌ که یارا‌ن فهمند – ابوالمعانی بیدل

این سخن نیست‌ که یارا‌ن فهمند عبرت ازبیدل ما سر زده است

Read More..

این ما و من‌ که شش‌جهت از فتنه‌اش پُر است – ابوالمعانی بیدل

این ما و من‌ که شش‌جهت از فتنه‌اش پُر است بیدل توگفته باشی اگر من نگفته‌ام

Read More..

این‌ عقده امید که دل نقش بسته‌است – ابوالمعانی بیدل

این‌ عقده امید که دل نقش بسته‌است بیدل به رشته‌ ای‌ که توان‌ کرد وامبند

Read More..

اینقدر ابروی خوبان گوشه‌گیریها نداشت – ابوالمعانی بیدل

اینقدر ابروی خوبان گوشه‌گیریها نداشت کرد بیدل فکر صید من‌کمان شمشیر را

Read More..

این نهال باغ حسرت از چه حرمان آب داشت – ابوالمعانی بیدل

این نهال باغ حسرت از چه حرمان آب داشت دود پیش آمد به هرجا نام بیدل برده‌اند

Read More..

اینقدر بیدل به دام حیرت دل می‌تپم – ابوالمعانی بیدل

اینقدر بیدل به دام حیرت دل می‌تپم ره ز من بیرون ندارد فکر گردون تاز من

Read More..

اینقدر وهمی که بیدل در دماغ زند‌ست – ابوالمعانی بیدل

اینقدر وهمی که بیدل در دماغ زند‌ست بی‌گمان معلوم شد کاین نسخه بی‌بنگی نبود

Read More..

اینکه مختار فعل نیک و بدیم – ابوالمعانی بیدل

اینکه مختار فعل نیک و بدیم بیدل آیین اختیار نبود

Read More..

این‌گلستان‌، غنچه‌ها بسیار دارد، بوکنید – ابوالمعانی بیدل

این‌گلستان‌، غنچه‌ها بسیار دارد، بوکنید در همین‌جا بیدل ما هم دلی‌گم‌کرده است

Read More..

آیین محبت نیست سودای دویی پختن – ابوالمعانی بیدل

آیین محبت نیست سودای دویی پختن من بیدل خود را هم جز دوست نمی‌گویم

Read More..

آیینه همان چشمهٔ توفان خیالی‌ست – ابوالمعانی بیدل

آیینه همان چشمهٔ توفان خیالی‌ست بیدل چه توان‌کرد سراب است دل ما

Read More..

با ادب جوشیده‌ای بیدل ز هذیان دم مزن – ابوالمعانی بیدل

با ادب جوشیده‌ای بیدل ز هذیان دم مزن موج‌ گوهر بسته‌ را شوخی نخواهد پیش‌ رفت

Read More..

با خموشی ساز کن بیدل که در اهل زمان – ابوالمعانی بیدل

با خموشی ساز کن بیدل که در اهل زمان گر همه مدح است تا بر لب رسد نم می‌شود

Read More..

با خیالات بجوشیدکه در مزرع وهم – ابوالمعانی بیدل

با خیالات بجوشیدکه در مزرع وهم بنگ‌ کم نیست چه شد بیدل اگر دنگ نشد

Read More..

با زبان خلق‌ کار افتاد بیدل چاره چیست – ابوالمعانی بیدل

با زبان خلق‌ کار افتاد بیدل چاره چیست گوشه‌‌گیری‌های ما عنقا شد و تنها نشد

Read More..

با دل مأیوس عهدی بسته‌ایم و چاره نیست – ابوالمعانی بیدل

با دل مأیوس عهدی بسته‌ایم و چاره نیست کس چه سازد نیست بیدل جای دیگر سوختن

Read More..

با دل اگر بجوشیم بیدل کجا خروشیم – ابوالمعانی بیدل

با دل اگر بجوشیم بیدل کجا خروشیم دود همین سپندیم بانگ همین دراییم

Read More..

با قد خم‌ گشته بیدل مگذر از طوف ادب – ابوالمعانی بیدل

با قد خم‌ گشته بیدل مگذر از طوف ادب آه از آن جنگی ‌که میدانش سر پل می‌شود

Read More..

با شکست رنگ بیدل‌کرده‌ام جولان عجز – ابوالمعانی بیدل

با شکست رنگ بیدل‌کرده‌ام جولان عجز رفتن از خویشم قدم در هیچ جا ننهاده است

Read More..

با کمال عجز بیدل بی‌نیازی جوهریم – ابوالمعانی بیدل

با کمال عجز بیدل بی‌نیازی جوهریم در شکست ما کلاه آراییی دارد خمی

Read More..

با کمال سرکشی بیدل تواضع طینتم – ابوالمعانی بیدل

با کمال سرکشی بیدل تواضع طینتم همچو زلف یار می‌نازد به ما افتادگی

Read More..

با که بایدگفت بیدل ماجرای آرزو – ابوالمعانی بیدل

با که بایدگفت بیدل ماجرای آرزو آنچه دلخواه من است از عالم ادراک نیست

Read More..

با همه افسردگی بیدل چو آواز جرس – ابوالمعانی بیدل

با همه افسردگی بیدل چو آواز جرس گر روم از خود دلیل‌ کاروان خواهم شدن

Read More..

با همه سامان قدرت شخص تسلیم اعتبار – ابوالمعانی بیدل

با همه سامان قدرت شخص تسلیم اعتبار باکمال‌کبریایی پیکر بیدل لقب

Read More..

با همه عجز در طلب ریگ روان فسرده نیست – ابوالمعانی بیدل

با همه عجز در طلب ریگ روان فسرده نیست بیدل اگر ز پا فتد آبله راهبر شود

Read More..

باده بر هر طبع می‌بخشد جدا خاصیتی – ابوالمعانی بیدل

باده بر هر طبع می‌بخشد جدا خاصیتی بیدل اندر هر زمین طعم دگر می‌دارد آب

Read More..

بار دلها نی‌ام از فیض ضعیفی بیدل – ابوالمعانی بیدل

بار دلها نی‌ام از فیض ضعیفی بیدل همچو تمثال‌کشد آینه بر دوش خودم

Read More..

بار دنیا کی توان بیدل به آسانی کشید – ابوالمعانی بیدل

بار دنیا کی توان بیدل به آسانی کشید کوه هم می‌نالد از زیر کمر برداشتن

Read More..

بار ما بیدل به دوش عاجزی‌ست – ابوالمعانی بیدل

بار ما بیدل به دوش عاجزی‌ست سایه را افتادگی ها می‌کشد

Read More..

بار نفس بیدل بر دوش دل افتاده‌ست – ابوالمعانی بیدل

بار نفس بیدل بر دوش دل افتاده‌ست دل این همه سنگین نیست وقتست‌ که برداری

Read More..

بازگشتی نبود پای طلب را بیدل – ابوالمعانی بیدل

بازگشتی نبود پای طلب را بیدل سیل ما نشنود افسون پشیمانی را

Read More..

باز اندیشهٔ انشای که داری بیدل – ابوالمعانی بیدل

باز اندیشهٔ انشای که داری بیدل که خط ازکلک تو چون ناله زمنقار دمید

Read More..

باطن آسوده ازیک حرف بر هم می‌خورد – ابوالمعانی بیدل

باطن آسوده ازیک حرف بر هم می‌خورد غنچه تا خواهد نفس‌بر لب‌رساند بیدل است

Read More..

باعث وحشت جسم است نفسها بیدل – ابوالمعانی بیدل

باعث وحشت جسم است نفسها بیدل خاک تا هم‌نفس باد بود بی‌رم نیست

Read More..

باغ دهر از ماست بیدل روشناس‌ ‌رنگ درد – ابوالمعانی بیدل

باغ دهر از ماست بیدل روشناس‌ ‌رنگ درد لاله‌سان آیینهٔ داغ جگر داریم ما

Read More..

باکلام آبدارت‌کی رسد لاف‌گهر – ابوالمعانی بیدل

باکلام آبدارت‌کی رسد لاف‌گهر بیدل اینجا اعتباری نیست حرف بسته را

Read More..